Powiatowy Urząd Pracy w Legnicy informuje o rozpoczęciu kampanii informacyjnej nt. pracy sezonowej prowadzonej przez Europejski Urząd ds. Pracy (ELA) pod nazwą Rights for all seasons / Prawa przez cały rok. Zwraca ona uwagę na potrzebę rozpowszechniania informacji nt. sprawiedliwych i bezpiecznych warunków pracy dla pracowników sezonowych, którzy zatrudniani są w krajach UE.

Szacuje się, że każdego roku nawet 850 tys. obywateli UE podejmuje pracę sezonową poza krajem swojego pochodzenia. Mobilni pracownicy sezonowi mają takie samo prawo do uczciwych warunków pracy oraz takie same uprawnienia pracownicze i socjalne jak pracownicy lokalni. Tymczasowy charakter ich pracy powoduje, że bardziej narażeni są na niepewne warunki pracy i życia, oszustwa oraz nadużycia. Dodatkowo pandemia Covid-19 pogorszyła warunki pracy pracowników sezonowych. Kampania informacyjna ma na celu podniesienie świadomości mobilnych pracowników sezonowych i ich pracodawców w zakresie ich praw i obowiązków oraz dostępnych usług doradczych.

Więcej informacji nt. kampanii dla pracowników sezonowych i pracodawców dostępnych jest na stronie internetowej Europejskiego Urzędu ds. Pracy (ELA):
https://www.ela.europa.eu/campaigns/rights-for-all-seasons

oraz na stronie EURES Polska
https://eures.praca.gov.pl/o-nas/informacje-o-eures/kampania-nt-pracy-sezonowej-w-ue-2021

Film promujący kampanię nt. pracy sezonowej w UE
https://audiovisual.ec.europa.eu/en/video/I-207363?lg=PL