Dzień 14 kwietnia został ustanowiony przez Sejm RP , w drodze ustawy z 22 lutego 2019 r. , Świętem Chrztu Polski jako kluczowego wydarzenia dla rozwoju naszej Ojczyzny, a poświęcone jest wydarzeniu z 14 kwietnia 966 roku. Na podstawie badań historycznych, data ta jest uznana jako dzień narodzin Państwa Polskiego z racji przyjęcia przez Mieszka I chrztu. Jest to jedna z najważniejszych dat w historii Polski: rozpoczęła jej chrystianizację i dała początek państwowości.

Dla podniesienia rangi wydarzenia przyłączmy się do akcji wywieszenia flag, jako ważnego elementu wychowania patriotycznego.

Burmistrz Miasta i Gminy Prochowice Alicja Sielicka

Świeto Chrztu Polski - plakat wywieś flagę