Szkolenia nauczycieli


Unia Europejska

W ramach projektu „Wiedza i kompetencje – przepustką do sukcesu” odbędą się dla nauczycieli szkół gminnych szkolenia na temat: „Posługiwanie się technikami komputerowymi w dydaktyce”, „Rozwój wśród uczniów umiejętności i postaw niezbędnych do funkcjonowania na rynku pracy”, „Wykorzystanie metod i eksperymentu w edukacji, w celu podnoszenia jakości nauczania przedmiotów ścisłych”, „Przygotowanie do prowadzenia procesu indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi”.

Wśród nauczycieli zostanie przeprowadzona rekrutacja. Rekrutacja odbędzie się z zachowaniem: jasnych, przejrzystych i dostępnych zasad zapewniających równy dostęp do informacji ; zasad rekrutacji eliminujących wszelkie formy dyskryminacji ze względu na płeć, wiek, wyznanie, przynależność rasową, miejsce zamieszkania, pochodzenie, religię, niepełnosprawność, orientację seksualną, sytuację materialną, przynależność związkową lub partyjną ; zasad równości szans kobiet i mężczyzn ; zasady przestrzegania przepisów prawa o ochronie danych osobowych.

Uczestnictwo w szkoleniach jest bezpłatne. Uczestnicy otrzymają bezpłatne materiały potrzebne do realizacji szkolenia. Udział w szkoleniach i zdobycie kompetencji zostanie potwierdzone otrzymaniem certyfikatu po każdym szkoleniu.