Urząd Miasta i Gminy w Prochowicach przypomina, że osoby świadczące usługi hotelarskie w innych obiektach niż obiekty hotelarskie zobowiązane są przed rozpoczęciem działalności zgłosić taki obiekt do ewidencji prowadzonej w gminie właściwej ze względu na miejsce położenia obiektu. Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych obowiązek ten dotyczy wszystkich, którzy świadczą usługi hotelarskie w obiektach, które nie są obiektami hotelarskimi (czyli nie są: hotelem, motelem, pensjonatem, kempingiem, domem wycieczkowym, schroniskiem młodzieżowym, schroniskiem, polem biwakowym).

Przedsiębiorca lub rolnik może w innych obiektach świadczyć usługi hotelarskie. Taki obiekt (dom, gospodarstwo rolne, ośrodek szkoleniowo-wypoczynkowy, dom wczasowy) należy zgłosić do ewidencji innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie. Ewidencję prowadzi burmistrz (wójt lub prezydent miasta) właściwy dla miejsca położenia danego obiektu.

Taki obiekt musi spełniać:

  • wymagania budowlane, przeciwpożarowe i sanitarne;
  • minimalne wymagania dotyczące wyposażenia i świadczonych usług, które zostały opisane w załączniku nr 7 do rozporządzenia

Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004r. w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie.

Zgodnie z  powołaną powyżej ustawą usługi hotelarskie to: krótkotrwałe, ogólnie dostępne wynajmowanie domów, mieszkań, pokoi, miejsc noclegowych, a także miejsc na ustawienie namiotów lub przyczep samochodowych oraz świadczenie, w obrębie obiektu, usług z tym związanych.