Przypominamy, że zgodnie z art. 111 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2021 r. poz. 1119 z późn.zm.) przedsiębiorcy prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych na terenie miasta i gminy Prochowice zobowiązani są do złożenia W Urzędzie Miasta i Gminy Prochowice oświadczenia o wartości sprzedaży brutto poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 stycznia 2022 roku.

Jednocześnie przypominamy o obowiązku dokonania opłaty za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z możliwością jednorazowej wpłaty do dnia 31 stycznia lub z rozliczeniem na trzy raty płatne do 31 stycznia, 31 maja, 30 września w przypadku ważności zezwolenia przez cały 2022 rok.

W przypadku zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, którego termin ważności upływa w roku 2022 opłatę za korzystanie z zezwolenia należy dokonać do dnia 31 stycznia 2022r. w wysokości proporcjonalnej do okresu ważności zezwolenia.