W dniu 30 grudnia 2020 r.  odbyła się Sesja Rady Miasta i Gminy Prochowice, podczas której radni Rady Miasta i Gminy Prochowice, po uprzednim zapoznaniu się z pozytywnymi opiniami Regionalnej Izby Obrachunkowej w Legnicy oraz opiniami stałych Komisji Rady, jednogłośnie podjęli uchwały w sprawie:
– Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Prochowice na lata 2021-2030,
– Budżetu Miasta i Gminy Prochowice na 2021 rok.

Budżet Miasta i Gminy to plan dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów przyjmowany w formie uchwały budżetowej stanowiący podstawę gospodarki finansowej Gminy. Skalkulowanie wielkości dochodów pozwoliło określić wielkość wydatków umożliwiających realizację bieżących zadań gminy oraz realizację zadań inwestycyjnych mających na celu poprawę warunków życia mieszkańców gminy Prochowice.

Planowane dochody gminy mają wynieść 42.391.867,72 zł, natomiast wydatki – 44.691.867,72 zł, w tym wydatki majątkowe 7.641.230,29 zł, co stanowi 17,10 % planowanych wydatków ogółem.
W ogólnej kwocie wydatków ujęto m.in.:
a/ wydatki na jednostki oświatowe łącznie z dowozem uczniów do szkół 11.435.829,60 zł
b/ wydatki na pomoc społeczną i pomoc rodzinom (w tym 500+) 12.761.572,43zł
c/ wydatki na kulturę i sport 2.118.460,33 zł
d/ wydatki na gospodarkę mieszkaniową 1.002.566,89 zł
e/ wydatki na gospodarkę komunalną, ochronę środowiska, gospodarkę odpadami i oświetlenie gminy 7.464.694,45 zł
f/ wydatki na bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową 392.146,22zł
g/ wydatki na administrację publiczną 3.649.564,12 zł
h/ wydatki na obsługę długu 224.014,63 zł
i/ wydatki na ochronę zdrowia 1.046.873,00 zł.
W budżecie na rok 2021 zostały również wydzielone środki sołectw w kwocie: 298.560,98 zł.

Radni naszej gminy od lat zgodnie współpracują z Burmistrzem nad zrównoważonym rozwojem gminy a zadania inwestycyjne są realizowane w różnych aspektach na miarę posiadanych środków i możliwości zdobycia dofinansowań ze źródeł zewnętrznych.

Największe zadania inwestycyjne, które będą realizowane w 2021 roku to:
– Przebudowa skrzyżowania ulic Kochanowskiego i Rymszy w Prochowicach (budowa ronda)
– Zmiana sposobu użytkowania części obiektu Przychodni Rejonowej w Prochowicach o dodatkowe gabinety i pomieszczenia pomocnicze
– kontynuacja Budowy Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Prochowicach oraz
– dalszy ciąg realizacji programu „Poprawa efektywności energetycznej poprzez wymianę wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Legnicko Głogowskiego Obszaru Interwencji”
– realizacja projektu „Ścieżka rowerowa Ścinawa-Prochowice trasą nieczynnej linii kolejowej (projekt partnerski)”
– remont elewacji budynku głównego Szkoły Podstawowej Nr 1 przy ul. Młyńskiej 3 w Prochowicach.

Gminna Spółka Prochowickie Przedsiębiorstwo Komunalne we współpracy z gminą realizuje drugi etap budowy sieci sanitarnej w Golance Dolnej.

Gmina Prochowice otrzymała już dofinasowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w łącznej kwocie 1.365.878,00 zł. Środki te będą wydatkowane w 2021 roku na wyżej wymienione zadania.
Niemniej jednak w trakcie roku mogą pojawić się nowe zadania inwestycyjne w przypadku pozyskania środków zewnętrznych, na które złożyliśmy liczne wnioski.