Urząd Miasta i Gminy Prochowice informuje, że z dniem 2 stycznia 2021 r. rozpoczął weryfikację danych zawartych w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi tzw. deklaracja śmieciowa.

Weryfikacją objęto przede wszystkim dane dotyczące ilości zadeklarowanych osób.

Weryfikacja prowadzona jest w oparciu o:
– dane zgromadzone w Ewidencji Ludności,
– drogą przeprowadzenia wywiadu środowiskowego,
– odczyty wodomierzy (przyjęto średnie miesięczne zużycie wody na jednego mieszkańca 3,0 m3),
– dokumenty uprawniające do pobierania 500+,
– dokumenty przyjęcia dzieci do przedszkola i szkół,
– wnioski o wypłatę dodatku mieszkaniowego.

Informujemy, że niewypełnienie obowiązku złożenia deklaracji jak również zaniżenie ilości osób faktycznie zamieszkujących dana nieruchomość będzie skutkowało wszczęciem postępowania egzekucyjnego i wydaniem decyzji administracyjnej naliczającej opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi do 5 lat wstecz.