Sesja Rady Miasta i Gminy Prochowice odbyła się w dniu 30.09.2020r.

Sesji przewodniczyła Maria Maćkowiak- Przewodnicząca Rady. Po stwierdzeniu qorum radnych do podejmowania uchwał i zatwierdzeniu porządku obrad, przywitaniu przybyłych na sesję władz samorządowych i kierownictwa, przyjęciu protokołów z poprzednich sesji, przewodnicząca złożyła informację z przebiegu prac podejmowanych między sesjami.

Po złożeniu informacji głos zabrała Burmistrz Miasta i Gminy w celu złożenia sprawozdania z pracy między sesjami, oraz przedstawienia krótkiej informacji podsumowującej realizację budżetu za I półrocze 2020r.
Do protokołu przyjęto Informacje na temat skarg, wniosków, petycji mieszkańców w I półroczu 2020r., oraz sprawozdanie z zakresu wspierania rodziny i pieczy zastępczej za rok 2019.

Krótką informację z zadłużeń Gminy i wobec Gminy złożyła Przewodnicząca Rady.
Stan zobowiązań Gminy na koniec 30.06.2020r wyniósł 12.251.180zł, a zaległości wymagalne wobec Gminy wyniosły 4.885.631zł .
Na tę kwotę składają się m.innymi:

• zaległości z tytułu zaliczek alimentacyjnych od osób zobowiązanych do alimentacji (jest to zadanie zlecone, należności Skarbu Państwa) ponad 1,3mln zł
• zaległości mieszkańców Gminy i osób prowadzących działalność gospodarczą na jej terenie 3,6mln zł są to zaległości mieszkańców wobec Gminy między innymi z tytułu:
– podatków od osób fizycznych
– podatków od osób prawnych
– opłat za odbiór odpadów komunalnych
– opłat za dzierżawę i użytkowanie wieczyste
– opłat z tytułu czynszów komunalnych

Do dłużników wysyłane są upomnienia i wezwania do zapłaty, w dalszej kolejności prowadzona jest egzekucja skarbowa i komornicza.

W następnym punkcie przewodnicząca przedstawiła propozycje zadań i przedsięwzięć inwestycyjnych na rok 2021, zaznaczając, że Pani Burmistrz i radni jak co roku są zgodni, że w budżecie winny znaleźć się przede wszystkim zadania rozpoczęte w roku bieżącym i okresach poprzednich a następnie zadania, które proponuje Pani Burmistrz i Rada Miasta i Gminy Prochowice na rok 2021.

Miłym akcentem na sesji było powitanie nowego sołtysa wsi Gromadzyń oraz wręczenie nagród za wieńce dożynkowe.
Dyplomy i nagrody wręczyła Pani Burmistrz Alicja Sielicka , Przewodnicząca Rady Maria Maćkowiak oraz Komisja Konkursowa , gratulując i dziękując za piękne kultywowanie tradycji polskiej .
I miejsce w konkursie wieńców dożynkowych zajęło sołectwo Golanka Dolna.
II miejsce Miasto Prochowice
III miejsce sołectwo Szczedrzykowice.

Na sesji podjęto uchwały w sprawach:

 • ustalenia regulaminu określającego zasady udzielania dotacji celowej z budżetu miasta i gminy Prochowice na realizację zadań inwestycyjnych z zakresu ochrony środowiska , służących ochronie powietrza , polegających na zmianie ogrzewania opartego na paliwie stałym na ogrzewanie ekologiczne , realizowanych na terenie miasta i gminy Prochowice,
 • udzielenia z budżetu Gminy Prochowice w roku 2020 dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach ,
 • regulaminu i przepisów porządkowych dla korzystających z cmentarza komunalnego w Prochowicach oraz cennika opłat za usługi cmentarne i pogrzebowe,
 • rozpatrzenia skargi,
 • ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Prochowice na rok szkolny 2020/2021,
 • przejęcia prowadzenia zadania publicznego ,
 • zmian w budżecie miasta i gminy Prochowice na 2020 r.

Przewodnicząca
Rady Miasta i Gminy Prochowice
Maria Maćkowiak

Konkurs na najładniejszy wieniec dożynkowy

 

Pani Burmistrz Alicja Sielicka podtrzymuje kultywowanie najbardziej wartościowych oraz nadal żywych tradycji ludowych, przekazywanych z pokolenia na pokolenie dlatego corocznie jest organizowany konkurs na najładniejszy wieniec dożynkowy.
W tym roku z powodu epidemii COVID 19 nie odbyły się tradycyjne dożynki natomiast była odprawiona msza w intencji rolników z Miasta i Gminy Prochowice, a wieńce dożynkowe były ustawione pod kościołem w Prochowicach; pomimo trudnego okresu koronawirusa do konkursu przystąpiło 10 sołectw.

Aby wybrać najpiękniejszy wieniec powołano Komisję w składzie:

 1. Pani Dorota Kiełb – Sekretarz Miasta i Gminy Prochowice – Przewodnicząca Komisji
 2. Ks. Tadeusz Dąbski – Proboszcz Parafii p.w. Św. Jana Chrzciciela w Prochowicach –Członek Komisji.
 3. Pani Maria Maćkowiak –Przewodnicząca Rady Miasta i Gminy Prochowice – Członek Komisji,
 4. Agnieszka Rejchan Dyrektor M-G Ośrodka Pomocy Społecznej.

Podczas przeglądu i oceny wieńców brano pod uwagę:

 • sposób wykonania wieńca,
 • naturalność wykorzystanych do wieńca materiałów,
 • wartości artystyczne związane z kulturą wykonania wieńca dożynkowego,
 • zachowanie elementów tradycyjnych,
 • ogólny wyraz artystyczny,
 • poziom i styl wykonania.

Komisja oceniając wińce przyznawała od 1 do 10 punktów.

Wszystkie wieńce prezentowały się wspaniale, a styl ich wykonania był na bardzo wysokim poziomie. Komisja Konkursowa przyznała:

I miejsce – dla wieńca z Sołectwa Golanka Dolna,
II miejsce – dla wieńca z Prochowic,
III miejsce – dla wieńca z Sołectwa Szczedrzykowice.

Pozostałe wieńce zdobyły IV miejsca i zostały także nagrodzone.
Dziękujemy serdecznie wszystkim za wkład pracy i podtrzymywanie tradycji.
Gratulujemy !

B. Kwiecień

Dyplom za zajęcie I miejsca w konkursie Wieńców Dożynkowych (DOC, 680 KB)