Zgodnie z art. 19a Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, z 2021 r. poz. 1038, 1243, 1535) zamieszcza się treść oferty na realizację zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert z zakresu: turystyki.

Burmistrz Miasta i Gminy Prochowice informuje, że w dniu 08 listopada 2021 r. do Urzędu Miasta i Gminy Prochowice wpłynęła oferta Stowarzyszenia „Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział Ziemi Legnickiej” w Prochowicach na realizację zadania publicznego w formie wsparcia pod nazwą: „WIRTUALNY KONKURS PIOSENKI TURYSTYCZNEJ”.

POUCZENIE:
Każdy w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty w:
– Biuletynie Informacji Publicznej,
– w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Prochowice na tablicy ogłoszeń,
– na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Prochowice może zgłosić uwagi dotyczące ofert.

Uwagi można zgłaszać pisemnie na adres:
Urząd Miasta i Gminy Prochowice ul. Rynek 1, 59-230 Prochowice

Załączniki
Oferta Stowarzyszenia PTTK Oddział Ziemi Legnickiej w Prochowicach (Załącznik jest obrazem dokumentu w formie graficznej odwzorowujący dokument oryginalny; PDF, 4.14 MB)