Wsparcie realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert

Zgodnie z art. 19a Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 z późn. zm.) zamieszcza się treść oferty na realizację zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert z zakresu: turystyki.

Burmistrz Miasta i Gminy Prochowice informuje, że w dniu 15 listopada 2022 r. do Urzędu Miasta i Gminy Prochowice wpłynęła oferta Stowarzyszenia „Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział Ziemi Legnickiej” w Prochowicach na realizację zadania publicznego w formie wsparcia pod nazwą: „Rodzinne Mikołajki”.

POUCZENIE:

Każdy w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty w:
– Biuletynie Informacji Publicznej,
– w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Prochowice na tablicy ogłoszeń,
– na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Prochowice może zgłosić uwagi dotyczące ofert.

Uwagi można zgłaszać pisemnie na adres:
Urząd Miasta i Gminy Prochowice ul. Rynek 1, 59-230 Prochowice

Burmistrz Miasta i Gminy Prochowice
Alicja Sielicka

Oferta PTTK (Załącznik jest obrazem dokumentu w formie graficznej odwzorowujący dokument oryginalny (PDF, 2.1MB)