BURMISTRZ MIASTA I GMINY PROCHOWICE

informuje o zakończeniu postępowania konkursowego i wyłonieniu oferty na realizację zadania:
„Dofinansowanie stacjonarnego wypoczynku letniego dzieci i młodzieży szkolnej na terenie miasta i gminy Prochowice (stałe grupy dzieci uczęszczające na zajęcia w określonym czasie, realizujące program pod opieką wychowawcy) – kwota dofinansowania realizacji zadania: do 8.000zł ”

W wyznaczonym terminie złożono 1 ofertę, która spełniła kryteria zawarte w ogłoszeniu o konkursie. Komisja Konkursowa zarekomendowała, a Burmistrz Miasta i Gminy Prochowice dokonał wyboru oferty złożonej przez:

Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych „Nasza Gmina” w Prochowicach 59-230 Prochowice
– kwota dofinansowania 8.000zł. (słownie: osiem tysięcy złotych).

Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice
Alicja Sielicka