BURMISTRZ MIASTA I GMINY PROCHOWICE

Informuje o zakończeniu postępowania konkursowego i wyłonieniu oferty na realizację zadania:

„Dofinansowanie stacjonarnego wypoczynku letniego dzieci i młodzieży szkolnej na terenie miasta i gminy Prochowice (stałe grupy dzieci uczęszczające na zajęcia w określonym czasie , realizujące program pod opieką wychowawcy)- kwota dofinansowania realizacji zadania : do 4.000zł ”

W wyznaczonym terminie złożono 1 ofertę, która spełniła kryteria zawarte w ogłoszeniu o konkursie. Komisja Konkursowa zarekomendowała, a Burmistrz Miasta i Gminy Prochowice dokonał wyboru oferty złożonej przez :
Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych „Nasza Gmina” w Prochowicach 59-230 Prochowice – kwota dofinansowania 4.000zł. (słownie: cztery tysiące złotych).

Burmistrz Miasta i Gminy
Prochowice
Alicja Sielicka