Zajęcia projektowe


Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

W ramach projektu „Wiedza i kompetencje – przepustką do sukcesu” odbędą się w szkołach:

zajęcia rozwijające zdolności językowe (język angielski i język niemiecki) i informatyczne zakończone egzaminem zewnętrznym ; zajęcia rozwijające umiejętności z zakresu: matematyki, języka angielskiego, fizyki, przyrody, biologii, robotyki, gry w szachy ; zajęcia wyrównujące poziom wiedzy z zakresu: matematyki, języka angielskiego, fizyki, chemii, biologii, przyrody. Uczniowie o specjalnych potrzebach edukacyjnych otrzymają wsparcie na zajęciach: logopedycznych, terapii pedagogicznej, dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w pisaniu, terapeutycznych, dydaktyczno-wyrównawczych i rozwijających aktywność psychoruchową.

Dodatkowe wsparcie dla uczniów:

 • z zakresu przedsiębiorczości, doradztwa zawodowego, kreatywności
 • z elementami uczenia się i szybkiego zapamiętywania ; zajęcia teatralno-językowe oraz trening postaw kluczowych.

Pomiar efektów uczenia się nastąpi przez przeprowadzenie wstępnego i końcowego testu kompetencji.

ZAJĘCIA PROJEKTOWE REALIZOWANE W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. KS. JANA TWARDOWSKIEGO W DĄBIU

 • Zajęcia rozwijające językowe i informatyczne zakończone egzaminem zewnętrznym
 • Język angielski, język niemiecki, informatyka
 • Zajęcia rozwijające umiejętności
 • Matematyka, przyroda, biologia, robotyka z podstawami programowania
 • Zajęcia wyrównujące
 • Matematyka, przyroda, biologia
 • Wsparcie dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych
 • Zajęcia logopedyczne
 • Pozostałe wsparcie
 • Przedsiębiorczość, Akademia kreatywności z elementami uczenia się i szybkiego zapamiętywania, trening postaw kluczowych na rynku pracy

ZAJĘCIA PROJEKTOWE REALIZOWANE W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W PROCHOWICACH

 • Zajęcia rozwijające językowe i informatyczne zakończone egzaminem zewnętrznym
 • Język angielski, język niemiecki, informatyka
 • Zajęcia rozwijające umiejętności
 • Robotyka z podstawami programowania, koło szachowe
 • Zajęcia wyrównujące
 • Matematyka, język angielski, fizyka, chemia
 • Wsparcie dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych
 • Zajęcia logopedyczne, zajęcia terapeutyczne indywidualne, zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze indywidualne
 • Pozostałe wsparcie
 • Przedsiębiorczość, Akademia kreatywności z elementami uczenia się i szybkiego zapamiętywania, trening postaw kluczowych na rynku pracy, indywidualne doradztwo zawodowe

ZAJĘCIA PROJEKTOWE REALIZOWANE W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W PROCHOWICACH

 • Zajęcia rozwijające językowe i informatyczne zakończone egzaminem zewnętrznym
 • Język angielski, język niemiecki, informatyka
 • Zajęcia rozwijające umiejętności
 • Matematyka, język angielski, fizyka, biologia, robotyka
 • z podstawami programowania
 • Zajęcia wyrównujące
 • Matematyka, język angielski, fizyka, chemia
 • Wsparcie dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych
 • Zajęcia logopedyczne, terapia pedagogiczna, zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w pisaniu
 • Pozostałe wsparcie
 • Trening postaw kluczowych na rynku pracy, zajęcia teatralno-językowe, indywidualne doradztwo zawodowe