W dniu 22 listopada 2022 r. podpisano umowę na świadczenie usługi odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych w 2023 roku. Złożono jedną ofertę przez Konsorcjum firm EkoPartner Recykling Sp. z o.o. z siedzibą w Lubinie i Econ Trader Sp. z o.o. z siedzibą w Wojkowicach. Cena ofertowa na świadczenie przedmiotowej usługi wynosi 3 471 431,04 zł. W związku z faktem, iż system gospodarowania odpadami musi się bilansować (wpłaty od mieszkańców muszą pokrywać wydatki) należało dokonać przeliczenia obowiązującej stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi w oparciu o cenę ofertową. Przeliczając ponownie opłatę stwierdzono, że w przypadku, gdy stawka opłaty nie ulegnie zmianie wpływy z tej opłaty nie pokryją poniesionych kosztów związanych z realizacją usługi.

W związku z powyższym Rada Miasta i Gminy Prochowice 30 listopada 2022 r. podjęła uchwałę na mocy, której od 1 stycznia 2023 r. będzie obowiązywała stawka podstawowa tj. 40,00 zł od osoby i nowa stawka podwyższona za niewykonywanie obowiązku segregacji odpadów w wysokości trzykrotności stawki podstawowej tj. 120,00 zł.

Podwyższenie stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w proponowanym zakresie zapewni zbilansowanie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, bez konieczności zmiany zakresu zadania i obniżania wypracowanych standardów.

Prosimy od stycznia 2023 r. uiszczać opłaty zgodnie z obowiązującymi stawkami. W styczniu zostaną wysłane do mieszkańców zawiadomienia o wysokości opłaty i nr konta do opłat.

UWAGA! Stawki są obliczone przy założeniu, że wszyscy zadeklarowani mieszkańcy uiszczają opłatę. Oznacza to, że mieszkańcy regularnie dokonujący wpłat nie ponoszą kosztów za mieszkańców, którzy są zadeklarowani i nie płacą. W stosunku do tych osób Urząd Skarbowy prowadzi postępowania egzekucyjne w celu ściągnięcia zaległości.