Zmiany w gospodarce odpadami


Dlaczego?

Nowy system zbiórki odpadów komunalnych od 1 lipca 2014 r. funkcjonuje w całej Polsce. Polska stając się członkiem Unii Europejskiej zobowiązała się do osiągnięcia ustalonych poziomów recyklingu. Pierwszy termin osiągnięcia limitu minął 16 lipca 2013 roku i dotyczył odpadów biodegradowalnych. Wagowo do tego czasu należało przekazywać na składowiska odpadów nie więcej niż 50% całkowitej masy tych odpadów. Do 16 lipca 2020 roku próg ten ma się obniżyć do 35%.
Kolejne limity należy osiągnąć do 31 grudnia 2020 roku i dotyczyć one mają papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła, a także innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych. Wówczas trzeba będzie odzyskiwać co najmniej 50 % wagowo metali, papieru, tworzyw sztucznych i szkła, a co najmniej 70% wagowo innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych.

W przypadku, gdy Gminy nie uzyskają poziomów określonych przez Unię Europejską, na nasz kraj zostaną nałożone kary, a rząd kary rozłoży na poszczególne Gminy. Konsekwencją kar będą podwyższone opłaty za wywóz odpadów komunalnych od mieszkańców.

Aby usprawnić gospodarkę odpadami rząd znowelizował ustawę o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, przenosząc dotychczasowe zadania przedsiębiorstw odbierających odpady na gminy.

Obecny sposób gospodarki odpadami w naszej Gminie obrazuje poniższy schemat:

Schemat segregacji odpadów w Gminie Prochowice

Termin zbiórka u źródła oznacza u Państwa w domach, zbiórka w gniazdach oznacza tzw. „dzwony na szkło” w miejscach ogólnodostępnych na terenie miasta i sołectw.

PSZOK – Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych – uruchomiony zostanie w roku 2014. Do czasu utworzenia takiego punktu gospodarka odpadami wymienionymi przy PSZOK będzie odbywała się jak do tej pory.

Odpady surowcowe: są to wysegregowane z odpadów komunalnych zbieranych dotychczas w jednym pojemniku, odpady suche w tym opakowaniowe bez zawartości takie jak: metale żelazne i nieżelazne, papier, tworzywa sztuczne, odpady wielomateriałowe, butelki PET, opakowania po chemii gospodarczej, opakowania po produktach spożywczych, opakowania po kosmetykach, kartony i torebki po mleku, sokach, woreczki foliowe, reklamówki, puszki itp. To co jest najważniejsze odpady te muszą być bez zawartości – zatem pojemniki po np. jogurtach, kremach, puszki po pasztetach, rybach itp. muszą zostać opróżnione, aby mogły być wrzucone do pojemnika na odpady surowcowe.
Firma wywozowa podczas odbioru odpadów skontroluje prawidłowość wysegregowania odpadów i w razie wykrycia nieprawidłowości, będzie zgłaszać to do Gminy. Dla mieszkańców skutkować to będzie podwyższeniem opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów.

Odpady biodegradowalne: są to odpady ulegające biodegradacji pochodzące z terenów zielonych, odpady spożywcze i kuchenne z gospodarstw domowych m.in.: odpady kuchenne, resztki i obierki z owoców i warzyw, skoszona trawa i zgrabione liście, rośliny, trociny, drewno (o gabarytach umożliwiających umieszczenie w pojemniku lub worku), fusy z kawy i herbaty, skorupki jajek i inne odpady nadające się do kompostowania.

Akty prawne

USTAWA

UCHWAŁY RADY MIASTA I GMINY

Przedsiębiorstwo odbierające odpady

Przedsiębiorstwem odbierającym odpady komunalne z Gminy Prochowice jest Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. z siedzibą w Lubinie przy ul. Rynek 28.

Zmieszane odpady są przekazywane do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Lubinie przy ul. Zielonej.
Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, który jest odbierany z terenu naszej Gminy przekazywany jest do firmy Ekopartner Lubin Sp. z o.o. mieszczącej się w Lubinie przy ul. Zielonej 3.

Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o.
ul. Rynek 28, 59-300 Lubin

Ceny zagospodarowania odpadów komunalnych

Cennik zagospodarowania odpadów RIPOK