Budżet na rok 2020 uchwalony

W dniu 30 grudnia 2019 r.  odbyła się Sesja Rady Miasta i Gminy Prochowice podczas, której Radni Rady Miasta i Gminy Prochowice po uprzednim zapoznaniu się z pozytywnymi opiniami Regionalnej   Izby Obrachunkowej w Legnicy oraz opiniami stałych Komisji Rady Miasta i Gminy podjęli uchwały w sprawie:

– Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Prochowice na lata 2020-2029,

– Budżetu Miasta i Gminy Prochowice na 2020 r.

Budżet Miasta i Gminy to plan dochodów i wydatków przyjmowany w formie uchwały budżetowej stanowiący podstawę gospodarki finansowej Gminy. Ma charakter zadaniowy, który oprócz tradycyjnego podziału środków budżetowych zgodnie z klasyfikacją budżetową, wyszczególnia zadania rzeczowe, jakie będą realizowane w danym roku budżetowym.

Dochody gminy mają wynieść 39.156.638,80 zł, natomiast wydatki – 39.656.638,80 zł.  deficyt w kwocie 500.000 zł, sfinansowany zostanie przychodami z emisji papierów wartościowych.

W wydatkach są zabezpieczone środki na zadania inwestycyjne, prawidłową działalność jednostek podległych Radzie i inne dziedziny życia gminy takie jak oświatę, bezpieczeństwo, ład i porządek, kulturę, sport oraz naprawę dróg, chodników, remont substancji mieszkaniowej, natomiast zadania inwestycyjne ujęte w budżecie są wynikiem postulatów mieszkańców i wniosków Radnych.