Opłaty


Od 1 lutego 2020 r. obowiązywać będą dwie stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi tj. podstawowa stawka opłaty za  gospodarowanie odpadami komunalnymi i opłata podwyższona jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny. Wynika to, że zmiany ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 z późn. zm.). Dla nieruchomości zamieszkałych ustalono następujące stawki:

 • stawkę podstawową tj. stawkę za odpady segregowane w wysokości: 29,00 zł za osobę, za miesiąc;
 • stawkę podwyższona jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny: 116,00 zł za osobę, za miesiąc.

W przypadku właścicieli budynków jednorodzinnych, którzy posiadają własne kompostowniki przewidziane jest zwolnienie z opłaty w wysokości 2,00 zł od osoby miesięcznie.

Przykład obliczenia opłaty dla rodziny składającej się z 4 osób i prowadzących własny kompostownik:
(29,00 zł – 2,00 zł) x 4 osoby = 108,00 zł/ miesiąc

Dla właścicieli nieruchomości, na których  nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne ustalono następujące stawki:

stawkę podstawową do zbiórki odpadów tj. stawkę za odpady segregowane za pojemnik:

 • o pojemności 60 l – w wysokości 2,95 zł;
 • o pojemności 120 l – w wysokości 5,90 zł;
 • o pojemności 240 l – w wysokości 11,80 zł;
 • o pojemności 1100 l – w wysokości 54,17 zł;
 • o pojemności 2500 l – w wysokości 122,96 zł;

stawkę podwyższoną jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny za pojemnik:

 • o pojemności 60 l – w wysokości 11,80 zł;
 • o pojemności 120l – w wysokości23,60 zł;
 • o pojemności 240l – w wysokości 47,20 zł;
 • o pojemności 1100l – w wysokości 216,68 zł;
 • o pojemności 2500l – w wysokości 491,84 zł.

Określone powyżej stawki opłat za pojemniki dotyczą pojemników na wszystkie rodzaje odpadów tj. odpady z metali, tworzyw sztucznych i odpady opakowaniowe wielomateriałowe, papier, szkło, odpady biodegradowalne i niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne.

Wysokie podwyżki stawek są wynikiem rozstrzygniętego przetargu na transport, odbiór i zagospodarowanie odpadów. Firmy biorące w nim udział znacząco podwyższyły ceny oferowanych usług w porównaniu do lat ubiegłych.Wynika to z rosnących coraz bardziej kosztów funkcjonowania systemu, na które składają się:

 • wzrost ustalanej przez rząd i stanowiącej dochód budżetu państwa tzw. „opłaty marszałkowskiej”, czyli opłaty za składowanie odpadów komunalnych, która jeszcze w 2017 roku wynosiła 24,15 zł za tonę składowanych odpadów. Zaledwie rok później, w 2018 roku, za tonę składowanych odpadów trzeba było zapłacić 140 zł czyli niemal 6 razy więcej, a w 2019 roku koszt składowania wzrósł o kolejnych 21% do kwoty 170 zł. W 2020 roku opłata ta wynosić będzie 270 zł.
 • mocno odczuwalny wzrost cen energii elektrycznej,
 • rosnące koszty pracy.

Należy też pamiętać, że zgodnie z obowiązującymi przepisami (ustawa) koszty gospodarki odpadami muszą być w 100% pokrywane opłatami wnoszonymi przez mieszkańców, a ustawa o finansach publicznych uniemożliwia gminie wprowadzenie dopłat do odbioru odpadów, tak jak jest to możliwe np. w przypadku dopłat do ceny wody i ścieków.

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi można uiścić gotówką w kasie Urzędu Miasta i Gminy Prochowice:

 • w pn. wt. czw. w godz. 8.00 -15.00;
 • w śr. w godz. 8.00- 15.30;
 • w pt. w godz. 8.00- 14.30.

Codziennie w kasie od godz. 12.00 do 12.30 jest przerwa.

Opłatę można też wnosić przelewem na rachunek bankowy Gminy Prochowice wyodrębniony do opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi: 47 8669 0001 2034 0341 3597 0033. W tytule przelewu należy wpisać miesiąc, którego dotyczy opłata, a w przypadku wnoszenia opłaty z konta nie należącego do płatnika konieczne jest wpisanie imienia i nazwiska płatnika.

Uprzejmie prosimy Państwa o pamiętaniu o regulowaniu płatności w wyznaczonych terminach, gdyż nie będzie zawiadomień o konieczności ich wnoszenia, a brak opłaty będzie skutkował naliczeniem odsetek i egzekucją należności.