Opłaty


Nowa opłata za odpady

Od 1 stycznia 2022 r. obowiązują nowe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi uchwalone uchwałą nr XLVI/233/2021 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 24 listopada 2021 r. zmieniającą uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik.
Dla nieruchomości zamieszkałych ustalono następujące stawki:
– stawkę podstawową tj. stawkę za odpady segregowane w wysokości:
36,00 zł za osobę, za miesiąc;
– stawkę podwyższona jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny:
72,00 zł za osobę, za miesiąc.

W przypadku właścicieli budynków jednorodzinnych, którzy posiadają własne kompostowniki przewidziane jest zwolnienie z opłaty w wysokości 2,00 zł od osoby miesięcznie.

Przykład obliczenia opłaty dla rodziny składającej się z 4 osób i prowadzących własny kompostownik:
(36,00 zł – 2,00 zł) x 4 osoby = 136,00 zł/ miesiąc

Dla właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne ustalono następujące stawki:
– stawkę podstawową do zbiórki odpadów tj. stawkę za odpady segregowane za pojemnik:
1) o pojemności 60 l – w wysokości 12,00 zł;
2) o pojemności 120 l – w wysokości 24,00 zł;
3) o pojemności 240 l – w wysokości 49,00 zł;
4) o pojemności 1100 l – w wysokości 220,00 zł;
5) o pojemności 2500 l – w wysokości 500,00 zł;
– stawkę podwyższoną jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny za pojemnik:
1) o pojemności 60 l – w wysokości 24,00 zł;
2) o pojemności 120l – w wysokości 48,00 zł;
3) o pojemności 240l – w wysokości 98,00 zł;
4) o pojemności 1100l – w wysokości 440,00 zł;
5) o pojemności 2500l – w wysokości 1000,00 zł.

Określone powyżej stawki opłat za pojemniki dotyczą pojemników na wszystkie rodzaje odpadów tj. odpady z metali, tworzyw sztucznych i odpady opakowaniowe wielomateriałowe, papier, szkło, odpady biodegradowalne i niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne.

Decyzja o podwyżce została podjęta po rozstrzygnięciu przetargu na odbiór odpadów, w którym udział wzięła tylko jedna Firma zajmująca się realizacją tego typ usług. Cena została ustalona w wyniku kalkulacji cen ofertowych zagospodarowania odpadów, a także ilości wytwarzanych odpadów przez mieszkańców naszej Gminy w przeliczeniu na jednego mieszkańca.

Na cenę odpadów składa się wiele elementów. Jednymi z nich są szybko rosnące ceny paliw, energii, a także rosnące wynagrodzenie pracowników firm. Przekłada się to bezpośrednio na koszt odbioru i transportu odpadów do instalacji. Usługa staje się co raz droższa.

Kolejnym elementem jest zwiększenie przez ustawę ilości frakcji odpadów podlegających segregacji. Pomimo tego, że wydzielenie szkła i papieru ze strumienia odpadów, i jego odbiór bezpośrednio z nieruchomości od 2020 r. jest bardzo pozytywnym działaniem w aspektach środowiskowych (poprawiła się jakość odpadów, zwiększyły się wymagane poziomy recyklingu), to jednak wprowadzono dodatkowe kursy odbioru i transportu tych odpadów, co przekłada się na koszty związane z realizacją usług.

Istotne znaczenie na wzrost ceny odpadów ma również zwiększenie ustawowych obowiązków i zadań gmin związanych z gospodarką odpadami. W celu ich realizacji Gmina ponosi większe koszty, a zgodnie z obowiązującymi przepisami wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi muszą pokrywać wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami (środki te nie mogą być przeznaczane na wydatki, które nie są związane z gospodarowaniem odpadami).

Z roku na rok wytwarzanych jest coraz więcej odpadów o czym świadczą dane z rocznych analiz stanu gospodarki odpadami komunalnymi. Przez zwiększenie ilości odpadów, zwiększają się jednocześnie koszty związane ich zagospodarowaniem, gdyż Gmina rozlicza się z Firmą za ilość odebranych odpadów (im więcej odpadów wytwarzamy, tym więcej płacimy).

Jednym z ważniejszych elementów składających się na wysokość opłaty są również koszty, jakie ponoszą firmy odbierające odpady komunalne. Muszą one uiszczać opłaty środowiskowe, które w ostatnim czasie bardzo mocno wzrosły. Dodatkowo firmy ponoszą koszty związane z dostosowaniem instalacji do nowych przepisów zarówno krajowych jak i unijnych. W związku ze zwiększonymi kosztami ponoszonymi przez przedsiębiorstwa rośnie cena świadczonych usług. Wzrost tych cen dotyka mieszkańców, gdyż w celu właściwej realizacji usługi Gmina musi ponieść wyższe koszty.

Wymienione elementy składające się na wysokość opłat za śmieci są jednymi z najważniejszych. Na wysokość opłat wpływają jeszcze: brak stałych stawek zbytu na pozyskane surowce, zbyt mała liczba instalacji do przetwarzania odpadów, rosnące ceny energii, zaniżanie przez użytkowników liczby zamieszkujących nieruchomość

Należy też pamiętać, że zgodnie z obowiązującymi przepisami (ustawa) koszty gospodarki odpadami muszą być w 100% pokrywane opłatami wnoszonymi przez mieszkańców, a ustawa o finansach publicznych uniemożliwia gminie wprowadzenie dopłat do odbioru odpadów, tak jak jest to możliwe np. w przypadku dopłat do ceny wody i ścieków.

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi można uiścić gotówką w kasie Urzędu Miasta i Gminy Prochowice od pon. do pt. w godz. 8.00 – 12.00.

Opłatę można też wnosić przelewem na rachunek bankowy Gminy Prochowice wyodrębniony do opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi: 47 8669 0001 2034 0341 3597 0033. W tytule przelewu należy wpisać miesiąc, którego dotyczy opłata, a w przypadku wnoszenia opłaty z konta nie należącego do płatnika konieczne jest wpisanie imienia i nazwiska płatnika.

Uprzejmie prosimy Państwa o pamiętaniu o regulowaniu płatności w wyznaczonych terminach, gdyż nie będzie zawiadomień o konieczności ich wnoszenia, a brak opłaty będzie skutkował naliczeniem odsetek i egzekucją należności.