ZAPRASZAMY WSZYSTKICH SOŁTYSÓW I PRZEDSTAWICIELI RAD SOŁECKICH DO UDZIAŁU W KONSULTACJACH SPOŁECZNYCH DOTYCZĄCYCH PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO (spotkania konsultacyjne odbędzie się w dniach 18.11.2021 r. o godz. 16:00 oraz 25.11.2021 r. godz. 15:30 w Urzędzie Miasta i Gminy Prochowice (Rynek 1, Prochowice – Sala narad).

Równocześnie zapraszamy wszystkich do wzięcia udziału w internetowej ankiecie badającej opinie mieszkańców na temat pożądanych kierunków planowania i zagospodarowania przestrzennego w Gminie Prochowice

Ankieta dostępna pod adresem: https://forms.gle/bq7bUCKfY9UTApET6

Konsultacje_plakat


ZAPRASZAMY WSZYSTKICH MIESZKAŃCÓW DO UDZIAŁU W KONSULTACJACH SPOŁECZNYCH DOTYCZĄCYCH PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO (spotkanie konsultacyjne odbędzie się w dniu 28.10.2021 r. o godz. 16:00 w Urzędzie Miasta i Gminy Prochowice (Rynek 1, Prochowice – Sala narad).

Równocześnie zapraszamy wszystkich do wzięcia udziału w internetowej ankiecie badającej opinie mieszkańców na temat pożądanych kierunków planowania i zagospodarowania przestrzennego w Gminie Prochowice

Ankieta dostępna pod adresem: https://forms.gle/bq7bUCKfY9UTApET6

Konsultacje - Plakat


Zapraszamy wszystkich mieszkańców do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących planowania przestrzennego w obrębie wsi Dąbie
– spotkanie konsultacyjne 21.10.2021 r. godz. 16:00 Świetlica Wiejska w Dąbiu

Spotkanie konsultacyjne w Dąbiu - plakat


Ankieta badająca opinie mieszkańców na temat pożądanych kierunków planowania i zagospodarowania przestrzennego w Gminie Prochowice

Ankieta pod adresem: https://forms.gle/bq7bUCKfY9UTApET6

Plakat-ankieta


Fundusze Europsjskie Wiedza Edukacja Rozwój, Szeczpospolita Polska, Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONSULTACJACH SPOŁECZNYCH ZMIANY
„STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY PROCHOWICE”

Projekt „BLISKA PRZESTRZEŃ” realizowany w ramach współpracy Gminy Prochowice z Fundacją Ekologiczną „Zielona Akcja” oraz Biurem Urbanistycznym „Ecoland” dotyczącym wspierania procesów konsultacji społecznych w zakresie planowania przestrzennego w gminach mniejszych na podstawie zawartej z Ministerstwem Inwestycji i Rozwoju w ramach działania 2.19 Usprawnienie procesów inwestycyjno – budowlanych i planowania przestrzennego (nr naboru POWR.02.19.00-00-KP16/18).

Cel główny projektu – wzmocnienie procesów konsultacji społecznych w gminach wiejskich, miejsko-wiejskich i miastach do 50 tys. mieszkańców w zakresie planowania przestrzennego poprzez przekazanie grantów na prowadzenie pogłębionych konsultacji społecznych w trakcie sporządzania studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy.

Gmina Prochowice zaprasza mieszkańców, przedsiębiorców oraz organizacje i stowarzyszenia do udziału w pogłębionych konsultacjach społecznych zmiany „STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY PROCHOWICE”

Więcej informacji o dokumentach planistycznych:
– Informacje podstawowe: Planowanie przestrzenne dla każdego (PDF, 2,1MB)
Obowiązujące Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Prochowice

Konsultacje będą realizowane w okresie kwiecień – lipiec 2021 roku w formie spotkań konsultacyjnych oraz ankiety skierowanej do mieszkańców Gminy Prochowice, przedsiębiorców oraz organizacji i stowarzyszeń.

Informacje o ankietach, spotkaniach konsultacyjnych będą publikowane na stronie: www.prochowice.com zakładka „Konsultacje społeczne”

Zapraszamy do udziału w konsultacjach!!!
Plakat informacyjny projektu „Bliska Przestrzeń”