Miło mi Państwa poinformować, że Gmina Prochowice złożyła do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wnioski o dofinansowanie trzech projektów w ramach Programu Priorytetowego „Program Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej” część 1) Fundusz Ekologii i wszystkie trzy wnioski otrzymały dofinansowanie w wysokości 8.000,00 zł każdy.

Przedsięwzięcia będą realizowane z szkołach podstawowych :

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Prochowicach, ul. Młyńska 3, 59-230 Prochowice realizuje projekt pod nazwą : SP1 edukuje o Odnawialnych Źródłach Energii W ramach projektu zaplanowano m.in. :

  • wyjazd do Państwowej Uczelni Collegium Witelona w Legnicy na warsztaty laboratoryjne w Laboratorium OZE oraz na farmę fotowoltaiczną w Legnicy,
  • warsztaty dla uczniów klas siódmych pod hasłem „Studio ekologiczne”, na których uczniowie pod kierunkiem nauczyciela przyrody i biologii przygotują prelekcję na temat OZE wraz z prezentacją multimedialną na podstawie informacji zdobytych na warsztatach w laboratorium i na farmie fotowoltaicznej, warsztaty dla uczniów klas trzecich pod hasłem „Edukujemy śpiewem i tańcem”, na których uczniowie będą uczyć się piosenek o treści przyrodniczej i tworzyć do nich choreografię. Zdobyte umiejętności uczniowie przedstawią społeczności szkolnej i lokalnej podczas Święta Drzewa.
  • spotkanie z leśnikiem dla uczniów z klas I-VIII.
  • Święto Drzewa – podczas spotkania uczniowie kl. VII przedstawią informacje nt. OZE wraz z prezentacją multimedialną natomiast grupa uczniów z klas III przekaże treści związane z przyrodą i jej ochroną za pośrednictwem piosenki i tańca. Zaś uczniowie klas II przeprowadzą wywiad z leśnikiem.
  • Rajd rowerowy „Szlakiem OZE” – przełożenie zdobytej wiedzy na praktykę – uczniowie naocznie zobaczą jak działa i jak wygląda fotowoltaika ;
  • Międzyszkolny konkurs plastyczny pod hasłem „Napędzani zieloną energią” skierowany do uczniów klas IV – V;
  • Międzyszkolny zespołowy konkurs z wiedzy o OZE pod hasłem „OZE ten temat nie jest Nam obcy” skierowany do uczniów klas VI – VIII,
  • zakup lamp solarnych (2szt.) – głównym celem jest oszczędzanie energii elektrycznej wykorzystywanej do oświetlenia boiska szkolnego oraz bardzo ciekawa i praktyczna forma edukacji zarówno uczniów jak i mieszkańców miasteczka: pokazanie w jaki sposób możemy wykorzystać źródła energii słonecznej na własnym podwórku szkolnym a tym samym zmniejszyć rachunki za prąd. Działanie lamp solarnych zostanie omówione i przedstawione uczniom podczas Działania 5 przez grupę uczniów z VII klasy. Efekt ekologiczny: oszczędzanie energii elektrycznej, wykorzystanie zdobytej przez uczniów wiedzy w praktyce np. wyposażenie własnych gospodarstw domowych w lampy solarne. Koszt realizacji: 1000,00zł zakup lamp solarnych, termin realizacji: 20.09.2023r., osoba odpowiedzialna wicedyrektor SP1.

Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Prochowicach  ul. Kościuszki 2  59-230 Prochowice realizuje projekt pod nazwą „Sekretne życie szkolnego ogrodu”. Rola owadów, bioróżnorodności i wody. Realizacja projektu odbędzie się w trzech kręgach.

Krąg I: „Tajemniczy świat owadów”. Cele szczegółowe: uczestnicy znają i rozumieją rolę owadów w przyrodzie, rozumieją potrzebę instalowania w ogrodach domków dla pszczół i innych owadów pożytecznych, znają budowę domków i wiedzą jak je wykonać, podejmują próbę wykonania domków dla owadów. W tym kręgu zaplanowano trzy zadania.

Zad 1. „Rola owadów (nie tylko) w szkolnym ogrodzie” – audycja Dziennikarzy Przyszłości. Koło dziennikarskie działające w szkole przygotuje na podstawie sondy ulicznej i  szkolnej audycję ukazującą wiedzę prochowiczan o świecie owadów i ich roli w przyrodzie. Sporządzony materiał zostanie wzbogacony o elementy edukacyjne i zaprezentowany przez Studio Dwójki (przekaz multimedialny na żywo w całej szkole).

Zad. 2 „Jak zbudować osiedle mieszkaniowe pożytecznych owadów?” zostanie zrealizowane poprzez warsztaty budowy domków dla owadów, w których będą uczestniczyć osoby chętne z klas IV – VIII ( 60 osób). Jako pomoc dydaktyczna zostanie zakupiony jeden owadzi domek, który stanie na stałe w szkolnym ogrodzie. Warsztaty odbędą się 19 IX 2023 r. w Dniu Dzikiej Fauny, Flory i Naturalnych Siedlisk. Zostanie również ogłoszony konkurs na przyszkolny owadzi hotel, w którym będą mogły uczestniczyć całe rodziny (oprócz budowy wymagana prezentacja hotelu).

Zad. 3 „Lekcja w przyrodzie” będzie miała formę wyjazdu do zagrody edukacyjnej (pasieki), w której dzieci zdobędą wiedzę dotyczącą roli pszczół w przyrodzie oraz poznają tajniki pszczelarstwa.

Zadania z Kręgu II: Bioróżnorodność w szkolnym ogrodzie” mają na celu rozpropagowanie wiedzy o elementach Unijnej strategii na rzecz bioróżnorodności 2030 – Przywracanie przyrody do naszego życia oraz działania praktyczne mające na celu naukę dbałości o bioróżnorodność w najbliższym otoczeniu.

W zad.1 „Lekcja w przyrodzie” wezmą udział wszyscy uczniowie w zespołach klasowych. Dzięki zajęciom nauczą się rozróżniać i nazywać rośliny ze szkolnego ogrodu. Uczniowie wykonają następnie prace plastyczne, które zostaną zaprezentowane w formie wystawy podczas spotkania z rodzicami. Prace stworzą swoisty katalog roślin ze szkolnego ogrodu. Wizualizacje o najwyższych walorach edukacyjnych i artystycznych zostaną nagrodzone.

Zad. 3 będzie miało formę happeningu podczas którego w centrum miasta uczniowie pod opieką nauczyciela będą informować o realizacji projektu, propagować bioróżnorodność poprzez hasła wpisane na torebkach z nasionami oraz torbach wielokrotnego użytku.

Krąg III – „Wodny świat naszego ogrodu” ma na celu wdrożenie działań edukacyjnych wpływających na podniesienie świadomości w zakresie roli wody w życiu ogrodu i człowieka. Zad.1  – zajęcia terenowe pozwolą zapoznać uczniów z miejscami ważnymi dla gospodarki wodnej na terenie miasta i gminy (elektrownia wodna, oczyszczalnia ścieków, śluza na Kaczawie).  Zajęcia odbędą się dla wszystkich uczniów i oddziału przedszkolnego

Zad. 2 W szkolnym ogrodzie zostaną ustawione pomoce dydaktyczne do edukacji ekologicznej – poidełka dla ptaków i owadów, stacja meteo z deszczomierzem.

Zad. 3 ma formę konkursową – uczestnicy zaprezentują zdjęcia inspirowane tematem: „Sekretne życie ogrodu wodą malowane”.

Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Twardowskiego w Dąbiu realizuje projekt pod nazwą :  “Odkrywaj. Ochraniaj. Zachowaj. Edukacja dla Zrównoważonej Przyszłości”

Na przedsięwzięcie składają się wydarzenia :

Wydarzenie “Sprzątanie Świata i Święto Pieczonego Ziemniaka” łączy dwa ważne cele: ochronę środowiska i promowanie zrównoważonego rolnictwa oraz lokalnych tradycji kulinarnych. Połączenie tych dwóch aspektów stanowi inspirujące przedsięwzięcie, które nie tylko angażuje społeczność w sprzątanie i dbanie
o czystość środowiska, ale również podkreśla znaczenie rolnictwa ekologicznego i korzystania z lokalnych, naturalnych produktów.

Warsztaty “Co w trawie zdrowie daje” to edukacja ekologiczna, promocja ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju poprzez poznanie i docenienie różnorodności roślinności w otaczającej nas przyrodzie. Przez organizację spaceru edukacyjnego oraz warsztatów wykonania zielnika, projekt ten ma na celu zwiększenie świadomości społecznej na temat ekosystemów, znaczenia bioróżnorodności, a także korzyści płynących z zastosowania zrównoważonych praktyk w kontekście zdrowia, kultury i środowiska.

Warsztaty „Ekologiczna ozdoba” mają na celu promowanie świadomego podejścia do tworzenia ozdób, które są przyjazne dla środowiska, wykorzystując materiały pochodzące z recyklingu, naturalnych źródeł lub biodegradowalnych. Głównym celem tego przedsięwzięcia jest edukacja uczestników na temat ekologii i zrównoważonego rozwoju oraz zachęcanie do aktywnego zaangażowania w ochronę środowiska poprzez integrację społeczności lokalnej  oraz ponadpokoleniowej.