PSZOK przyjmuje, następujące odpady:

1) metale, a w szczególności odpady o kodzie:
a) 20 01 40 Metale;

2) tworzywa sztuczne, a w szczególności odpady o kodzie:
a) 20 01 39 Tworzywa sztuczne;

3) odpady opakowaniowe wielomateriałowe, a w szczególności odpady o kodzie:
a) 15 01 05 Opakowania wielomateriałowe;

4) odpady biodegradowalne, a w szczególności odpady o kodzie:
a) 20 01 08 Odpady kuchenne ulegające biodegradacji;
b) 20 01 38 Drewno inne niż wymienione w 20 01 37;
c) 20 02 01 Odpady ulegające biodegradacji;
d) 20 02 02 Gleba i ziemia, w tym kamienie;

5) papier, makulaturę, a w szczególności odpady o kodzie:
a) 20 01 01 Papier i tektura;

6) szkło, a w szczególności odpady o kodzie:
a) 20 01 02 Szkło;

7) odpady niebezpieczne, a w szczególności odpady o kodzie:
a) 08 03 18 Odpadowy toner drukarski inny niż wymieniony w 08 03 17;
b) 13 02 08* Inne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe;
c) 15 01 10* Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone (np. środkami ochrony roślin I i II klasy toksyczności- bardzo toksyczne i toksyczne);
d) 20 01 21* Lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć;
e) 20 01 27* Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcza i żywice zawierające substancje niebezpieczne;
f) 20 01 28 Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcza i żywice inne niż wymienione w 20 01 27;

8) przeterminowane leki i chemikalia, a w szczególności odpady o kodzie:
a) 20 01 13* Rozpuszczalniki;
b) 20 01 14* Kwasy;
c) 20 01 15* Alkalia;
d) 20 01 17* Odczynniki fotograficzne;
e) 20 01 32 Leki inne niż wymienione w 20 01 31;

9) odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałe w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igły i strzykawki;

10) zużyte baterie i akumulatory, a w szczególności odpady o kodzie:
a) 20 01 33* Baterie i akumulatory łącznie z bateriami i akumulatorami wymienionymi w 16 06 01, 16 06 02 lub 16 06 03 oraz niesortowane baterie i akumulatory zawierające te baterie;
b) 20 01 34 Baterie i akumulatory inne niż wymienione w 20 01 33;

11) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, a w szczególności odpady o kodzie:
a) 16 80 01 Magnetyczne i optyczne nośniki informacji;
b) 20 01 23* Urządzenia zawierające freony;
c) 20 01 35* Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki;
d) 20 01 36 Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35;

12) meble i inne odpady wielkogabarytowe (7 szt. rocznie na gospodarstwo domowe), a w szczególności odpady o kodzie:
a) 20 03 07 Wielkogabarytowe;

13) zużyte opony (4 szt. rocznie na gospodarstwo domowe), a w szczególności odpady o kodzie:
a) 16 01 03 Zużyte opony;

14) odpady budowlane i rozbiórkowe (50 kg rocznie na gospodarstwo domowe), a w szczególności odpady o kodzie:
a) 17 01 01 Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów;
b) 17 01 02 Gruz ceglany;
c) 17 01 03 Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia;
d) 17 01 80 Usunięte tynki, tapety, okleiny itp.;
e) 17 01 81 Odpady z remontów i przebudowy dróg;
f) 17 01 82 Inne nie wymienione odpady;
g) 17 03 80 Odpadowa papa;
h) 17 06 04 Materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 06 03;

15) odpady tekstyliów i odzieży, a w szczególności odpady o kodach:
a) 20 01 10 Odzież;
b) 20 01 11 Tekstylia.