Gmina w liczbach


Miasto i Gmina Prochowice obejmuje 12 sołectw i miasto Prochowice.

Mieszkańcy

Liczba mieszkańców ogółem: 7109 (stan na 31.12.2021r. – pobyt stały)

  • Gmina – 3666
  • Miasto – 3443

Liczba mieszkańców z podziałem na miejscowości (tabela):

Nazwa Miejscowości Liczba mieszkańców
Prochowice 3443
Cichobórz 16
Dąbie 205
Golanka Dolna 433
Gromadzyń 86
Kawice 483
Kwiatkowice 335
Lisowice 941
Mierzowice 349
Motyczyn 88
Rogów Legnicki 302
Szczedrzykowice 336
Szczedrzykowice Stacja 92

Ludność według płci (tabela):

Płeć Miasto Gmina
Kobiety 1780 1848
Mężczyźni 1663 1818

Ludność według wieku (tabela):

wiek
jednostka przedprodukcyjny produkcyjny poprodukcyjny ogółem
administracyjna 0-17 kobiety 18-59 mężczyźni 18-64 kobiety 60 i więcej mężczyźni 65 i więcej
miasto 625 956 1081 524 257 3443
gmina 701 1037 1209 488 231 3666
razem 1326 1993 2290 1012 488 7109

Powierzchnia Gminy

Powierzchnia miasta – 10,2 km2
Powierzchni ogólna – 103 km2

w tym:
użytki rolne – 55,22%
lasy – 32,11%
pozostałe grunty i nieużytki – 12,67%

W użytkach rolnych największe obszary zajmują:
grunty rolne – 82,94%
łąki- 12,19%