Gmina w liczbach


Miasto i Gmina Prochowice obejmuje 12 sołectw i miasto Prochowice.

Mieszkańcy

Liczba mieszkańców ogółem: 7191 (stan na 31.12.2020r. – pobyt stały)

  • Gmina – 3700
  • Miasto – 3491

Liczba mieszkańców z podziałem na miejscowości (tabela):

Nazwa Miejscowości Liczba mieszkańców
Prochowice 3491
Cichobórz 18
Dąbie 204
Golanka Dolna 432
Gromadzyń 86
Kawice 482
Kwiatkowice 331
Lisowice 945
Mierzowice 362
Motyczyn 90
Rogów Legnicki 312
Szczedrzykowice 346
Szczedrzykowice Stacja 92

Ludność według płci (tabela):

Płeć Miasto Gmina
Kobiety 1803 1866
Mężczyźni 1688 1834

Ludność według wieku (tabela):

wiek
jednostka przedprodukcyjny produkcyjny poprodukcyjny ogółem
administracyjna 0-17 kobiety 18-59 mężczyźni 18-64 kobiety 60 i więcej mężczyźni 65 i więcej
miasto 632 987 1103 516 253 3491
gmina 711 1060 1241 474 214 3700
razem 1343 2047 2344 990 467 7191

Powierzchnia Gminy

Powierzchnia miasta – 10,2 km2
Powierzchni ogólna – 103 km2

w tym:
użytki rolne – 55,22%
lasy – 32,11%
pozostałe grunty i nieużytki – 12,67%

W użytkach rolnych największe obszary zajmują:
grunty rolne – 82,94%
łąki- 12,19%