Gmina w liczbach


Miasto i Gmina Prochowice obejmuje 12 sołectw i miasto Prochowice.

Mieszkańcy

Liczba mieszkańców ogółem: 7267 (stan na 31.12.2019r. – pobyt stały)

  • Gmina – 3749
  • Miasto – 3518

Liczba mieszkańców z podziałem na miejscowości (tabela):

Nazwa Miejscowości Liczba mieszkańców
Prochowice 3518
Cichobórz 21
Dąbie 212
Golanka Dolna 444
Gromadzyń 82
Kawice 479
Kwiatkowice 338
Lisowice 952
Mierzowice 366
Motyczyn 97
Rogów Legnicki 316
Szczedrzykowice 360
Szczedrzykowice Stacja 82

Ludność według płci (tabela):

Płeć Miasto Gmina
Kobiety 1819 1893
Mężczyźni 1699 1856

Ludność według wieku (tabela):

wiek
jednostka przedprodukcyjny produkcyjny poprodukcyjny ogółem
administracyjna 0-17 kobiety 18-59 mężczyźni 18-64 kobiety 60 i więcej mężczyźni 65 i więcej
miasto 633 1011 1128 500 246 3518
gmina 718 1087 1264 472 208 3749
razem 1351 2098 2392 972 454 7267

Powierzchnia Gminy

Powierzchnia miasta – 10,2 km2
Powierzchni ogólna – 103 km2

w tym:
użytki rolne – 55,22%
lasy – 32,11%
pozostałe grunty i nieużytki – 12,67%

W użytkach rolnych największe obszary zajmują:
grunty rolne – 82,94%
łąki- 12,19%