Rada Miasta i Gminy


Przewodnicząca Rady Miasta i Gminy Prochowice

Radni Gminy Prochowice

Pani Maria Weronika Maćkowiak jest z wykształcenia magistrem ekonomii, przez 36 lat pracowała w Prochowickich Zakładach Drobiarskich i przez 14 lat prowadziła obsługę organizacyjno-finansową prywatnej firmy handlowej. Od urodzenia mieszka w gminie Prochowice we wsi Kwiatkowice. Ponadto zajmuje się organizacją pracy, księgowością i sprawozdawczością w parafialnej stołówce charytatywnej im. Św. Brata Alberta w Prochowicach. Od 15 lat jest sołtysem wsi Kwiatkowice i oraz trzecia kadencją radną Rady Miasta i Gminy Prochowice gdzie reprezentuje Kwiatkowice i Rogów Legnicki. Od wielu lat aktywnie działa w naszej parafii a obecnie pełni funkcję Przewodniczącej Rady Parafialnej. Jest jednym z organizatorów Parafialnych Festynów, uczestniczy w większości organizowanych na terenie gminy imprez, świąt i różnych uroczystościach lokalnych. Jest osobą zdyscyplinowaną, konkretną, ale także życzliwą i przyjaźnie nastawioną do ludzi. Swoje doświadczenie zawodowe oraz zaangażowanie społeczne umiejętnie wykorzystuje w pełnieniu funkcji Przewodniczącej Rady Miasta i Gminy Prochowice.

pokój nr 11, tel. wew. 32
przewodniczacarady@prochowice.com
przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy czwartek w godz. od 12.00 do 14.00 pokój nr 11

Obowiązki przewodniczącego

Zgodnie z ustawą o samorządzie gminy z dnia 8 marca 1990 r. (art. 19 i art. 23) Rada gminy wybiera ze swego grona przewodniczącego i 1-3 wiceprzewodniczących bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu rady, w głosowaniu tajnym. Zadaniem przewodniczącego jest wyłącznie organizowanie pracy rady oraz prowadzenie obrad rady. Przewodniczący może wyznaczyć do wykonania swoich zadań wiceprzewodniczącego. W przypadku nieobecności przewodniczącego i niewyznaczenia wiceprzewodniczącego, zadania przewodniczącego wykonuje wiceprzewodniczący najstarszy wiekiem.

Wiceprzewodnicząca Rady Miasta i Gminy Prochowice

Pani Olga Świetlik jest z wykształcenia magistrem pielęgniarstwa, od 37 lat pracuje w zawodzie pielęgniarka a od 32 lat w Przychodni Rejonowej w Prochowicach – jako pielęgniarka środowiskowa. Od urodzenia mieszka w gminie Prochowice, obecnie we wsi Motyczyn. W latach 2002-2014 pełniła funkcję sołtysa wsi Motyczyn a czwartą kadencję jest radną Miasta i Gminy Prochowice. Jest osobą życzliwą, sumienną pracuje z ludźmi i dla ludzi. Jej hobby to wędrówki po górkach oraz dobra książka. Jest szczęśliwą babcią Mikołaja.

Wiceprzewodniczący Rady Miasta i Gminy Prochowice

Pan Sebastian Siwoń ma 36 lat. Od urodzenia mieszka w gminie Prochowice we wsi Szczedrzykowice. Posiada wykształcenie wyższe. Jest żonaty, ma dwie córeczki 11 letnią Milenę i 4 letnią Igę. Pracuje w Gospodarstwie PU „SOLIDEX” w Rosochatej na stanowisku kierownik gospodarstwa. Społecznie pełni też funkcję prezesa wspólnoty mieszkaniowej. Jest Radnym Miasta i Gminy Prochowice drugą kadencję. Jest osobą dyspozycyjną, otwartą, życzliwą. Jego pasją jest rolnictwo i sport.

Radni Rady Miasta i Gminy Prochowice kadencja 2018-2023

1. Bołoz Radosław – r.boloz@prochowice.com
2. Chmielewska Małgorzata – m.chmielewska@prochowice.com
3. Dorożko Maciej – m.dorozko@prochowice.com
4. Gnitecki Maciej – m.gnitecki@prochowice.com
5. Jędras Marta – m.jedras@prochowice.com
6. Leszczyńska Jadwiga – j.leszczynska@prochowice.com
7. Maćkowiak Maria – m.mackowiak@prochowice.com
8. Moroz Renata Violetta – r.moroz@prochowice.com
9. Pawlik August – a.pawlik@prochowice.com
10. Rutowicz Małgorzata – m.rutowicz@prochowice.com
11. Siwoń Sebastian – s.siwon@prochowice.com
12. Świetlik Olga – o.swietlik@prochowice.com
13. Szczerba Małgorzata – m.szczerba@prochowice.com
14. Tyfel Agnieszka – a.tyfel@prochowice.com
15. Zomerfeld Elżbieta – e.zomerfeld@prochowice.com

Kompetencje Rady

Zgodnie z Ustawą o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. (art. 15 i art. 16), organem stanowiącym i kontrolnym w gminie jest Rada , której kadencja trwa 4 lata. Zgodnie z art. 18 do właściwości Rady należą wszystkie sprawy pozostające w zakresie działania gminy . Są to m.in.: uchwalanie statutu gminy, uchwalanie budżetu gminy, uchwalanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, podejmowanie uchwał w sprawach podatków i opłat w granicach określonych w odrębnych ustawach. Zgodnie z art. 20 Rada obraduje na sesjach zwoływanych przez Przewodniczącego w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.

Radni – ich obowiązki i uprawnienia

Zgodnie z Ustawą o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. ( art.24) radny jest obowiązany brać udział w pracach rady gminy i jej komisji oraz innych instytucji samorządowych, do których został wybrany lub desygnowany.

Radny obowiązany jest kierować się dobrem wspólnoty samorządowej gminy. Radny utrzymuje stałą więź z mieszkańcami oraz ich organizacjami, a w szczególności przyjmuje zgłaszane przez mieszkańców gminy postulaty i przedstawia je organom gminy do rozpatrzenia, nie jest jednak związany instrukcjami wyborców.