Rada Miasta i Gminy


Przewodnicząca Rady Miasta i Gminy Prochowice

Radni Gminy Prochowice

Pani Maria Weronika Maćkowiak jest z wykształcenia magistrem ekonomii, przez 36 lat pracowała w Prochowickich Zakładach Drobiarskich i przez 14 lat prowadziła obsługę organizacyjno-finansową prywatnej firmy handlowej. Od urodzenia mieszka w gminie Prochowice we wsi Kwiatkowice. Ponadto zajmuje się organizacją pracy, księgowością i sprawozdawczością w parafialnej stołówce charytatywnej im. Św. Brata Alberta w Prochowicach. Od 15 lat jest sołtysem wsi Kwiatkowice i oraz trzecia kadencją radną Rady Miasta i Gminy Prochowice gdzie reprezentuje Kwiatkowice i Rogów Legnicki. Od wielu lat aktywnie działa w naszej parafii a obecnie pełni funkcję Przewodniczącej Rady Parafialnej. Jest jednym z organizatorów Parafialnych Festynów, uczestniczy w większości organizowanych na terenie gminy imprez, świąt i różnych uroczystościach lokalnych. Jest osobą zdyscyplinowaną, konkretną, ale także życzliwą i przyjaźnie nastawioną do ludzi. Swoje doświadczenie zawodowe oraz zaangażowanie społeczne umiejętnie wykorzystuje w pełnieniu funkcji Przewodniczącej Rady Miasta i Gminy Prochowice.

pokój nr 11, tel. wew. 32
przewodniczacarady@prochowice.com
przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy czwartek w godz. od 12.00 do 14.00 pokój nr 11

Obowiązki przewodniczącego

Zgodnie z ustawą o samorządzie gminy z dnia 8 marca 1990 r. (art. 19 i art. 23) Rada gminy wybiera ze swego grona przewodniczącego i 1-3 wiceprzewodniczących bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu rady, w głosowaniu tajnym. Zadaniem przewodniczącego jest wyłącznie organizowanie pracy rady oraz prowadzenie obrad rady. Przewodniczący może wyznaczyć do wykonania swoich zadań wiceprzewodniczącego. W przypadku nieobecności przewodniczącego i niewyznaczenia wiceprzewodniczącego, zadania przewodniczącego wykonuje wiceprzewodniczący najstarszy wiekiem.

Wiceprzewodnicząca Rady Miasta i Gminy Prochowice

Pani Olga Świetlik jest z wykształcenia magistrem pielęgniarstwa, od 37 lat pracuje w zawodzie pielęgniarka a od 32 lat w Przychodni Rejonowej w Prochowicach – jako pielęgniarka środowiskowa. Od urodzenia mieszka w gminie Prochowice, obecnie we wsi Motyczyn. W latach 2002-2014 pełniła funkcję sołtysa wsi Motyczyn a czwartą kadencję jest radną Miasta i Gminy Prochowice. Jest osobą życzliwą, sumienną pracuje z ludźmi i dla ludzi. Jej hobby to wędrówki po górkach oraz dobra książka. Jest szczęśliwą babcią Mikołaja.

Wiceprzewodniczący Rady Miasta i Gminy Prochowice

Pan Sebastian Siwoń ma 36 lat. Od urodzenia mieszka w gminie Prochowice we wsi Szczedrzykowice. Posiada wykształcenie wyższe. Jest żonaty, ma dwie córeczki 11 letnią Milenę i 4 letnią Igę. Pracuje w Gospodarstwie PU „SOLIDEX” w Rosochatej na stanowisku kierownik gospodarstwa. Społecznie pełni też funkcję prezesa wspólnoty mieszkaniowej. Jest Radnym Miasta i Gminy Prochowice drugą kadencję. Jest osobą dyspozycyjną, otwartą, życzliwą. Jego pasją jest rolnictwo i sport.

Radni Rady Miasta i Gminy Prochowice kadencja 2018-2023

1. Bołoz Radosław
2. Chmielewska Małgorzata
3. Dorożko Maciej
4. Gnitecki Maciej
5. Jędras Marta
6. Leszczyńska Jadwiga
7. Maćkowiak Maria
8. Moroz Renata Violetta
9. Pawlik August
10. Rutowicz Małgorzata
11. Siwoń Sebastian
12. Świetlik Olga
13. Szczerba Małgorzata
14. Tyfel Agnieszka
15. Zomerfeld Elżbieta

Kompetencje Rady

Zgodnie z Ustawą o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. (art. 15 i art. 16), organem stanowiącym i kontrolnym w gminie jest Rada , której kadencja trwa 4 lata. Zgodnie z art. 18 do właściwości Rady należą wszystkie sprawy pozostające w zakresie działania gminy . Są to m.in.: uchwalanie statutu gminy, uchwalanie budżetu gminy, uchwalanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, podejmowanie uchwał w sprawach podatków i opłat w granicach określonych w odrębnych ustawach. Zgodnie z art. 20 Rada obraduje na sesjach zwoływanych przez Przewodniczącego w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.

Radni – ich obowiązki i uprawnienia

Zgodnie z Ustawą o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. ( art.24) radny jest obowiązany brać udział w pracach rady gminy i jej komisji oraz innych instytucji samorządowych, do których został wybrany lub desygnowany.

Radny obowiązany jest kierować się dobrem wspólnoty samorządowej gminy. Radny utrzymuje stałą więź z mieszkańcami oraz ich organizacjami, a w szczególności przyjmuje zgłaszane przez mieszkańców gminy postulaty i przedstawia je organom gminy do rozpatrzenia, nie jest jednak związany instrukcjami wyborców.