Leśnictwo


Gmina Prochowice charakteryzuje sie znacznym zalesieniem. Lasy i grunty leśne stanowią 32,11 % powierzchni gminy, to jest 3295 ha. Tereny leśne są obszarami cennymi pod względem florystycznym, ekologicznym i krajobrazowym. Skupia się w nich większość chronionych i rzadkich gatunków roślin, występujących na terenie gminy.

Największe skupiska lasów występują wzdłuż doliny rzeki Odry oraz w centrum i na północy gminy. Dominującym gatunkiem drzewa jest sosna. Licznie występują równie: brzoza, dąb, grab i olsza.

Powierzchnie leśne w centralnej części gminy zajmują bory mieszane, w drzewostanie których występuje równorzędny udział gatunków szpilkowych z dominującą sosną zwyczajną oraz gatunków liściastych z dominującym dębem szypułkowym oraz domieszką klonu zwyczajnego i dębu bezszypułkowego.

Wśród krzewów dominuje leszczyna pospolita, jarzębina pospolita i dziki bez koralowy.

Lasy położone wzdłuż doliny Odry tworzą kompleks zespołów leśnych uwarunkowanych miedzy innymi czynnikami hydrologicznymi, charakterystycznymi dla dolin wielkich rzek. Lasy te związane są z zalewami wodami rzecznymi, wodami stagnującymi oraz płynącymi. Nadodrzański kompleks leśny tworzą głównie lasy liściaste. Są to: łęgi, grady i olsy. Drzewostan tworzą: olsza czarna, jesion wyniosły, wierzba i topola czarna. Obszar ten cechuje znaczna różnorodność siedliskowa oraz bogactwo form roślinnych i zwierzęcych. Są to jedne z najbogatszych typów lasów Europy. Lasy iglaste i mieszane porastają zbocza doliny Odry i przylegające do niej wysoczyzny.

W zdecydowanej większości bo 3286 ha lasów zlokalizowanych na terenie gminy należy do Skarbu Państwa i są administrowane przez nadleśnictwo w Legnicy. W obrębie leśnym Prochowice funkcjonują 3 leśnictwa: w Mierzowicach, Rogowie i Motyczynie.

Pozostałe lasy należą do Gminy Prochowice ( 22 ha ) i właścicieli prywatnych (37 ha).