Rolnictwo


Struktura gospodarcza gminy Prochowice jest zróżnicowana. Począwszy od lat 90 – tych funkcje przemysłowe tracą na ważności. Rozwija się sektor usługowy. Natomiast I sektor gospodarki narodowej czyli rolnictwo stanowi nadal ważną funkcję w gminnej gospodarce. Przeważają małe gospodarstwa rolne o areale około 7,5 ha, zajmujące się głównie hodowlą oraz uprawą ziemi. Współpracują na terenie gminy z licznymi podmiotami gospodarczymi.
Użytki rolne stanowią 55,22 % ogólnej powierzchni gminy, lasy i grunty leśne 32,11 %, a pozostałe grunty i nieużytki 12,67 %. Natomiast w strukturze użytków rolnych największy obszar zajmują grunty orne – 82,94 % oraz łąki – 12,19 %.
Gospodarstwa indywidualne stanowią 43,99 % powierzchni ogólnej gminy. Użytki rolne stanowią 94,24 % ogólnej powierzchni gruntów gospodarstw indywidualnych, lasy i grunty leśne 0,66 %, a pozostałe ziemie oraz nieużytki 5,10 %. Natomiast struktura użytków rolnych będących we władaniu gospodarstw indywidualnych kształtuje się w następujący sposób:

 • grunty orne – 84,53 %;
 • sady – 0,63 %;
 • łąki – 11,64 %;
 • pastwiska – 3,20 %.

Udział gospodarstw indywidualnych w stosunku do ogólnej powierzchni poszczególnych elementów kształtujących przestrzeń gminy Prochowice przedstawia się w następujący sposób:

 • użytki rolne razem – 75,07 %;
 • grunty orne – 76,51 %;
 • sady – 96,43 %;
 • łąki – 71,64 %;
 • pastwiska – 54,84 %;
 • lasy – 0,91 %;
 • pozostałe grunty – 17,69 %.

Gospodarstwa rolne

Na terenie gminy Prochowice funkcjonuje 591 gospodarstw rolnych. Średnia wielkość gospodarstwa prywatnego zajmuje areał 7,62 ha i jest zbliżona do przeciętnej wartości występującej w powiecie legnickim oraz województwie dolnośląskim.

Struktura powierzchni gospodarstw rolnych w 2004 roku w mieście i gminie (poniższa tabela):

Powierzchnia gospodarstwa w ha Ilość gospodarstw Struktura (%)
1 – 2 221 37,52
2 – 5 146 24,79
5 – 10 107 18,17
10 – 15 43 7,30
15 – 20 20 3,40
20 – 50 43 7,30
50 i więcej 9 1,53

 

Gospodarstwa bardzo małe, to jest o areale od 1 do 5 ha, stanowią aż 62,31 % ogólnej liczby gospodarstw w gminie. Gospodarstwa małe, to jest o areale od 5 do 10 ha stanowią 18,17 %, natomiast gospodarstwa średnie jak na polskie warunki, czyli o powierzchni od 10 ha do 20 ha to 10,70 % ogółu, natomiast gospodarstwa duże o areale powyżej 20 ha stanowią zaledwie 8,83 % ogółu. Należy więc przyjąć, że struktura obszarowa gospodarstw rolnych jest bardzo rozdrobniona. Większość małych gospodarstw poszukuje i będzie poszukiwać dodatkowych, pozarolniczych źródeł dochodu. Aby sprostać realiom współczesnej gospodarki rynkowej należy przyspieszyć tempo restrukturyzacji sektora rolniczego, celem poprawy struktury agrarnej gospodarstw.

Rozkład gospodarstw rolnych według miejscowości (poniższa tabela):

Miejscowość Ilość gospodarstw rolnych
Prochowice 107
Cichobórz 9
Dąbie 28
Golanka Dolna 70
Gromadzyń 2
Kawice 91
Kwiatkowice 35
Lisowice 76
Mierzowice 49
Motyczyn 20
Rogów Legnicki 57
Szczedrzykowice 34
Szczedrzykowice Stacja 13

Jakość gleb, uprawy, hodowla

Gmina Prochowice posiada ogólnie bardzo przeciętne warunki do produkcji rolniczej. Areał gruntów bardzo dobrych i dobrych należących do II i III klasy bonitacyjnej wynosi zaledwie 18,20 %. Natomiast areał gruntów średnich należących do IV klasy bonitacyjnej wynosi 48,91 % ogólnej powierzchni gruntów ornych. Zaś ziemie słabe i bardzo słabe V i VI klasy bonitacyjnej stanowią łącznie 32,89 % ogólnej powierzchni gruntów ornych. Według opracowanej przez Instytut Upraw, Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach (IUNG Puławy) kompleksowej metody waloryzacji rolniczej przestrzeni produkcyjnej, obliczony dla gminy Prochowice wskaźnik wartości wynosi 69,6 pkt.

Grunty orne o najwyższym wskaźniku bonitacji występują w miejscowościach: Szczedrzykowice (ponad 70 % gleb w klasie II – III) oraz Dąbie, Mierzowice, Lisowice, Gromadzyń i Prochowice (ponad 15 % gleb w klasie II – III), zaś o wskaźniku najsłabszym w miejscowościach: Lisowice, Motyczyn i Cichobórz (ponad 50 % gleb w klasie V – VI).

Użytki zielone o najwyższym wskaźniku bonitacji występują w miejscowościach: Szczedrzykowice (ponad 70 % użytków zielonych w klasie II – III) oraz Golanka Dolna i Rogów Legnicki (ponad 45 % użytków zielonych w klasie II – III), zaś o wskaźniku najsłabszym w miejscowościach: Lisowice i Motyczyn (ponad 40 % użytków zielonych w klasie V – VI).

Powyższe uwarunkowania decydują, że głównym kierunkiem w produkcji rolniczej jest uprawa roślinna dostosowana do potrzeb produkcji zwierzęcej, na potrzeby ludności i przemysłu przetwórczego oraz hodowla zwierząt. W ostatnich latach największe znaczenie w gminie miały następujące uprawy:
zboża podstawowe, kukurydza , buraki cukrowe, ziemniaki, rzepak i rzepik
Natomiast wśród zbóż podstawowych dominują:
pszenica , jęczmień , pszenżyto, żyto, mieszanki zbożowe, owies.

Ogólnie można przyjąć, że na terenie gminy Prochowice uprawia się stosunkowo mało roślin wymagających dużej chemizacji, to jest: rzepaku czy buraka cukrowego. To zjawisko należy uznać za objaw pozytywny w stosunku do obecności bogatych walorów środowiska przyrodniczego. Warunki glebowe gminy, mniej korzystne od średniej występującej w województwie dolnośląskim powodują, że plony głównych ziemiopłodów są niższe od wartości osiąganych w regionie i kształtują się mniej więcej na poziomie (w dt z 1 ha) : zboża podstawowe ogółem – 24, pszenica ozima – 25, pszenica jara – 22, żyto-25, jęczmień ozimy – 24, jęczmień jary – 23, owies- 20. kukurydza – 45, ziemniaki – 170, buraki cukrowe – 250.

Produkcja zwierzęca dostosowana jest do bieżących potrzeb na rynku. Na terenie gminy Prochowice główne kierunki hodowli to:
drób, trzoda chlewna, bydło, króliki, kozy, konie