Operacje realizowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020


Logo: Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie
Tytuł operacji:
„Połączenie głównych tras rowerowych Krainy Łęgów Odrzańskich – Rowerowego „Szlaku Odry” z Dolnośląską Autostradą Rowerową wraz z budową infrastruktury turystycznej i edukacji przyrodniczej”

Działanie:
Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER

Poddziałanie:
Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność

Typ operacji:
Rozwój ogólnopolskiej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej

Cel w ramach PROW na lata 2014-2020, w który wpisuje się operacja:
Wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich (6 B)

Cel operacji:
Operacja ma celu połączenie dwóch istniejących szlaków rowerowych – Rowerowego „Szlaku Odry” z Dolnośląską Autostrada Rowerową w obrębie Rogowa Legnickiego przez budowę infrastruktury służącej turystyce rowerowej, rekreacyjnej i edukacji przyrodniczej dwóch głównych tras rowerowych Kariny Łęgów Odrzańskich. W ramach operacji powstanie nowy odcinek szlaku turystycznego w Rogowie Legnickim oraz infrastruktura turystyczno-rekreacyjna rowerowych szlaków wraz z przyrodniczą ścieżką edukacyjną promującą walory przyrodnicze KŁO uwzględniających potrzeby turysty i mieszkańców na pieszo-rowerowym Szlaku Odry.

Beneficjent: Gmina Prochowice

Umowa o przyznanie pomocy: 01505-69350-UM0112224/21 z dnia 12.12.2022 r.
Całkowity koszt operacji: 680 920,24 zł
Kwota przyznanej pomocy: 398 026,00 zł
Wkład własny Gminy Prochowice: 282 894,24 zł
Termin zakończenia realizacji operacji: 21.05.2024 r.

 


Logo: Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

Tytuł operacji:
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla wsi Golanka Dolna z włączeniem do istniejącej sieci ul. Jaworowskiej w Prochowicach – etap I

Działanie:
Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich

Poddziałanie:
Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii

Typ operacji:
Gospodarka wodno-ściekowa

Cel w ramach PROW na lata 2014-2020, w który wpisuje się operacja:

Wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich (6 B)

Cel operacji:

Poprawa warunków życia mieszkańców Golanki Dolnej oraz poprawa warunków prowadzenia działalności gospodarczej na terenie objętym operacją przez budowę zbiorczego systemu odprowadzenia ścieków we wsi Golanka Dolna i włączenie do gminnego systemu odprowadzenia ścieków w ul. Jaworowskiej w Prochowicach.

Beneficjent: Gmina Prochowice

Umowa o przyznanie pomocy: 00026-65150-UM0100011/16 z dnia 14.08.2017 r.
Całkowity koszt operacji: 4 331 610,08 zł
Koszty kwalifikowalne operacji: 2 898 068,50 zł
Kwota przyznanej pomocy: 1 844 040,00 zł
Wkład własny Gminy Prochowice: 2 487 570,08 zł
Termin zakończenia realizacji operacji: 25.04.2019 r.

 


Logo: Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

Tytuł operacji:
Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w Dąbiu o instalacje fotowoltaiczną i zagospodarowanie terenu

Działanie:
Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich

Poddziałanie:
Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji i kultury i powiązanej infrastruktury

Typ operacji:
Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne

Cel w ramach PROW na lata 2014-2020, w który wpisuje się operacja:

Wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich (6 B)

Cel operacji:

Podniesienie standardu świadczonych usług kulturalnych na terenie wsi Dąbie przez rozbudowę obiektu służącemu mieszkańcom do organizowania wydarzeń artystycznych kulturalnych i edukacyjnych oraz organizowaniu zabaw i festynów jednoczących i promujących wieś. Ponadto realizacja operacji przyczyni się do udostępnienia obiektu osobom z niepełnosprawnościami.

Beneficjent: Gmina Prochowice

Umowa o przyznanie pomocy: 00056-65170-UM0110008/18 z dnia 26.09.2019r.
Całkowity koszt operacji: 231 966,24 zł
Koszty kwalifikowalne operacji: 182 367,47 zł
Kwota wnioskowanej pomocy: 110 871,00 zł
Wkład własny Gminy Prochowice: 121 095,24 zł
Termin zakończenia realizacji operacji: 25.08.2020 r.

 


Logo: Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

Tytuł operacji:
Budowa infrastruktury turystycznej Szlaku Odry wzdłuż rzeki Młynówki i ul. Zamkowej w Prochowicach wraz z aspektami przyrodniczymi charakterystycznymi dla Krainy Łęgów Odrzańskich

Działanie:
LEADER Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność (RLKS)

Poddziałanie:
Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”

Cel w ramach LSR Kraina Łęgów Odrzańskich, w który wpisuje się operacja:

Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej.
Przedsięwzięcie I. turystyka na „Szlaku Odry”

Cel operacji:

Modernizacja infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej w Prochowicach oraz promocja walorów przyrodniczo-kulturowych KŁO uwzględniających potrzeby turysty i mieszkańców na wodnym i pieszo-rowerowym Szlaku Odry przez przebudowę nawierzchni Szlaku Odry połączonego z modernizacją wielofunkcyjnej przestrzeni turystyczno-rekreacyjnej przy rzece Młynówce i zabytkowej części miasta.

Beneficjent: Gmina Prochowice
Umowa o przyznanie pomocy: 00630-6935-UM011156/18 z dnia 14.03.2019 r.

Całkowity koszt operacji: 458 159,79 zł
Koszty kwalifikowalne operacji: 338 957,04 zł
Kwota wnioskowanej pomocy: 200 000,00 zł
Wkład własny Gminy Prochowice: 258 159,79 zł
Termin zakończenia realizacji operacji: 10.12.2019 r.