Wiedza i kompetencje – przepustką do sukcesu


Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej


Wiedza i kompetencje - przepustką do sukcesu - projekt Unijny


Koordynowanie projektem

Projekt „Wiedza i kompetencje – przepustką do sukcesu” jest zarządzany przez zespół projektowy w skład, którego wchodzą:

 • Koordynator projektu – Pani Edyta Rogos
 • Koordynator szkolny – Pani Donata Solecka
 • Koordynator szkolny – Pani Renata Stępień
 • Koordynator szkolny – Pani Gabriela Charazińska
 • Sekretarz – Pani Iwona Grabowska
 • Kadrowa – Pani Agnieszka Świrniak
 • Księgowa – Pani Renata Szydłowska

Biuro Projektu mieści się w:

Urząd Miasta i Gminy w Prochowicach, Rynek 1, 59-230 Prochowice, pokój nr 1, kontakt telefoniczny w dni powszednie w godz. 7.30 – 15.00 pod numerem telefonu: 76 8584342

Punkty informacyjne dotyczące realizowanego projektu znajdują się w:

 • Szkoła Podstawowa im. Ks. Jana Twardowskiego w Dąbiu
 • Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Prochowicach
 • Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Prochowicach

Szkolenia nauczycieli

W ramach projektu „Wiedza i kompetencje – przepustką do sukcesu” odbędą się dla nauczycieli szkół gminnych szkolenia na temat: „Posługiwanie się technikami komputerowymi w dydaktyce”, „Rozwój wśród uczniów umiejętności i postaw niezbędnych do funkcjonowania na rynku pracy”, „Wykorzystanie metod i eksperymentu w edukacji, w celu podnoszenia jakości nauczania przedmiotów ścisłych”, „Przygotowanie do prowadzenia procesu indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi”.

Wśród nauczycieli zostanie przeprowadzona rekrutacja. Rekrutacja odbędzie się z zachowaniem: jasnych, przejrzystych i dostępnych zasad zapewniających równy dostęp do informacji ; zasad rekrutacji eliminujących wszelkie formy dyskryminacji ze względu na płeć, wiek, wyznanie, przynależność rasową, miejsce zamieszkania, pochodzenie, religię, niepełnosprawność, orientację seksualną, sytuację materialną, przynależność związkową lub partyjną ; zasad równości szans kobiet i mężczyzn ; zasady przestrzegania przepisów prawa o ochronie danych osobowych.

Uczestnictwo w szkoleniach jest bezpłatne. Uczestnicy otrzymają bezpłatne materiały potrzebne do realizacji szkolenia. Udział w szkoleniach i zdobycie kompetencji zostanie potwierdzone otrzymaniem certyfikatu po każdym szkoleniu.


Zajęcia projektowe

W ramach projektu „Wiedza i kompetencje – przepustką do sukcesu” odbędą się w szkołach:

zajęcia rozwijające zdolności językowe (język angielski i język niemiecki) i informatyczne zakończone egzaminem zewnętrznym ; zajęcia rozwijające umiejętności z zakresu: matematyki, języka angielskiego, fizyki, przyrody, biologii, robotyki, gry w szachy ; zajęcia wyrównujące poziom wiedzy z zakresu: matematyki, języka angielskiego, fizyki, chemii, biologii, przyrody. Uczniowie o specjalnych potrzebach edukacyjnych otrzymają wsparcie na zajęciach: logopedycznych, terapii pedagogicznej, dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w pisaniu, terapeutycznych, dydaktyczno-wyrównawczych i rozwijających aktywność psychoruchową.

Dodatkowe wsparcie dla uczniów:

 • z zakresu przedsiębiorczości, doradztwa zawodowego, kreatywności
 • z elementami uczenia się i szybkiego zapamiętywania ; zajęcia teatralno-językowe oraz trening postaw kluczowych.

Pomiar efektów uczenia się nastąpi przez przeprowadzenie wstępnego i końcowego testu kompetencji.

ZAJĘCIA PROJEKTOWE REALIZOWANE W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. KS. JANA TWARDOWSKIEGO W DĄBIU

 • Zajęcia rozwijające językowe i informatyczne zakończone egzaminem zewnętrznym
 • Język angielski, język niemiecki, informatyka
 • Zajęcia rozwijające umiejętności
 • Matematyka, przyroda, biologia, robotyka z podstawami programowania
 • Zajęcia wyrównujące
 • Matematyka, przyroda, biologia
 • Wsparcie dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych
 • Zajęcia logopedyczne
 • Pozostałe wsparcie
 • Przedsiębiorczość, Akademia kreatywności z elementami uczenia się i szybkiego zapamiętywania, trening postaw kluczowych na rynku pracy

ZAJĘCIA PROJEKTOWE REALIZOWANE W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W PROCHOWICACH

 • Zajęcia rozwijające językowe i informatyczne zakończone egzaminem zewnętrznym
 • Język angielski, język niemiecki, informatyka
 • Zajęcia rozwijające umiejętności
 • Robotyka z podstawami programowania, koło szachowe
 • Zajęcia wyrównujące
 • Matematyka, język angielski, fizyka, chemia
 • Wsparcie dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych
 • Zajęcia logopedyczne, zajęcia terapeutyczne indywidualne, zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze indywidualne
 • Pozostałe wsparcie
 • Przedsiębiorczość, Akademia kreatywności z elementami uczenia się i szybkiego zapamiętywania, trening postaw kluczowych na rynku pracy, indywidualne doradztwo zawodowe

ZAJĘCIA PROJEKTOWE REALIZOWANE W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W PROCHOWICACH

 • Zajęcia rozwijające językowe i informatyczne zakończone egzaminem zewnętrznym
 • Język angielski, język niemiecki, informatyka
 • Zajęcia rozwijające umiejętności
 • Matematyka, język angielski, fizyka, biologia, robotyka
 • z podstawami programowania
 • Zajęcia wyrównujące
 • Matematyka, język angielski, fizyka, chemia
 • Wsparcie dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych
 • Zajęcia logopedyczne, terapia pedagogiczna, zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w pisaniu
 • Pozostałe wsparcie
 • Trening postaw kluczowych na rynku pracy, zajęcia teatralno-językowe, indywidualne doradztwo zawodowe

Dokumenty do pobrania


Tygodniowy plan zajęć projektowych w szkołach

II ROK PROJEKTU

PLAN ZAJĘĆ REALIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTU

HARMONOGRAM


Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/79 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str.1), oraz w związku z realizacją/przystąpieniem do projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020 pn. ”Wiedza i kompetencje – przepustką do sukcesu” przyjmuję do wiadomości, iż:

1) Administratorem Pani /Pana danych jest:

 • w odniesieniu do zbioru: Baza danych związanych z realizowaniem zadań Instytucji Zarządzającej przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego w ramach RPO WD 2014-2020 – Marszałek Województwa Dolnośląskiego z siedzibą we Wrocławiu, ul. Wybrzeże J. Słowackiego 12-14, 50-411 Wrocław;
 • w odniesieniu do zbioru Centralny system teleinformatyczny wspierający realizację programów operacyjnych – Minister właściwy ds. rozwoju regionalnego, mający siedzibę przy ul. Wspólnej 2/4, 00-926 Warszawa

2) Pani /Pan może skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych:

 • Baza danych związanych z realizowaniem zadań Instytucji Zarządzającej przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego w ramach RPO WD 2014-2020, e-mail inspektor@umwd.pl;
 • Centralny system teleinformatyczny wspierający realizację programów operacyjnych, e-mail iod@miir.gov.pl;

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są/będą w celu realizacji projektu, w szczególności potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, udzielenia wsparcia, monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości oraz działań informacyjno-promocyjnych w ramach RPO WD 2014 – 2020, a także w celach związanych z odzyskiwaniem środków, celach archiwalnych oraz statystycznych;

4) Przetwarzanie Pani /Pana danych osobowych jest zgodne z prawem i spełnia warunki, o których mowa w art. 6 ust. 1 lit. b i c oraz art. 9 ust. 2 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

5) W zakresie zbioru „Centralny system teleinformatyczny wspierający realizację programów operacyjnych” Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są na podstawie:

 • rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia
  17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006,
 • rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1304/2013 z dnia
  17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1081/2006,
 • ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. z 2017 r. poz. 1460, z późn. zm.),
 • rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 1011/2014 z dnia 22 września 2014 r. ustanawiającego szczegółowe przepisy wykonawcze do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 w odniesieniu do wzorów służących do przekazywania Komisji określonych informacji oraz szczegółowe przepisy dotyczące wymiany informacji między beneficjentami a instytucjami zarządzającymi, certyfikującymi, audytowymi i pośredniczącymi (Dz. Urz. UE L 286 z 30.09.2014, str. 1).

6) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą: Instytucje Pośredniczące Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020, Beneficjent, Partner[1] oraz podmioty, które na zlecenie beneficjenta uczestniczą w realizacji projektu. Dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom realizującym badania ewaluacyjne na zlecenie Ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego, Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020 lub beneficjenta. Dane osobowe mogą zostać również powierzone specjalistycznym firmom, realizującym na zlecenie Ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego, Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020 oraz beneficjenta kontrole i audyt w ramach RPO WD 2014 – 2020;

7) Pani /Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny na potrzeby rozliczenia projektu, na potrzeby rozliczenia i zamknięcia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020 oraz do czasu zakończenia archiwizowania dokumentacji;

8) Podanie danych jest warunkiem koniecznym otrzymania wsparcia, a odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości udzielenia wsparcia w ramach projektu. W zakresie danych szczególnych kategorii (o których mowa w art. 9 RODO), ma Pani /Pan prawo odmowy ich podania, jednakże odmowa podania informacji dotyczących tych danych w przypadku projektu skierowanego do grup charakteryzujących się przedmiotowymi cechami, skutkuje brakiem możliwości weryfikacji kwalifikowalności uczestnika oraz prowadzi do niezakwalifikowania się do udziału w projekcie.

9) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu. W tym przypadku nie ma zastosowania prawo do usunięcia danych, ponieważ przetwarzanie Pani /Pana danych jest niezbędne do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii oraz prawa państwa członkowskiego, któremu podlegają Administratorzy.

10) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan , iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO;

11) Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;

12) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

[1] Jeśli dotyczy.