Program operacyjny pomoc żywnościowa

POPŻ_logotypy


Informacja (PDF, 397kB)


Harmonogram rozwożenia żywności IX 2023 (PDF, 105kB)

Wydawanie żywności dla osób potrzebujących IX 2023 (PDF, 130kB)


Harmonogram rozwożenia żywności VII 2023 (PDF, 104kB)

Wydawanie żywności dla osób potrzebujących VII 2023 (PDF, 128kB)


Informujemy, że w dniu 15 maja 2023 r. Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej zatwierdził zmianę Wytycznych Instytucji Zarządzającej dla Instytucji Pośredniczącej i beneficjentów dotyczących działań realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 w Podprogramie 2021 Plus w zakresie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do pomocy żywnościowej w ramach PO PŻ z 220% do 235% kryterium określonego w art. 8 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r., uprawniającego do świadczeń z pomocy społecznej.

Informujemy ponadto, że zmienione Wytyczne wraz z załącznikami zostały opublikowane na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej i są dostępne pod adresem:
https://www.gov.pl/web/rodzina/podprogram-2021-plus.

Pismo do WPS UW w sprawie zmiany kryterium dochodowego (PDF, 205kB)


Wydawanie żywności dla osób potrzebujących VII 2022 (PDF, 128KB)


Wydawanie żywności dla osób potrzebujących IV 2022 (PDF, 128KB)


POMOC ŻYWNOŚCIOWA jest finansowana ze środków Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020
Podprogram 2021
ARTYKUŁY SPOŻYWCZE SĄ PRZEKAZYWANE OSOBOM NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYM BEZPŁATNIE

 


Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 [POPŻ] współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

PO PŻ przyczyniać się będzie do ograniczania ubóstwa poprzez zwiększenie bezpieczeństwa żywnościowego osób najbardziej potrzebujących i realizację działań na rzecz włączenia społecznego.

Pomoc w ramach PO PŻ kierowana jest do tych osób i rodzin, które z powodu niskich dochodów nie mogą zapewnić sobie/rodzinie odpowiednich produktów żywnościowych (posiłków) i dlatego też trafiać będzie do ograniczonej liczby osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji (określonej przesłankami z art. 7 ustawy o pomocy społecznej oraz poziomem dochodów odniesionych do procentowej wartości odpowiedniego kryterium dochodowego określonego w tej ustawie), stanowiąc systematyczne wsparcie. Pomoc udzielana będzie w postaci artykułów spożywczych lub posiłków, które będą przekazywane osobom najbardziej potrzebującym bezpłatnie.

Organizacje realizujące proces dystrybucji artykułów spożywczych wśród osób najbardziej potrzebujących zobowiązane są prowadzić działania w ramach środków towarzyszących mające na celu w szczególności:
1. włączenie osób doświadczających deprywacji materialnej w funkcjonowanie społeczności lokalnych,
2. pomoc towarzyszącą niezbędną do zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych osób korzystających z pomocy żywnościowej (z wyłączeniem pomocy rzeczowej),
3. wzmacnianie samodzielności i kompetencji w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego.

Poza powyższymi działaniami realizowanymi w ramach działań statutowych organizacji, prowadzone będą również działania współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w formie:
1. warsztatów kulinarnych dla różnych grup pokoleniowych z udziałem ekspertów kulinarnych, kuchmistrzów i dietetyków pokazujących różne możliwości przygotowania potraw i wykorzystania artykułów spożywczych,
2. warsztatów dietetycznych i dotyczących zdrowego żywienia,
3. programów edukacyjnych mających na celu zapoznanie z zasadami zdrowego odżywiania i przeciwdziałania marnowaniu żywności,
4. warsztatów edukacji ekonomicznej (nauka tworzenia, realizacji i kontroli realizacji budżetu domowego, ekonomicznego prowadzenia gospodarstwa domowego, z uwzględnieniem wszystkich finansowych i rzeczowych dochodów rodziny, w tym darów żywnościowych),
5. inne działania o charakterze indywidualnym i zbiorowym charakterze akcyjnym lub cyklicznym, mające na celu włączenie społeczne najbardziej potrzebujących wynikające z potrzeb zgłaszanych przez uczestników biorących udział w programie POPŻ.

Dodatkowo, każda z organizacji partnerskich regionalnych (OPR – np. Banki Żywności) i organizacji partnerskich lokalnych (OPL – m.in. organizacje partnerskie Banków Żywności) we współpracy z ośrodkami pomocy społecznej (OPS) zobowiązana jest:
1. dostarczać odbiorcom pomocy informacje o miejscach, w których osoby mogą skorzystać z działań w ramach projektów EFS oraz pomoc osobom potrzebującym w korzystaniu z takich działań,
2. współpracować z OPS w celu udzielenia pomocy osobom korzystającym ze wsparcia FEAD na drodze do aktywizacji społecznej,
3. oceniać w uzgodnieniu z OPS czy poszczególne osoby objęte pomocą żywnościową wymagają wsparcia aktywizacyjnego oraz informować odbiorców końcowych o możliwościach uzyskania takiego wsparcia ze środków EFS w poszczególnych regionach (informowanie o możliwości uczestnictwa w konkretnych projektach),
4. kierować osoby zgłaszające chęć korzystania z pomocy żywnościowej do OPS celem oceny w zakresie możliwości objęcia wsparciem aktywizacyjnym.

Pomoc Żywnościowa jest dystrybuowana z Banków Żywności [Organizacja Partnerska Regionalna – OPR] do Organizacji Charytatywnych [Organizacji Partnerskich Lokalnych – OPL].


PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020 – PODROGRAM 2021 (PDF, 167kB)


Zaproszenie na warsztaty kulinarne, ekonomiczne i dietetyczne (PDF, 709KB)


Harmonogram wydawania żywności VII 2021 (PDF, 570 KB)


Wydawanie żywności dla osób potrzebujących VII 2021 (PDF, 216 KB)


Harmonogram wydawania żywności dla osób potrzebujących (PDF, 227KB)


PODPROGRAM 2020 (PDF, 651KB)


Kwoty kryterium dochodowego

Kwoty kryterium dochodowego wynoszą: 1 542,20 zł dla osoby samotnie gospodarującej oraz 1 161,60 zł w przypadku osoby w rodzinie.

Za dochód netto uważa się sumę miesięcznych przychodów pomniejszoną o:
– miesięczne obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych;
– składki na ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ubezpieczenia społeczne określone w odrębnych przepisach;
– kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób.

Na dochód określony w przepisach ustawy o pomocy społecznej składają się przychody wszystkich członków rodziny, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania, uzyskane w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku, a w przypadku utraty w tym miesiącu dochodu – z miesiąca, w którym wniosek został złożony.

Do dochodu wlicza się m.in.
– wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę, umowy zlecenia i o dzieło,
– wynagrodzenie za pracę dorywczą,
– świadczenia rodzinne i pielęgnacyjne, z wyłączeniem świadczeń jednorazowych,
– renty,
– emerytury,
– alimenty,
– odliczane (przez pracodawcę) od wynagrodzeń obciążenia komornicze z tytułu postępowań administracyjnych, spłata rat pożyczki czy ubezpieczenia,
– zasiłki dla bezrobotnych,
– dochody z pozarolniczej działalności gospodarczej,
– dochody z gospodarstwa rolnego,
– świadczenia z pomocy społecznej (zasiłki stałe i okresowe),
– dochody z majątku rodziny (czynsze najmu i dzierżawy),
– dodatek mieszkaniowy,
– dodatek energetyczny.

Do dochodu nie wlicza się:
– świadczenie wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz.U. z 2018 r. poz. 2134, z późn. zm.), oraz dodatku wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2018 r. poz. 998, późn. zm.),
– świadczenia pieniężnego, o którym mowa w art. 8a ust. 1 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka (Dz.U. z 2018 r. poz. 1272, z późn. zm.),
– jednorazowego pieniężnego świadczenia socjalnego,
– zasiłku celowego,
– pomocy materialnej mającej charakter socjalny albo motywacyjny, przyznawanej na podstawie przepisów o systemie oświaty (stypendium szkolne),
– wartości świadczenia w naturze,
– świadczenia przysługującego osobie bezrobotnej na podstawie przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych,
– świadczenia pieniężnego i pomocy pieniężnej, o której mowa w ustawie z dnia 20 marca 2015r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 690),
– dochodu z powierzchni użytków rolnych poniżej 1 ha przeliczeniowego.

W przypadku prowadzenia gospodarstwa rolnego przyjmuje się że z 1 ha przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości 308 zł.


Zmiana do Wytycznych Instytucji Zarządzejącej


PODPROGRAM 2019 – efekty

1. Rzymskokatolicka Parafia p. w. św. Jana Chrzciciela w Prochowicach z terenu województwa dolnośląskiego przy współpracy Bankiem Żywności we Wrocławiu realizowała Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa Podprogram 2019 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, którego celem było zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie grudzień 2019 – wrzesień 2020.

2. Osoby potrzebujące otrzymały bezpłatnie artykuły spożywcze:
– warzywne i owocowe (groszek z marchewką, fasola biała, koncentrat pomidorowy, buraczki wiórki, sok jabłkowy, powidła śliwkowe);
– skrobiowe (makaron jajeczny, makaron kukurydziany bezglutenowy, ryż biały, kasza gryczana, herbatniki maślane);
– mleczne (mleko UHT, ser podpuszczkowy dojrzewający);
– mięsne (szynka drobiowa, pasztet wieprzowy, filet z makreli w oleju);
– cukier (cukier biały, miód wielokwiatowy);
– tłuszcze (olej rzepakowy);
– dania gotowe (gołąbki w sosie pomidorowym).

3. Pomoc żywnościowa trafiła do 386 osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej z terenu województwa dolnośląskiego.

4. Wydaliśmy osobom potrzebującym:
– 19.154,92 ton żywności;
– 1222 paczek żywnościowych;
– 0 posiłków;

5. W ramach Podprogramu 2019 dla 405 osób korzystających z pomocy żywnościowej przeprowadzono 3 warsztaty edukacyjne w ramach działań towarzyszących:
– edukacji finansowej – 1 spotkanie dla 18 uczestników;
– żywieniowo dietetycznych – 1 spotkanie dla 15 uczestników;
– kulinarnych -1 spotkanie dla 12 uczestników.


DO POBRANIA:

 Harmonogram wydawania żywności

11  luty  2020  WTOREK

 • Dąbie u Sołtysa  Kołodzieja
 • Szczedrzykowice Stacja – u  Sołtysa  Cz Mulki
 • Szczedrzykowice – Świetlica wiejska 30

Wydawanie  Świetlica  wiej. 17.00 do 20.00

 • Motyczyn indywidualnie : Guzik , Jasków , Kowalik

12 luty  2020      Środa

 • Kawice

Wydawanie u Sołtysa    godz. 14.00 do 18.00

 • Prochowice – Wydawanie     Czwartek  02.2020 , Piątek  14.02.2020

13 luty  2020  Czwratek

 • Golanka Dolna Świetlica Wiejska

Wydawanie  Świetlica  wiej. 15.00 do 17.00

 • Lisowice Świetlica Wiejska   przywieźć towar po. godz. 14.00

Wydawanie  Świetlica wiej. 15.00 do 17.00

14 luty 2020  Piątek

 • Kwiatkowice

Wydawanie  u Sołtysa K. Mikusa  15.00 do 17.00

17 luty 2020  Poniedziałek

 • Mierzowice świetlica  wiejska

Wydawanie  Świetlica  wiej. 16.00 do 18.00

 • Gromadzyń, Rogów   indywidualnie

Program operacyjny pomoc żywnościowa

Program operacyjny pomoc żywnościowa

2019-04-24 WYDAWANIE ŻYWNOŚCI DLA OSÓB POTRZEBUJĄCYCH (PDF, 44,2 KB)

Program operacyjny pomoc żywnościowa

Program operacyjny pomoc żywnościowa

2019-02-04 WYDAWANIE ŻYWNOŚCI DLA OSÓB POTRZEBUJĄCYCH (PDF, 45,4 KB)

2019-02-01 WYDAWANIE ŻYWNOŚCI DLA OSÓB POTRZEBUJĄCYCH (PDF, 96,6 KB)

Program operacyjny pomoc żywnościowa

Program operacyjny pomoc żywnościowa

Program operacyjny pomoc żywnościowa

Program operacyjny pomoc żywnościowa

Program operacyjny pomoc żywnościowa

Program operacyjny pomoc żywnościowa

Program operacyjny pomoc żywnościowa

Program operacyjny pomoc żywnościowa

PROCHOWICKIE BETLEJEM (PDF, 332 KB)

Program operacyjny pomoc żywnościowa

WYDAWANIE ŻYWNOŚCI DLA OSÓB POTRZEBUJĄCYCH (PDF, 85,6 KB)

PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020 JEST WSPÓŁFINANSOWANY Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU POMOCY NAJBAR-DZIEJ POTRZEBUJĄCYM

Program operacyjny pomoc żywnościowa

Program operacyjny pomoc żywnościowa

Program operacyjny pomoc żywnościowa

Program operacyjny pomoc żywnościowa

Program operacyjny pomoc żywnościowa

Program operacyjny pomoc żywnościowa

Program operacyjny pomoc żywnościowa

Program operacyjny pomoc żywnościowa

Program operacyjny pomoc żywnościowa

Program operacyjny pomoc żywnościowa

Program operacyjny pomoc żywnościowa

Program operacyjny pomoc żywnościowa

Program operacyjny pomoc żywnościowa

Program operacyjny pomoc żywnościowa

Program operacyjny pomoc żywnościowa

Program operacyjny pomoc żywnościowa

Program operacyjny pomoc żywnościowa

Program operacyjny pomoc żywnościowa

Program operacyjny pomoc żywnościowa

Program operacyjny pomoc żywnościowa 2014 – 2020

Celem programu jest dotarcie z pomocą żywnościową do grup osób najbardziej potrzebujących w całej Polsce. Od połowy maja 2015 roku rozpocznie się realizacja Podprogramu 2015, w ramach którego osoby najbardziej potrzebujące w całej Polsce będą mogły skorzystać ze wsparcia w postaci żywności, jak również możliwości uczestniczenia w różnych działaniach wspierających, edukacyjnych i włączających. Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

Do końca lutego 2016 roku , osoby które otrzymają skierowanie z Ośrodka Pomocy Społecznej, będą mogły skorzystać ze wsparcia w postaci żywności, która cyklicznie będzie dystrybuowana w formie paczek żywnościowych i posiłków w stołówce Charytatywnej w Prochowicach przez Rzymskokatolicką Parafię w Prochowicach.

Do końca lutego 2016 roku, każda z osób otrzymujących paczki żywnościowe, otrzyma w nich produkty następującego typu:
makaron świderki, ryż biały, kaszę jęczmienną, płatki kukurydziane, mleko UHT, ser żółty , groszek z marchewką, koncentrat pomidorowy, dżem truskawkowy, mielonkę wieprzową , klopsiki w sosie własnym, cukier biały, olej rzepakowy. Także ciepły posiłek od poniedziałku do piątku w Stołówce Charytatywnej w Prochowicach.

Prócz wsparcia żywnościowego, Rzymskokatolicka Parafia w Prochowicach, realizować będzie cykliczne działania :
* warsztaty „Przepisy na przygotowanie posiłków z otrzymywanych produktów żywnościowych z Banu Żywności
* pożegnanie wakacji piknik
* przygotowania do roku szkolnego/ zakupy, sprzątanie przygotowanie kącika do nauki dzieciom/
*pogadanka – czystość to zdrowie
*Spotkanie z psychologiem
* warsztaty – dekoracja świąteczna

Osoby korzystające ze wsparcia Programu w naszej gminie będą mogły również wziąć udział w ciekawych warsztatach edukacyjnych dotyczących wzmacniania samodzielności i kompetencji w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego. O szczegółach informować będziemy na bieżąco. Wsparcie działaniami towarzyszącymi, pozwoli na zwiększenie wymiaru pomocy żywnościowej, która realizowana jest w ramach Programu.

Pomoc żywnościowa, w postaci paczki żywnościowej może być przekazywana do osób spełniających kryteria kwalifikowalności do statusu osoby najbardziej potrzebującej, tj.: osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, spełniających kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 150% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej (813 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 684 zł dla osoby w rodzinie), na podstawie skierowania wystawionego przez Ośrodek Pomocy Społecznej, lub w przypadku osoby bezdomnej – oświadczenia podpisanego w organizacji.

Podprogram 2015 jest kontynuacją Podprogramu 2014, w ramach którego Rzymskokatolicka Parafia w Prochowicach objęła wsparciem żywnościowym 290 osób.

Obok dystrybucji paczek, prowadzone były również działania -warsztaty gotowania oraz przepisy na przygotowanie posiłków z otrzymywanych produktów żywnościowych z Banu Żywności w Lisowicach przy udziale Koła Gospodyń Wiejskich