Program operacyjny pomoc żywnościowa


Zaproszenie na warsztaty kulinarne, ekonomiczne i dietetyczne (PDF, 709KB)


Harmonogram wydawania żywności VII 2021 (PDF, 570 KB)


Wydawanie żywności dla osób potrzebujących VII 2021 (PDF, 216 KB)


Harmonogram wydawania żywności dla osób potrzebujących (PDF, 227KB)


PODPROGRAM 2020 (PDF, 651KB)


Kwoty kryterium dochodowego

Kwoty kryterium dochodowego wynoszą: 1 542,20 zł dla osoby samotnie gospodarującej oraz 1 161,60 zł w przypadku osoby w rodzinie.

Za dochód netto uważa się sumę miesięcznych przychodów pomniejszoną o:
– miesięczne obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych;
– składki na ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ubezpieczenia społeczne określone w odrębnych przepisach;
– kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób.

Na dochód określony w przepisach ustawy o pomocy społecznej składają się przychody wszystkich członków rodziny, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania, uzyskane w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku, a w przypadku utraty w tym miesiącu dochodu – z miesiąca, w którym wniosek został złożony.

Do dochodu wlicza się m.in.
– wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę, umowy zlecenia i o dzieło,
– wynagrodzenie za pracę dorywczą,
– świadczenia rodzinne i pielęgnacyjne, z wyłączeniem świadczeń jednorazowych,
– renty,
– emerytury,
– alimenty,
– odliczane (przez pracodawcę) od wynagrodzeń obciążenia komornicze z tytułu postępowań administracyjnych, spłata rat pożyczki czy ubezpieczenia,
– zasiłki dla bezrobotnych,
– dochody z pozarolniczej działalności gospodarczej,
– dochody z gospodarstwa rolnego,
– świadczenia z pomocy społecznej (zasiłki stałe i okresowe),
– dochody z majątku rodziny (czynsze najmu i dzierżawy),
– dodatek mieszkaniowy,
– dodatek energetyczny.

Do dochodu nie wlicza się:
– świadczenie wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz.U. z 2018 r. poz. 2134, z późn. zm.), oraz dodatku wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2018 r. poz. 998, późn. zm.),
– świadczenia pieniężnego, o którym mowa w art. 8a ust. 1 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka (Dz.U. z 2018 r. poz. 1272, z późn. zm.),
– jednorazowego pieniężnego świadczenia socjalnego,
– zasiłku celowego,
– pomocy materialnej mającej charakter socjalny albo motywacyjny, przyznawanej na podstawie przepisów o systemie oświaty (stypendium szkolne),
– wartości świadczenia w naturze,
– świadczenia przysługującego osobie bezrobotnej na podstawie przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych,
– świadczenia pieniężnego i pomocy pieniężnej, o której mowa w ustawie z dnia 20 marca 2015r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 690),
– dochodu z powierzchni użytków rolnych poniżej 1 ha przeliczeniowego.

W przypadku prowadzenia gospodarstwa rolnego przyjmuje się że z 1 ha przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości 308 zł.


Zmiana do Wytycznych Instytucji Zarządzejącej


PODPROGRAM 2019 – efekty

1. Rzymskokatolicka Parafia p. w. św. Jana Chrzciciela w Prochowicach z terenu województwa dolnośląskiego przy współpracy Bankiem Żywności we Wrocławiu realizowała Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa Podprogram 2019 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, którego celem było zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie grudzień 2019 – wrzesień 2020.

2. Osoby potrzebujące otrzymały bezpłatnie artykuły spożywcze:
– warzywne i owocowe (groszek z marchewką, fasola biała, koncentrat pomidorowy, buraczki wiórki, sok jabłkowy, powidła śliwkowe);
– skrobiowe (makaron jajeczny, makaron kukurydziany bezglutenowy, ryż biały, kasza gryczana, herbatniki maślane);
– mleczne (mleko UHT, ser podpuszczkowy dojrzewający);
– mięsne (szynka drobiowa, pasztet wieprzowy, filet z makreli w oleju);
– cukier (cukier biały, miód wielokwiatowy);
– tłuszcze (olej rzepakowy);
– dania gotowe (gołąbki w sosie pomidorowym).

3. Pomoc żywnościowa trafiła do 386 osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej z terenu województwa dolnośląskiego.

4. Wydaliśmy osobom potrzebującym:
– 19.154,92 ton żywności;
– 1222 paczek żywnościowych;
– 0 posiłków;

5. W ramach Podprogramu 2019 dla 405 osób korzystających z pomocy żywnościowej przeprowadzono 3 warsztaty edukacyjne w ramach działań towarzyszących:
– edukacji finansowej – 1 spotkanie dla 18 uczestników;
– żywieniowo dietetycznych – 1 spotkanie dla 15 uczestników;
– kulinarnych -1 spotkanie dla 12 uczestników.


DO POBRANIA:

 Harmonogram wydawania żywności

11  luty  2020  WTOREK

 • Dąbie u Sołtysa  Kołodzieja
 • Szczedrzykowice Stacja – u  Sołtysa  Cz Mulki
 • Szczedrzykowice – Świetlica wiejska 30

Wydawanie  Świetlica  wiej. 17.00 do 20.00

 • Motyczyn indywidualnie : Guzik , Jasków , Kowalik

12 luty  2020      Środa

 • Kawice

Wydawanie u Sołtysa    godz. 14.00 do 18.00

 • Prochowice – Wydawanie     Czwartek  02.2020 , Piątek  14.02.2020

13 luty  2020  Czwratek

 • Golanka Dolna Świetlica Wiejska

Wydawanie  Świetlica  wiej. 15.00 do 17.00

 • Lisowice Świetlica Wiejska   przywieźć towar po. godz. 14.00

Wydawanie  Świetlica wiej. 15.00 do 17.00

14 luty 2020  Piątek

 • Kwiatkowice

Wydawanie  u Sołtysa K. Mikusa  15.00 do 17.00

17 luty 2020  Poniedziałek

 • Mierzowice świetlica  wiejska

Wydawanie  Świetlica  wiej. 16.00 do 18.00

 • Gromadzyń, Rogów   indywidualnie

Program operacyjny pomoc żywnościowa

Program operacyjny pomoc żywnościowa

2019-04-24 WYDAWANIE ŻYWNOŚCI DLA OSÓB POTRZEBUJĄCYCH (PDF, 44,2 KB)

Program operacyjny pomoc żywnościowa

Program operacyjny pomoc żywnościowa

2019-02-04 WYDAWANIE ŻYWNOŚCI DLA OSÓB POTRZEBUJĄCYCH (PDF, 45,4 KB)

2019-02-01 WYDAWANIE ŻYWNOŚCI DLA OSÓB POTRZEBUJĄCYCH (PDF, 96,6 KB)

Program operacyjny pomoc żywnościowa

Program operacyjny pomoc żywnościowa

Program operacyjny pomoc żywnościowa

Program operacyjny pomoc żywnościowa

Program operacyjny pomoc żywnościowa

Program operacyjny pomoc żywnościowa

Program operacyjny pomoc żywnościowa

Program operacyjny pomoc żywnościowa

PROCHOWICKIE BETLEJEM (PDF, 332 KB)

Program operacyjny pomoc żywnościowa

WYDAWANIE ŻYWNOŚCI DLA OSÓB POTRZEBUJĄCYCH (PDF, 85,6 KB)

PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020 JEST WSPÓŁFINANSOWANY Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU POMOCY NAJBAR-DZIEJ POTRZEBUJĄCYM

Program operacyjny pomoc żywnościowa

Program operacyjny pomoc żywnościowa

Program operacyjny pomoc żywnościowa

Program operacyjny pomoc żywnościowa

Program operacyjny pomoc żywnościowa

Program operacyjny pomoc żywnościowa

Program operacyjny pomoc żywnościowa

Program operacyjny pomoc żywnościowa

Program operacyjny pomoc żywnościowa

Program operacyjny pomoc żywnościowa

Program operacyjny pomoc żywnościowa

Program operacyjny pomoc żywnościowa

Program operacyjny pomoc żywnościowa

Program operacyjny pomoc żywnościowa

Program operacyjny pomoc żywnościowa

Program operacyjny pomoc żywnościowa

Program operacyjny pomoc żywnościowa

Program operacyjny pomoc żywnościowa

Program operacyjny pomoc żywnościowa

Program operacyjny pomoc żywnościowa 2014 – 2020

Celem programu jest dotarcie z pomocą żywnościową do grup osób najbardziej potrzebujących w całej Polsce. Od połowy maja 2015 roku rozpocznie się realizacja Podprogramu 2015, w ramach którego osoby najbardziej potrzebujące w całej Polsce będą mogły skorzystać ze wsparcia w postaci żywności, jak również możliwości uczestniczenia w różnych działaniach wspierających, edukacyjnych i włączających. Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

Do końca lutego 2016 roku , osoby które otrzymają skierowanie z Ośrodka Pomocy Społecznej, będą mogły skorzystać ze wsparcia w postaci żywności, która cyklicznie będzie dystrybuowana w formie paczek żywnościowych i posiłków w stołówce Charytatywnej w Prochowicach przez Rzymskokatolicką Parafię w Prochowicach.

Do końca lutego 2016 roku, każda z osób otrzymujących paczki żywnościowe, otrzyma w nich produkty następującego typu:
makaron świderki, ryż biały, kaszę jęczmienną, płatki kukurydziane, mleko UHT, ser żółty , groszek z marchewką, koncentrat pomidorowy, dżem truskawkowy, mielonkę wieprzową , klopsiki w sosie własnym, cukier biały, olej rzepakowy. Także ciepły posiłek od poniedziałku do piątku w Stołówce Charytatywnej w Prochowicach.

Prócz wsparcia żywnościowego, Rzymskokatolicka Parafia w Prochowicach, realizować będzie cykliczne działania :
* warsztaty „Przepisy na przygotowanie posiłków z otrzymywanych produktów żywnościowych z Banu Żywności
* pożegnanie wakacji piknik
* przygotowania do roku szkolnego/ zakupy, sprzątanie przygotowanie kącika do nauki dzieciom/
*pogadanka – czystość to zdrowie
*Spotkanie z psychologiem
* warsztaty – dekoracja świąteczna

Osoby korzystające ze wsparcia Programu w naszej gminie będą mogły również wziąć udział w ciekawych warsztatach edukacyjnych dotyczących wzmacniania samodzielności i kompetencji w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego. O szczegółach informować będziemy na bieżąco. Wsparcie działaniami towarzyszącymi, pozwoli na zwiększenie wymiaru pomocy żywnościowej, która realizowana jest w ramach Programu.

Pomoc żywnościowa, w postaci paczki żywnościowej może być przekazywana do osób spełniających kryteria kwalifikowalności do statusu osoby najbardziej potrzebującej, tj.: osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, spełniających kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 150% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej (813 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 684 zł dla osoby w rodzinie), na podstawie skierowania wystawionego przez Ośrodek Pomocy Społecznej, lub w przypadku osoby bezdomnej – oświadczenia podpisanego w organizacji.

Podprogram 2015 jest kontynuacją Podprogramu 2014, w ramach którego Rzymskokatolicka Parafia w Prochowicach objęła wsparciem żywnościowym 290 osób.

Obok dystrybucji paczek, prowadzone były również działania -warsztaty gotowania oraz przepisy na przygotowanie posiłków z otrzymywanych produktów żywnościowych z Banu Żywności w Lisowicach przy udziale Koła Gospodyń Wiejskich