Rewitalizacja


Przebudowa z rozbudową budynków po byłej przychodni zdrowia w Prochowicach na cele mieszkaniowe i usługi socjalne z zagospodarowaniem terenu

Projekt:

Przebudowa z rozbudową budynków po byłej przychodni zdrowia w Prochowicach na cele mieszkaniowe i usługi socjalne z zagospodarowaniem terenu

Nr projektu: RPDS.06.03.01-02-0013/17

Współfinansowany środkami Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 – 2020 Działania 6.3 „Rewitalizacja zdegradowanych obszarów”

Cel projektu: Nadanie nowych funkcji społecznych dla zespołu obiektów byłej przychodni zdrowia w Prochowicach przy ul. Kochanowskiego 32, 34, 34A poprzez przebudowę oraz rozbudowę obiektów wraz z zagospodarowaniem terenu

Beneficjent: Gmina Prochowice

Wartość całkowita projektu: 3 532 729,79 PLN

w tym

wydatki kwalifikowalne: 3 148 000,00 PLN

Dofinansowanie projektu: 2 833 200,00 PLN

w tym EFRR: 2 518 400,00 PLN (80% kosztów kwalifikowalnych)

budżetu państwa: 314 800,00 PLN (10% kosztów kwalifikowalnych)

Udział Gminy Prochowice: 699 529,79 PLN

Realizacja projektu: od 08.06.2018 do 20.12.2019 r.

Wykonawca zakresu rzeczowego projektu: Developer „DEX” sp. z o.o. z Lubina

Lokalny program Rewitalizacji Miasta i Gminy Prochowice na lata 2016 – 2021

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

Data wystawienia: 12.08.2016 r.
Status: Aktualne, IGP.062.2.2016
Prochowice, dnia 11.08.2016 r.

INFORMACJA Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH

projektu dokumentu pn. „Lokalny Program Rewitalizacji Miasta i Gminy Prochowice na lata 2016 – 2021”

Na podstawie uchwały nr V/25/2007 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 27 lutego 2007 r. w sprawie określania zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych, uchwały nr XXIII/145/2016 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 27 lutego 2007 r. z dnia 28 czerwca 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określania zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych oraz zarządzenia nr 162/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice z dnia 1 sierpnia 2016 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu dokumentu „Lokalny Program Rewitalizacji Miasta i Gminy Prochowice na lata 2016 – 2021” zostały przeprowadzone konsultacje społeczne projektu dokumentu pn. „Lokalny Program Rewitalizacji Miasta i Gminy Prochowice na lata 2016 – 2021” zwanego dalej „LPR”.

Przedmiotem konsultacji był projekt dokumentu pn. „Lokalny Program Rewitalizacji Miasta i Gminy Prochowice na lata 2016 – 2021” opracowanego przez Zespół ds. opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Prochowice na lata 2016-2021 oraz Dolnośląskie Centrum Rozwoju Lokalnego S.C. z Wrocławia, udostępniony do konsultacji społecznych w celu:

 • zebrania opinii i uwag mieszkańców Gminy Prochowice dotyczących zakresu merytorycznego projektu LPR;
 • zapoznanie interesariuszy zewnętrznych i wewnętrznych z problematyką odnowy przestrzeni;
 • prezentacja dokumentu „Lokalny Program Rewitalizacji Miasta i Gminy Prochowice na lata 2016 – 2021”;
 • kompleksowe i pełne poinformowanie mieszkańców Gminy Prochowice o zakresie planowanego przedsięwzięcia, a także zweryfikowanie potrzeb mieszkańców poprzez wnikliwą analizę uwag zgłaszanych do projektu dokumentu LPR;

Konsultacje społeczne przeprowadzone były w okresie od dnia 2 sierpnia 2016r. do dnia 10 sierpnia 2016r. w formie:

 1. Otwartego spotkania konsultacyjnego z mieszkańcami, które odbyło się 10.08.2016 r. o godz. 14:00 w Urzędzie Miasta i Gminy Prochowice, Rynek 1 59-230 Prochowice pok. 20 (sala konferencyjna), mieszkańcy mogli zgłaszać opinie, uwagi i propozycje do projektu dokumentu ,,Lokalny Program Rewitalizacji Miasta i Gminy Prochowice na lata 2016-2021”.
 2. W dniach 02.08.2016r. – 10.08.2016r. zbierano opinie i uwagi na piśmie, w tym drogą elektroniczną, z możliwością wykorzystania formularza do zgłaszania uwag, stanowiącego załącznik do ogłoszenia o konsultacjach społecznych projektu dokumentu ,,Lokalny Program Rewitalizacji Miasta i Gminy Prochowice na lata 2016-2021”. Wypełnione formularze można było dostarczyć:
  • drogą elektroniczną na adres: prochowice@prochowice.com,
  • drogą korespondencyjną na adres: Urząd Miasta i Gminy Prochowice ul. Rynek 1, 59-230 Prochowice,
  • bezpośrednio na dziennik podawczy Urząd Miasta i Gminy Prochowice ul. Rynek 1 w Prochowicach.

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych LPR wraz z projektem dokumentu ,,Lokalny Program Rewitalizacji Miasta i Gminy Prochowice na lata 2016-2021” oraz formularzem do zgłaszania uwag były dostępne od dnia 2 sierpnia 2016 r. na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Prochowice www.prochowice.com oraz Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem www.bip.prochowice.com (w zakładce „Rewitalizacja”) a także dostępny w Urzędzie Miasta Gminy Prochowice (pok. nr 12). Ogłoszenie o konsultacjach społecznych zamieszczono na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Prochowice oraz tablicach informacyjnych na terenie Gminy Prochowice.

W terminie określonym w ogłoszeniu tj. od dnia 02.08.2016r. do dnia 10.08.2016r. drogą elektroniczną, korespondencyjną i na spotkaniu konsultacyjnym nie wpłynęły żadne uwagi do dokumentu ,,Lokalny Program Rewitalizacji Miasta i Gminy Prochowice na lata 2016-2021”.

Osobą odpowiedzialna za przygotowanie konsultacji był Bolesław Demecki Inspektor ds. inwestycji i funduszy strukturalnych w Urzędzie Miasta Gminy Prochowice, tel. 76 858 43 42 wew. 37.

Wyniki konsultacji zostały ogłoszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Prochowice, stronach internetowych www.prochowice.com oraz www.bip.prochowice.com w zakładce „Rewitalizacja”.

Załączniki:

Data wystawienia: 02.08.2016 r.
Status: zakończone, IGP.062.2.2016
Prochowice 02.08.2016 r.

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice o konsultacjach społecznych projektu dokumentu ,,Lokalny Program Rewitalizacji Miasta i Gminy Prochowice na lata 2016-2021”

 

Stosownie do §6 uchwały nr V/25/2007 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 27 lutego 2007 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych oraz w związku z zarządzeniem nr 162/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice z dnia 1 sierpnia 2016 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu dokumentu ,,Lokalny Program Rewitalizacji Miasta i Gminy Prochowice na lata 2016-2021” zwany dalej LPR, Burmistrz Miasta i Gminy Prochowice informuje mieszkańców o przeprowadzeniu konsultacji społecznych dotyczących zakresu merytorycznego projektu LPR.

 1. Przedmiotem konsultacji jest projekt LPR, udostępniony do konsultacji społecznych w celu zebrania opinii i uwag mieszkańców Gminy Prochowice dotyczących zakresu merytorycznego tego projektu.
 2. Konsultacje przeprowadzone zostaną w formie otwartego spotkania konsultacyjnego z mieszkańcami, które odbędzie się 08.2016 r. o godz. 14:00 w Urzędzie Miasta i Gminy Prochowice, Rynek 1 59-230 Prochowice pok. 20 (sala konferencyjna).
 3. Umożliwia się składanie wniosków i uwag w formie pisemnej w terminie od 08.2016 do dnia 10.08.2016 r. wypełnione formularze uwag można składać na dzienniku podawczym Urzędu Miasta i Gminy Prochowice lub przesłać na adres prochowice@prochowice.com lub drogą pocztową do Urzędu Miasta i Gminy Prochowice, Rynek 1, 59-230 Prochowice do dnia zakończenia konsultacji tj. do dnia 10 sierpnia 2016 r. (decyduje data wpływu).
 4. Projekt dokumentu, o którym mowa w pkt. 1 oraz formularz uwag zostanie umieszczony w formie elektronicznej na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Prochowice: www.prochowice.com, www.bip.prochowice.com (w zakładce „Rewitalizacja”) a także dostępny będzie w Urzędzie Miasta Gminy Prochowice (pok. nr 12).
 5. Konsultacje mają zasięg ogólnogminny z uwagi na przedmiot konsultacji, który dotyczy mieszkańców całej Gminy Prochowice.
 6. Osoba odpowiedzialna za przygotowanie konsultacji:

Bolesław Demecki Inspektorowi ds. inwestycji i funduszy strukturalnych w Urzędzie Miasta Gminy Prochowice, tel. 76 858 43 42 wew. 37.

Na spotkaniu konsultacyjnym, o których mowa wyżej, mieszkańcy będą mogli zgłaszać opinie, uwagi i propozycje do projektu dokumentu ,,Lokalny Program Rewitalizacji Miasta i Gminy Prochowice na lata 2016-2021”. Po spotkaniu konsultacyjnym zostanie sporządzony protokół, w którym odnotuje się zgłoszone wnioski i uwagi.

Informacje o ogłoszeniu zamieszczono na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Prochowice oraz tablicach informacyjnych na terenie Gminy Prochowice.

Załączniki:

 1. Lokalny Program Rewitalizacji Miasta i Gminy Prochowice na lata 2016-2021 (PDF, 3,4 MB)
 2. Formularz uwag (DOC, 32 KB)

IGP.062.2.2016
Prochowice, dnia 19.05.2016 r.

INFORMACJA Z KONSULTACJI

dotyczących wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Prochowice w ramach opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Prochowice na lata 2016 – 2021

Na podstawie uchwały nr XX/123/2016 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 16 marca 2016 r. w sprawie przystąpienia do opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Prochowice na lata 2016-2021, oraz uchwałą nr XXI/129/2016 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 27 kwietnia 2016 r. zmieniającą uchwałę w sprawie przystąpienia do opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Prochowice na lata 2016-2021, zostały przeprowadzone konsultacje dokumentu pn. „Diagnoza na potrzeby wyznaczenia obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji Gminy Prochowice”.

W ramach prac nad Lokalnym Programem Rewitalizacji Miasta i Gminy Prochowice na lata 2016 – 2021 odbyły się dwukrotnie konsultacje dokumentu pn. „Diagnoza na potrzeby wyznaczenia obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji Gminy Prochowice”. Na warsztatach poświęconych delimitacji i wskazaniu obszarów problemowych, określeniu przebiegu granic zdegradowanych i przeznaczonych do rewitalizacji, które odbyły się 21.04.2016r. oraz po zakończeniu opracowywania dokumentu.

W ramach konsultacji warsztatowych wyłoniony został obszar do rewitalizacji, najbardziej spełniający wskaźniki określone przez diagnozę stanu wyjściowego (obszar 2 miasta Prochowice). W konsultacjach brał udział Zespół do spraw opracowania LPR Miasta i Gminy Prochowice na lata 2016 – 2021 oraz zaproszeni zostali mieszkańcy, przedstawiciele instytucji publicznych, organizacji pozarządowych i przedsiębiorcy działający na terenie gminy Prochowice. Po przeprowadzonych rozmowach i przedstawieniu opinii po pracach warsztatowych został poszerzony teren wytypowany do rewitalizacji obejmujący zakresem budynki prawej strony ul. Kochanowskiego na odcinku od ulic Rymszy do Miarki, ul. K. Miarki, część ul. Młyńskiej na odcinku od ul. Warszawskiej do ul. Jagiellońskiej, wszystkie nieruchomości położone przy pl. Kopernika, prawą stronę ul. 22 lipca, część ul. Wrocławskiej do skrzyżowania z ul. Mieszka I (Cmentarz Komunalny) i ul. Mieszka I do drogi krajowej nr 94.

Drugie konsultacje przeprowadzane były w dniach od 11.05.2016 r. do 18.05.2016r. Projekt „Diagnozy na potrzeby wyznaczenia obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji Gminy Prochowice” wraz z ogłoszeniem o konsultacjach został zamieszczony na stronie internetowej www.prochowice.com w zakładce „Rewitalizacja” oraz na stronie www.bip.prochowice.com w zakładce „Rewitalizacja” i na tablicy ogłoszeń w Urzędu Miasta Gminy Prochowice. Uwagi i wnioski dotyczące diagnozy i obszaru rewitalizacji mogły być składane pisemnie poprzez wypełnienie „Formularza do zgłaszania uwag”, który był załączony do ogłoszenia z dnia 11.05.2016 r. i przekazany drogą elektroniczną na adres: b.demecki@prochowice.com lub drogą korespondencyjną na adres: Urząd Miasta i Gminy Prochowice, Rynek 1, Prochowice 59-230. Podczas trwania konsultacji w dniu 17.05.2016 r. odbyły się II warsztaty nad opracowaniem LPR gdzie można było zgłosić uwagi i pozycje do diagnozy i obszaru rewitalizacji. W terminie określonym w ogłoszeniu nie wpłynęły żadne uwagi do dokumentu pn. „Diagnoza na potrzeby wyznaczenia obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji Gminy Prochowice”.

Osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji oraz przyjmowanie uwag był Inspektor ds. inwestycji i funduszy strukturalnych Bolesław Demecki tel. 76 858 43 42 wew. 37, e-mail b.demecki@prochowice.com.

Wyniki konsultacji zostały ogłoszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Prochowice, stronach internetowych www.prochowice.com oraz www.bip.prochowice.com w zakładce „Rewitalizacja”.

Informacje sporządził:
Bolesław Demecki
Inspektor ds. inwestycji i funduszy strukturalnych

Załącznik:

Nabór do Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Prochowice na lata 2016 – 2021.

Czekamy na Wasze projekty!

Urząd Miasta i Gminy Prochowice rozpoczął prace nad przygotowaniem Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Prochowice na lata 2016 – 2021. Zapraszamy wszystkie uprawnione podmioty do zgłaszania propozycji projektów rewitalizacyjnych!

Lokalny Program Rewitalizacji (LPR) jest niezbędnym dokumentem, umożliwiającym ubieganie się o dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 – 2020 finansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Europejskiego Funduszu Społecznego.

W ramach w/w programów przewidziane są środki finansowe na rozwiązywanie problemów degradacji miast, związanej z niszczeniem majątku o wartości kulturowej, zabytków, utratą bazy ekonomicznej w postaci zakładów przemysłowych, niskim poziomem przedsiębiorczości, wysokim poziomem bezrobocia czy niewykorzystanym potencjałem turystycznym. O środki finansowe na cele rewitalizacji oprócz gmin, ich związków lub stowarzyszeń, a także ich jednostek organizacyjnych, będą mogły ubiegać się różne instytucje i podmioty m.in. wspólnoty mieszkaniowe, organizacje pozarządowe, kościoły i związki wyznaniowe. Jednak każdy projekt, aby móc ubiegać się o wsparcie, winien być wpisany do LPR, a jego realizacja musi być określona w czasie i uzasadniona zgodnie z kryteriami wyznaczonymi w RPO WD na lata 2014 – 2020.

Zapraszamy wszystkie uprawnione podmioty do zgłaszania propozycji projektów rewitalizacyjnych do ujęcia w programie.

W drodze konsultacji społecznych (cyklu warsztatach przeprowadzonych na potrzeby realizacji LPR) jako obszar rewitalizacji wskazano obręb 2 miasta Prochowice, poszerzając go jednak o dodatkowy fragment mieszczący się między odcinkiem ul. Rymszy aż do ul. Młyńskiej (do Szkoły Podstawowej), następnie ul. Warszawską, fragmentem łącznika między ul. Warszawską a Jagiellońską, ul. 22 Lipca, dalej na południe wzdłuż muru cmentarza do drogi krajowej DK 94.

Obręb 2 Prochowic obejmuje następujące ulice: 1 Maja, 22. Lipca (nr. parzyste 4-14), Armii Czerwonej, Ciepła, Garncarska, Jaworowska (nr. 1-3), Kochanowskiego (nr. parzyste 4-36, nieparzyste 1-3), Kopernika, Legnicka (nr. 1-51), Miarki (nr. 4,6), Mickiewicza, Piotra i Pawła, Pobożnego, Pożarnicza, Przechodnia, Rynek, Wolności, Wrocławska (nr. 1-21, nieparzyste 23-33), Zakątna.

Opracowaniem Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Prochowice na lata 2016 – 2021 zajmuje się Referat Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miasta i Gminy Prochowice.

 

Rekomendowane przedsięwzięcia należy zgłaszać od 16.05.2016 r. do 30 maja 2016 r. do Urzędu Miasta i Gminy Prochowice Rynek 1, 59-230 Prochowice w formie podpisanych kart projektów (więcej informacji do pobrania ze strony www.prochowice.com w zakładce „Rewitalizacja” lub www.bip.prochowice.com w zakładce „Rewitalizacja”)

Referat Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej (Urząd Miasta i Gminy Prochowice)
Bolesław Demecki – Inspektor ds. inwestycji i funduszy strukturalnych

Rynek 1, 59-230 Prochowice
tel.: 76 858 43 42 mail: b.demecki@prochowice.com

Rewitalizacja: działania podejmowane na terenach miast, zwłaszcza w starych dzielnicach, zdegradowanych pod względem przestrzennym, społecznym, gospodarczym, estetycznym, infrastrukturalnym, komunikacyjnym, funkcjonalnym. Dąży do wyprowadzenia terenów, na których zaszły niepożądane, destrukcyjne procesy, ze stanu kryzysowego. Prowadzi do rozwoju, w tym do poprawy jakości życia lokalnej wspólnoty, rozumianej jako zapewnienie bezpieczeństwa, godziwych warunków mieszkaniowych, opieki zdrowotnej, warunków kształcenia, poprawy środowiska naturalnego i kulturowego, przywrócenia ładu w przestrzeni miejskiej, wzrostu aktywności gospodarczej oraz odbudowy więzi społecznych.

Lokalny Program Rewitalizacji: dokument długookresowy. Obejmuje działania w zakresie infrastruktury, pomocy społecznej, gospodarki lokalnej, bezpieczeństwa i edukacji. Bazuje na współudziale finansowym samorządu terytorialnego, mieszkańców, właścicieli nieruchomości i środkach zewnętrznych. Najważniejszym celem LPR jest polepszenie warunków życia ludzi zamieszkujących rewitalizowany obszar.

W ramach poszczególnych priorytetów inwestycyjnych programu RPO WD na lata 2014 – 2020 dofinansowane będą zintegrowane, kompleksowe przedsięwzięcia zlokalizowane na terenach ujętych w lokalnych lub ponadlokalnych programach rewitalizacji zdegradowanych obszarów miejskich, przygotowanych z aktywnym współudziałem lokalnych społeczności.

Dobrze przeprowadzony proces rewitalizacji powinien spełniać następujące cele:

 • Ożywienie społeczno-gospodarcze
 • Uzyskanie ładu przestrzennego
 • Przywrócenie nieruchomościom ich utraconej wartości
 • Zmniejszenie dysproporcji w zagospodarowaniu przestrzennym obszaru
 • Poprawa wizerunku i tożsamości lokalnej mieszkańców
 • Zainicjowanie i wzmocnienie współpracy między różnymi podmiotami przy lokalnych działaniach społecznych
 • Partycypacja społeczna, a więc włączenie mieszkańców do procesu decyzyjnego
 • Wsparcie konsultingowe i formalne społecznych grup inicjatywnych na rzecz inwestycji rewitalizacyjnych
 • Poprawa standardu zasobów mieszkaniowych
 • Wzrost ilości przedsięwzięć organizowanych w obszarze oddziaływania inwestycji
 • Wzrost liczby turystów odwiedzających dzielnice w obszarze oddziaływania projektu
 • Zwiększenie udziału społeczności lokalnej w życiu kulturalnym miasta

Wszystkie przedsięwzięcia powinny być ukierunkowane na niwelowanie zjawisk związanych z problemami społecznymi na danym obszarze, aktywizację społeczno-gospodarczą oraz podniesienie jakości życia lokalnych społeczności.

Kompleksowość działań rewitalizacyjnych oznacza integrowanie działań w ramach różnych priorytetów inwestycyjnych. Projekty infrastrukturalne, współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego towarzyszyć będą powiązanym z nimi działaniom finansowanym przy udziale Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach osi priorytetowych regionalnego programu operacyjnego ukierunkowanych m.in. na samozatrudnienie, rozwój przedsiębiorczości społecznej, poprawę dostępu do usług publicznych, aktywizację środowisk zagrożonych wykluczeniem i ubogich.

Przykładowe typy przedsięwzięć

Zintegrowane przedsięwzięcia dotyczące wszystkich aspektów rewitalizacji danego obszaru obejmujące m.in.:

 • wspieranie nadawania i przywracania funkcji społecznych (w tym kulturalnych, edukacyjnych i rekreacyjnych), gospodarczych zdegradowanym obszarom miejskim;
 • rewaloryzacja/modernizacja/adaptacja istniejącej zabudowy, wyjątkowo w uzasadnionych przypadkach odtwarzanie historycznej zabudowy;
 • zagospodarowanie/rozwój przestrzeni publicznych – przedsięwzięcia ukierunkowane na podniesienie atrakcyjności społecznej oraz nadawanie walorów funkcjonalnych i estetycznych tym przestrzeniom z uwzględnieniem ich regionalnej tożsamości;
 • budowa, przebudowa dróg przyczyniających się do gospodarczej i fizycznej rewitalizacji i regeneracji obszarów miejskich lub miejskich obszarów funkcjonalnych (jako element lokalnego/ponadlokalnego planu rewitalizacji).

Załączniki:

 1. Ogłoszenie (PDF, 317 KB)
 2. Karta projektu i instrukcja (DOC, 70 KB)
 3. Mapa obszaru rewitalizowanego (PDF, 7,5 MB)

Prochowice, dnia 11.05.2016r.

Ogłoszenie

w sprawie konsultacji dotyczących wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Prochowice Burmistrz Miasta i Gminy Prochowice zaprasza do udziału w konsultacjach dotyczących wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Prochowice.

Na podstawie uchwały nr XX/123/2016 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 16 marca 2016 r. w sprawie przystąpienia do opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Prochowice na lata 2016-2021, oraz uchwałą nr XXI/129/2016 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 27 kwietnia 2016 r. zmieniającą uchwałę w sprawie przystąpienia do opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Prochowice na lata 2016-2021, Burmistrz informuje o rozpoczęciu konsultacji projektu dokumentu pn. Diagnoza na potrzeby wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Prochowice.

W celu opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji konieczne jest określenie obszarów kryzysowych (zdegradowanych) na terenie gminy. W tym celu przeprowadzona została diagnoza społeczno-gospodarczo-przestrzenna jednostek gminy (sołectw) i obszaru miasta. Przeprowadzona diagnoza pozwoliła określić zróżnicowanie wewnętrzne gminy i wykazać obszary, które, ze względu na wysokie nagromadzenie negatywnych zjawisk społecznych, gospodarczych czy przestrzennych, powinny zostać objęte wsparciem w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Prochowice na lata 2016-2021.

Lokalny Program Rewitalizacji to dokument, który programuje proces rewitalizacji na tych obszarach gminy, na których stwierdzono największe nasilenie negatywnych zjawisk. Działania rewitalizacyjne zaplanowane na obszarach zdegradowanych, które zostaną wpisane do Lokalnego Programu Rewitalizacji mają szansę na uzyskanie zewnętrznego finansowania, m.in. z funduszy UE.

Mając na względzie powyższe zachęcamy do wzięcia udziału w konsultacjach oraz zgłaszania uwag do przeprowadzonej diagnozy społeczno-gospodarczo-przestrzennej gminy oraz wyznaczonych obszarów zdegradowanych i obszarów do rewitalizacji.

Osoby zainteresowane tematyką objętą zakresem konsultacji mogą składać uwagi w terminie od 11.05.2016 r. do 18.05.2016 r.

w formie pisemnej poprzez formularz zgłoszeniowy (do pobrania na stronie internetowej www.prochowice.com w zakładce „Rewitalizacja” lub www.bip.prochowice.com w zakładce „Rewitalizacja”), który należy dostarczyć na adres:

Urząd Miasta i Gminy Prochowice
Rynek 1, Prochowice 59-230

z dopiskiem: Uwagi do diagnozy i obszaru rewitalizowanego w ramach prac nad LPR

lub wysłać na adres mail: b.demecki@prochowice.com

Projekt diagnoza na potrzeby wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Prochowice oraz formularz do zgłaszania uwag dostępne są pod ogłoszeniem oraz na stronach internetowych Urzędu, Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Prochowice oraz w Referacie Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej w pokoju 12 w godzinach pracy Urzędu Miasta i Gminy Prochowice.

Niezwłocznie po zakończeniu niniejszych konsultacji sporządzona zostanie informacja podsumowująca ich przebieg, zawierająca dane o miejscu i czasie ich przeprowadzenia, omówieniu ich przebiegu oraz zgłoszonych uwag wraz z odniesieniem się do nich.

Załączniki:

 1. Diagnoza na potrzeby wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Prochowice (PDF, 2,1 MB)
 2. Formularz uwag (PDF, 71,7 KB)
 3. Formularz uwag edytowalny (PDF, 32,5 K(PDF, 5,3 MB)B)

Lokalny Progmra Rewitalizacji Miasta i Gminy Prochowice

Pierwsze warsztaty!

21 kwietnia 2016 r. w godz. od 14.00 do 18.00 w sali konferencyjnej w budynku Urzędu Miasta i Gminy Prochowice odbyły się pierwsze warsztaty poświęcone delimitacji, czyli wskazaniu obszarów problemowych, oraz określenie przebiegu granic zdegradowanych i przeznaczonych do rewitalizacji. Przeprowadzono analizę problemową (w sferze społecznej, przestrzennej i gospodarczej) w wyznaczonym do rewitalizacji obszarze. Ponadto o godz. 16:30 odbył się spacer studyjny po obszarze terenu zdegradowanego. =

Zaopiniowany przebieg granic obszarów zdegradowanych i przeznaczonych do rewitalizacji (obszar obrębu 2 miasta Prochowice powiększony o teren przyległy wynikający z analizy problemowej) =

Granica obszaru opracowania lokalnego programu rewitalizacji

Relacja fotograficzna z warsztatów i spaceru studyjnego:

Uczestnicy warsztatów studyjnych
Uczestnicy warsztatów studyjnych
Uczestnicy spaceru studyjnego Uczestnicy spaceru studyjnego
Uczestnicy spaceru studyjnego Uczestnicy spaceru studyjnego

Spotkanie warsztatowe i spacer studyjny w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji

Serdecznie zapraszamy do udziału w spotkaniu warsztatowym w ramach opracowywanego Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Prochowice na lata 2016-2021. Spotkanie odbędzie się w czwartek 21.04.2016 r. w Urzędzie Miasta i Gminy Prochowice przy ul. Rynek 1 w Prochowicach sala nr 20 o godz. 14:00.
Program spotkania obejmuje:

 • Prezentację obszarów zdegradowanych i przeznaczonych do rewitalizacji w gminie.
 • Zaopiniowanie przebiegu granic ww. obszarów.
 • Analizę problemową (w sferze społecznej, przestrzennej i gospodarczej) w wyznaczonym do rewitalizacji obszarze.

Ponadto o godz. 16:30 odbędzie się spacer studyjny po obszarze terenu zdegradowanego.
Zachęcamy wszystkich zainteresowanych mieszkańców, przedstawicieli instytucji publicznych, organizacji pozarządowych i przedsiębiorców, do udziału w spotkaniu.

Lokalny Progmra Rewitalizacji Miasta i Gminy Prochowice

Data wystawienia 24.03.2016 r.
Status: otwarte

Ogłoszenie o otwartym naborze przedstawicieli organizacji pozarządowych, przedsiębiorców, przedstawicieli społeczności lokalnych, działających na terenie Gminy Prochowice do Zespołu ds. opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Prochowice na lata 2016-2021

Załączniki:

 1. Ogłoszenie (PDF, 214 KB)
 2. Formularz zgłoszeniowy (PDF, 155 KB)
 3. Formularz zgłoszeniowy edytowalny (DOC, 339 KB)