Historia Gminy Prochowice


Tereny dzisiejszej gminy Prochowice, będąc częścią Śląska początkowo należały do państwa czeskiego. Około 990 roku zostały włączone do wczesnopiastowskiego państwa księcia polskiego Mieszka I. Od 1138 roku, w ramach Polski, znajdowały się w jednej z dziedzicznych dzielnic senioralnych. W efekcie dalszego podziału ziem śląskich pomiędzy potomków Władysława II Wygnańca okolice Prochowic znajdowały się w granicach trzech księstw: głogowskiego, legnickiego i wrocławskiego, będąc w gestii książąt legnickich.

Zdjęcia prezentujące widok miasta Prochowice z różnych okresach historycznych

Pierwsze wzmianki o Prochowicach

Najstarsze wiadomości o Prochowicach pochodzą z XIII wieku. W tym czasie powstała osada o charakterze miejskim w rozwidleniu szlaków komunikacyjnych biegnących z Wrocławia do Głogowa i Zgorzelca. Wczesnośredniowieczna osada posiadała już w 1217 roku kościół. Jej właścicielem był palatyn Legnicy – Iko. Prawa miejskie Prochowice otrzymały w 1280 roku, potwierdzone przez Bolka I Świdnickiego w 1293 roku. Miasto rozwijało sie jako ośrodek rolniczy i rzemieślniczy. Na przełomie XIII i XIV wieku na lewym brzegu Kaczawy powstał tutaj murowany zamek posiadający warowna wieżę i budynek mieszkalny. Po rozpadzie monarchii Henryków Śląskich, w wyniku postępującego rozdrobnienia dzielnicowego, Księstwo Legnickie podobnie jak cały Śląsk przechodziło w strefę wpływów czeskich, a od 1348 roku stało sie formalnie częścią państwa czeskiego. Miasto Prochowice i zamek w ciągu wieków często zmieniały właścicieli. Po śmierci Ika, palatyna legnickiego, Prochowice przeszły w ręce jego syna Mirona, który z kolei przekazał je synowi Stefanowi – dworzaninowi książąt legnickich. W 1383 roku kasztelan Piotr z Prochowic sprzedał miejscowość księciu legnickiemu Ruprechtowi, ten zaś w 1400 roku przekazał dobra Zedlitzom, a ci następnie Opersdorfom. Prochowice podobnie jak inne śląskie miejscowości przechodziły w dziejach różne koleje losu.

W XIV wieku były miasteczkiem dość zamożnym. W 1374 roku uzyskały monopol handlu solą w swoim okręgu i zachowały go aż do 1814 roku. W mieście powstały liczne budowle. W 1424 roku wzmiankowany jest ratusz miejski, a dwa lata późnej zbudowano murowany kościół parafialny św. Andrzeja. Miasto znacznie ucierpiało w czasie wojen husyckich. Domy oraz kościoły zostały splądrowane i spalone. Wskutek tego w latach 1430 – 1450 Prochowice obwarowano murami obronnymi. Po śmierci Jagiellona Ludwika I w 1526 roku, na mocy wcześniejszych ustaleń pomiędzy królem Polski Zygmuntem I i cesarzem Austrii Maksymilianem I, Czechy wraz ze Śląskiem przeszły pod panowanie austriackich Habsburgów. W XVI i XVII wieku zamek był rezydencja książęcą. Po wygaśnięciu linii Piastów legnicko – brzeskich w 1675 roku, zamek i okolice stanowiły dobra austriackie. Wojna 30-letnia (1618 – 1648), a w szczególności pożary w latach 1642 – 1649 zniszczyły dużą cześć miasta. W 1658 roku trwająca prawie miesiąc epidemia cholery zdziesiątkowała mieszkańców. W 1742 roku po pokoju wrocławskim Śląsk został włączony do Królestwa Pruskiego. W skład państwa niemieckiego – od Cesarstwa Niemieckiego poprzez Republikę Weimarska, po Trzecią Rzesze – Prochowice wchodziły do 1945 roku. W XVIII wieku miasteczko zaczyna sie odradzać i rozwijać. Świadczą o tym budowle oraz rosnąca liczba mieszkańców. Przebudowano ratusz i wiele kamieniczek, a w 1784 roku zbudowano pierwsze wodociągi.

Rozwój miasta przyhamował okres wojen napoleońskich. Kroniki zanotowały, że w latach 1806 – 1808 przemaszerowało przez miasto około 75 tysięcy żołnierzy, a w 1813 roku stacjonowało ich prawie 10 tysięcy. Na potrzeby wojska przygotowano ponad tysiąc baraków. W tym czasie także zburzono mury miejskie. Na przełomie XIX i XX wieku następuje rozwój gospodarczy Prochowic. W 1898 roku uruchomiono linie kolejowa do Legnicy i Ścinawy. W 1906 roku zbudowano elektrownie. Powstawały również liczne zakłady przemysłowe. W 1910 roku działały tutaj dwa browary, dwie gorzelnie, cegielnia, fabryka konserw, dwie garbarnie oraz szereg warsztatów rzemieślniczych. Ponadto funkcjonowały liczne hotele, kawiarnie i gospody. W ramach Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej od 1945 do 1975 roku gmina Prochowice wchodziła w skład województwa wrocławskiego. Zaraz po wojnie zmodernizowano i uruchomiono miejscowe zakłady przemysłowe. Rozwijał sie tutaj głównie przemysł skórzany i rolno – spożywczy. Powstawały nowe obiekty użyteczności publicznej, pawilony handlowe, itp. Reforma administracyjna przeprowadzona w 1975 roku spowodowała, że gmina w latach 1975 – 998 wchodziła w skład województwa legnickiego. Natomiast reforma administracyjna dokonana już w ramach III Rzeczpospolitej 1 stycznia 1999 roku spowodowała, że gmina Prochowice znajduje się na terytorium zintegrowanego Dolnego Śląska – województwo dolnośląskie, powiat legnicki.