Nieodpłatna pomoc prawna


Mieszkańcy Powiatu Legnickiego, spełniający warunki określone w art. 4 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2030 oraz z 2018 r. poz. 1467), zwanej dalej „ustawą”, będą mogli korzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.


Uprzejmie informujemy, że w dniach 19 i 26 maja oraz 02 czerwca 2023 r. na zlecenie Powiatu Legnickiego będą pełnione dyżury Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w Gminie Prochowice
w godzinach od 11.00 do 15.00 w pokoju nr 11 na I piętrze.


W dniach 05.02 oraz 12.02.2021r. w godzinach od 11:00 do 15:00 na zlecenie Powiatu będą pełnione dyżury nieodpłatnej pomocy prawnej w Urzędzie Gminy w Prochowicach w pokoju nr 11 na I piętrze


ZAPISY na wizyty pod numerem telefonu: 76 72-43-560,
[opcjonalnie: e-mailem: starostwo@powiat-legnicki.eu]


Planowane dni i godziny dyżurów:

1. w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2021 r., tj. łącznie przez okres 6 miesięcy dyżury będą pełnione przez radcę prawnego lub jego zastępcę;
2. w każdy poniedziałek i wtorek miesiąca – dyżur będzie pełniony w godzinach: 800-1200, a w każdą środę, czwartek i piątek – dyżur będzie pełniony w godzinach: 1100-15 00 ;
3. w trakcie trwania 6-miesięcznego okresu, o którym mowa odpowiednio w pkt 1 i 2 będą odbywać się dyżury w każdej z gmin, co najmniej trzykrotnie;
4. w dni ustawowo wolne od pracy dyżur nie będzie pełniony.


Wykaz dyżurów w podziale na punkty:

-Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w Legnicy
(Starostwo Powiatowe w Legnicy, pl. Słowiański 1, I piętro – pok. Nr 145)

Od 20.01.2021r. nieodpłatna pomoc prawna w punkcie udzielana jest osobiście.

Pomocy prawnej udziela:
Adwokat Joanna Palko – w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2021 r.

-Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i nieodpłatnej mediacji w Chojnowie (filia Powiatowego Urzędu Pracy w Legnicy, ul. Rynek 20, parter)

Pomoc prawna odbywa się za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość (telefon, e-mail) oraz poza lokalem punktu.

Pomocy prawnej udziela:
Prawnik Anna Wojsznis – w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 r.
Dyżurny telefon kontaktowy: 507 030 138;
Dyżurny e-mail: annawojsznis9@gmail.com


Preferowana specjalizacja dyżurów (dziedziny prawa):

– Starostwo Powiatowe w Legnicy, pl. Słowiański 1, 59-220 Legnica – prawo rodzinne, cywilne, pracy;
– Miasto Chojnów – „Dom Schrama”, ul. Rynek 20, 59-225 Chojnów – prawo rodzinne, spadkowe;
– w przypadku pozostałych gmin – nie wskazano preferowanej specjalizacji dyżurów.


Warunki otrzymania nieodpłatnej pomocy prawnej

  • Warunkiem otrzymania nieodpłatnej pomocy prawnej jest spełnianie wymogów określonych w art. 4 ustawy. Pomoc ta jest udzielana osobie fizycznej, zwanej „osobą uprawnioną”:
  • Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługują osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.
  • Osoba uprawniona, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatel-skiego, składa pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Oświadczenie składa się osobie udzielającej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczącej nieodpłatne poradnictwo obywatelskie.
  • Informacja o możliwości organizowania wizyt dla mieszkańców o różnych potrzebach.
  • Osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście, oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2017 r. poz. 1824), może być udzielana nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, z wyłączeniem nieodpłatnej mediacji, także poza punktem albo za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość.
  • Osobom, o których mowa w punkcie 4.1. może być udzielana nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, z wyłączeniem nieodpłatnej mediacji, również przez zorganizowanie wizyty w miejscu zamieszkania tych osób lub w miejscu wyposażonym w urządzenie ułatwiające porozumiewanie się z osobami doświadczającymi trudności w komunikowaniu się lub w miejscu, w którym zapewnia się możliwość skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego.
  • Osoby, o których mowa w punkcie 4.1., które zgłoszą uzasadnioną potrzebę komunikacji za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego składają staroście, w formie papierowej lub elektronicznej, oświadczenie, o którym mowa w art. 4 ust. 2 ustawy, wraz ze wskazaniem okoliczności to uzasadniających oraz dostępnych tej osobie środków porozumiewania się na odległość. Osoba udzielająca nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadcząca nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, po otrzymaniu od starosty drogą elektroniczną oświadczenia i danych kontaktowych osoby uprawnionej, porozumiewa się z nią w umówionym terminie.

Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa (PDF, 364 KB)