ceidea- baner

Miejskie Przedszkole w Prochowicach zostało objęte wsparciem w ramach projektu „Kreatywny Świat Aktywnych Przedszkolaków – wspieranie edukacji przedszkolnej w Miejskim Przedszkolu w Prochowicach, w Przedszkolu w Dusznikach-Zdroju i w Gminnym Przedszkolu w Wądrożu Wielkim”, realizowanego przez Witold Szaszkiewicz Centrum Edukacyjne IDEA oraz partnerów: Gmina Prochowice, Gmina Miejska Duszniki-Zdrój, Gmina Wądroże Wielkie.

Działania realizowane są w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego PLUS, Priorytet: 8. Fundusze Europejskie dla edukacji na Dolnym Śląsku, Działanie: FEDS.08.01 Dostęp do edukacji, Nr projektu: FEDS.08.01-IZ.00-0071/23

Głównym celem projektu jest wparcie i poprawa jakości edukacji przedszkolnej w 3 przedszkolach: w Miejskim Przedszkolu w Prochowicach, w Przedszkolu w Dusznikach-Zdroju, w Gminnym Przedszkolu w Wądrożu Wielkim, w okresie od 01.03.2024r. do 31.07.2026 r. poprzez:
– Rozwinięcie umiejętności kluczowych u dzieci przez zrealizowanie zajęć rozwijających kompetencje matematyczno-przyrodnicze, językowe, cyfrowe, naukowo-techniczne i ekologiczne;
– Rozwinięcie umiejętności kluczowych oraz społeczno-emocjonalnych u przedszkolaków przez zrealizowanie zajęć rozwijających umiejętności uczenia się, rozwijających kompetencje społeczno-emocjonalne i kształtujących postawy prozdrowotne;
– Zrealizowanie zajęć z zakresu preorientacji zawodowej u dzieci;
– Wzrost kompetencji zawodowych i społecznych nauczycielek przez zrealizowanie szkoleń z zakresu metodyki pracy z dziećmi, pedagogiki małego dziecka, diagnozy problemów na wczesnym etapie rozwoju, rozwijania u dzieci kompetencji kluczowych;
– Zorganizowanie pikników integracyjnych dla dzieci i rodziców;
– Wzrost potencjału przedszkoli przez doposażenie w nowoczesne pomoce i sprzęt TIK;
– Utworzenie placu zabaw w Miejskim Przedszkolu w Prochowicach.

Wsparciem objętych zostanie 37 dzieci (17dz., 20chł.) z MPP. Uczestnicy projektu zostaną zrekrutowani zgodnie z zasadami równościowymi, równości kobiet i mężczyzn, niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełno sprawnościami; wyłącznie na kryteriach merytorycznych, nieodnoszących do niepełnosprawności; wyznania, płci, rasy, przekonań, pochodzenia, światopoglądu, wieku, orientacji seksualnej.

Pomieszczenia, w których realizowane będą zadania projektowe są dostępne architektonicznie dla osób z niepełnosprawnością ruchową.
Czas realizacji projektu: 01.03.2024r. do 31.07.2026 r.

Kreatywny Świat Aktywnych Przedszkolaków — wspieranie edukacji przedszkolnej w Miejskim Przedszkolu w Prochowicach, w Przedszkolu w Dusznikach-Zdroju i w Gminnym Przedszkolu w Wądrożu Wielkim

Harmonogram zajęć
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1hbEAy0McvXYuPPhNndIOSTsycTKdtijc-2DJUKvwcGM/edit?usp=sharing