Raport o stanie gminy Prochowice


Szanowni mieszkańcy!

Na podstawie art. 28aa ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym składam na Państwa ręce raport o stanie Miasta i Gminy Prochowice za 2021 rok.

Raport obejmuje podsumowanie działalności Burmistrza w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, strategii, programów oraz uchwał Rady Miasta i Gminy Prochowice, a także realizację zadań własnych gminy w minionym roku, w tym wykonanych i planowanych inwestycji.

W tym roku raport jest sporządzany po raz trzeci i będzie poddany debacie publicznej na sesji absolutoryjnej w dniu 23 czerwca 2022 roku. Udział w debacie, oprócz radnych, mogą wziąć także mieszkańcy. Wobec powyższego mieszkańcy, którzy będą chcieli zabrać głos w debacie muszą złożyć, najpóźniej do dnia 22 czerwca 2022 roku do przewodniczącego rady, pisemne zgłoszenie poparte podpisami co najmniej 20 osób (wzór zgłoszenia do pobrania).

Zachęcam więc Państwa do wspólnej dyskusji nad raportem.

Z poważaniem
Burmistrz Miasta i Gminy
/-/ Alicja Sielicka