Gmina Prochowice przystąpiła do realizacji zadania związanego z Modernizacją Gminnej ogólnodostępnej infrastruktury sportowej w miejscowości Prochowice, Kawice i Szczedrzykowice – III ogłoszenie, które dofinansowane jest z Programu Rządowego Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Okres realizacji zadania obejmuje lata 2023-2024.

W ramach tego zadania wyodrębniono dwie części robót budowlanych:

W części I wyodrębniono dwa zakresy robót budowlanych, a mianowicie:

1. Modernizacja terenu Stadionu Miejskiego w Prochowicach – planuje się przebudowę istniejącego ogrodzenia terenu Stadionu Miejskiego w Prochowicach, w tym rozbiórkę istniejącego ogrodzenia i wykonanie nowego z paneli systemowych oraz budowę miejsc postojowych od ul. Powstańców Warszawy, a także wykonanie chodnika do budynku szatniowego i wejścia głównego na stadion.

2. Modernizacja boiska sportowego w Szczedrzykowicach- zakres zadania obejmuje wymianę ogrodzenia boiska sportowego w Szczedrzykowicach na ogrodzenie z paneli systemowych o długości około 607 m wraz z wymianą bram i wejść na teren obiektu oraz montaż na boisku 2 trybun modułowych zadaszonych mieszczących od 30-45 widzów każda oraz niskie ogrodzenie/ piłkochwyt oddzielający boisko sportowe od trybun o długości ok. 120m;

Koszt całości zadania wynosi 1 133 194,07 zł brutto. Z wykonawcą robót firmą P&D Przemysław Drabik z Brzegu Dolnego została podpisana, przez Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice Alicję Sielicką działającą w imieniu Gminy Prochowice, w dniu 27 kwietnia 2023 r. w Urzędzie Miasta i Gminy Prochowice, umowa na wykonawstwo zadania z terminem jego zakończenia na dzień 27 maja 2024 r.

W części II- roboty budowlane obejmują – Budowę budynku zaplecza sportowego wraz z infrastrukturą techniczną w Kawicach, w ramach którego planuje się kompleksowe wybudowanie obiektu do obsługi terenu sportowego w Kawicach składającego się z budynku szatniowego wolnostojącego, parterowego i niepodpiwniczonego o zwartej bryle z zapleczem administracyjnym o pow. użytkowej ok 136,34 mb

Na powyższe zadanie uroczyste podpisanie umowy, przez gospodarza gminy, nastąpiło w dniu 28 kwietnia 2023 r. w siedzibie urzędu w Prochowicach z wykonawcą firmą ESP COMFORT sp. z o.o. w Prochowicach na kwotę wynagrodzenia ryczałtowego 1 567 379,63 zł.

Termin zakończenia prac – 28 maja 2024 roku

Ogólny koszt realizowanych zadań wynosi ogółem 2 700 573,70 zł brutto.

Zmodernizowana infrastruktura sportowa przyczyni się do rozwoju sportu w Gminie Prochowice i zwiększy bezpieczeństwo mieszkańców, a także zadba o estetykę gminy.