Dnia 24 kwietnia 2024 r. odbyła się ostatnia uroczysta sesja Rady Miasta i Gminy Prochowice, kończąca kadencję 2018-2024. Był to czas podsumowań i podziękowań. Ta kadencja była najdłuższa, ale i trudna z uwagi na pandemię i atak Rosji na Ukrainę.

W Radzie Miasta i Gminy Prochowice w kończącej się kadencji samorządowej zasiadali: Bołoz Radosław ,Chmielewska Małgorzata, Dorożko Maciej- przewodniczący Komisji Skarg Wniosków i Petycji, Gnitecki Maciej, Jędras Marta- przewodnicząca Komisji Rewizyjnej, Leszczyńska Jadwiga – przewodnicząca komisji Zdrowia, Spraw Społecznych, Edukacji, Kultury i Sportu, Maćkowiak Maria- Przewodnicząca Rady Miasta i Gminy, Moroz Renata przewodnicząca Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego, Ochrony Środowiska i Rolnictwa, Pawlik August, Rutowicz Małgorzata, Siwoń Sebastian Wiceprzewodniczący Rady Miasta i Gminy Prochowice, Świetlik Olga Wiceprzewodniczący Rady Miasta i Gminy Prochowice, Szczerba Małgorzata, Tyfel Agnieszka, Zomerfeld Elżbieta.

W uroczystej sesji uczestniczyli: Burmistrz Miasta i Gminy Alicja Sielicka, skarbnik Miasta i Gminy Agnieszka Bryja, sekretarz Miasta i Gminy Dorota Kiełb, przedstawiciele jednostek samorządowych, sołtysi oraz kierownicy referatów urzędu. Zebranych przywitała przewodnicząca Rady Miasta i Gminy Maria Maćkowiak. Radni po zatwierdzeniu porządku obrad sesji przyjęli informację nt. działalności Prochowickiego Przedsiębiorstwa Komunalnego, Związku Komunalnego „Wodociąg Lisowice „, i estetyki Miasta i Gminy Prochowice. Ponadto zatwierdzili sprawozdania z pracy Komisji Rewizyjnej, z zakresu wsparcia rodziny i pieczy zastępczej w roku 2023 oraz działalności p. Burmistrz w okresie międzysesyjnym. Podjęli trzy uchwały. W dalszej kolejności P.Przewodnicząca podsumowała ponad pięcioletnią kadencję. Podsumowując działalność tej Rady p. Przewodniczaca stwierdziła, że była ona konstruktywna, gospodarna i owocna. Zrealizowane przez Radę Miasta i Gminy Prochowice działania przyniosły spodziewane efekty, a owoce tej pracy będą dobrze służyć wszystkim Mieszkańcom naszej małej ojczyzny.

W dalszej kolejności nastąpiły podziękowania dla Pani Burmistrz, Przewodniczącej Rady i Radnych Miasta i Gminy Prochowice za wieloletnią współpracę, otwartość na wspólne poszukiwanie dobrych rozwiązań dla gminy i jej mieszkańców.