Radni Prochowic 23.06.2022 jednomyślnie (w sesji uczestniczyło 15 radnych) radnych) udzielili absolutorium Alicji Sielickiej Burmistrz Miasta i Gminy Prochowice

Był to jeden z głównych punktów LIX sesji Rady Miasta i Gminy Prochowice. Udzielenie absolutorium poprzedzone było debatą nad treścią raportu o stanie Miasta i Gminy Prochowice za rok 2021. Raport obejmuje działalność Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice w roku poprzednim, zawiera informację na temat realizacji zadań własnych gminy, strategii, programów oraz uchwał rady. Opisuje również realizację zadań inwestycyjnych, na które oprócz środków własnych gmina pozyskała środki zewnętrzne, a także zadania wykonywane przez podległe jednostki organizacyjne. Głos w dyskusji na temat raportu zabrała Przewodnicząca Rady oraz Przewodniczący stałych Komisji Rady. Po debacie nt. raportu i jednomyślnym podjęciu uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Prochowice wotum zaufania, Rada zatwierdziła sprawozdanie finansowe Gminy Prochowice wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Prochowice za 2021r. Pozytywnie o wykonaniu gminnego budżetu wypowiedziały się Regionalna Izba Obrachunkowa, Komisja Rewizyjna Rady Miasta i Gminy Prochowice oraz stałe Komisje Rady.

Absolutorium to jeden z najistotniejszych ustawowych środków kontroli Rady Miasta i Gminy nad działalnością organu wykonawczego, potwierdzający, że organ wykonawczy, w tym przypadku burmistrz wykonał budżet w sposób zgodny z prawem. Przedmiotem oceny jest prawidłowość prowadzenia gospodarki finansowej w ramach przyjętego budżetu, a szczególnie stan zrealizowanych dochodów i wydatków budżetowych w stosunku do wielkości zaplanowanych.

W budżecie Miasta i Gminy Prochowice relacje są prawidłowe. Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Prochowice za rok 2021 jest poprawne pod względem formalno-rachunkowym jak i merytorycznym. Wydatki budżetowe były dokonywane zgodnie z zaplanowanym przeznaczeniem w sposób celowy i gospodarny. Dane zawarte w sprawozdaniu odzwierciedlają rzeczywisty stan faktyczny Gminy w sposób rzetelny i pełny co potwierdziły: Komisja Rewizyjna Rady Miasta i Gminy i Regionalna Izba Obrachunkowa.
Pani Burmistrz podziękowała za jednomyślne udzielenie absolutorium, za owocną współpracę radnym jak i współpracownikom Urzędu Miasta i Gminy, dyrektorom jednostek samorządowych, sołtysom i radom sołeckim, służbom mundurowym.

Były też gratulacje i podziękowania za aktywność i rzetelną pracę dla P. Burmistrz Alicji Sielickiej.