Urząd Miasta i Gminy w Prochowicach przypomina, że przedsiębiorcy prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych na terenie miasta i gminy Prochowice zobowiązani są do dokonania III raty opłaty za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych do dnia 30 września 2020r.
Opłaty prosimy dokonywać przelewem na rachunek bankowy:
Urząd Miasta i Gminy Prochowice, 59-230 Prochowice, ul. Rynek 1
Bank Spółdzielczy we Wschowie, O/Prochowice
90 8669 0001 0341 3597 2000 0028.
lub w kasie Urzędu Miasta i Gminy Prochowice.
Szczegółowych informacji nt. w/w opłaty można uzyskać w Urzędzie pok. nr 10, tel. 768584342 wew. 7.