Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Legnicy przypomina i informuje, że na postawie art. 16 pkt 65 lit. i ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r.
poz. 2233 t.j.) pomosty i przystanie stanowią urządzenia wodne, na których wykonanie wymagane jest uzyskanie stosownej zgody wodnoprawnej:

– wykonanie pomostu o szerokości do 3 m i długości całkowitej do 25 m, stanowiącej sumę długości jego poszczególnych elementów – wymaga zgłoszenia wodnoprawnego (we właściwym
miejscowo Nadzorze Wodnym),
– wykonanie pomostu o parametrach większych niż ww. lub w przypadku, gdy parametry pomostu skumulowane z innymi planowanymi, realizowanymi oraz zrealizowanymi przedsięwzięciami
przekroczą powyższe parametry – wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego (we właściwym miejscowo Zarządzie Zlewni),
– jeżeli do pomostu cumowane są jednostki pływające (łodzie, kajaki, rowery wodne, pontony, itp.) wówczas urządzenie wodne kwalifikowane jest jako przystań i wymaga uzyskania pozwolenia
wodnoprawnego (we właściwym miejscowo Zarządzie Zlewni).

Jeżeli urządzenie wodne zostało wykonane bez wymaganego pozwolenia wodnoprawnego lub zgłoszenia to zgodnie z art. 190 ust. 1 ww. ustawy, właściciel tego urządzenia może wystąpić z wnioskiem o jego legalizację, do którego dołącza odpowiednio dokumenty, o których mowa w art. 407 ust. 2 oraz w art. 422.

Ponadto informujemy, że na postawie art. 261 ustawy Prawo wodne grunty pokryte wodami stanowiące własność Skarbu Państwa – oddaje się w użytkowanie za opłatą roczną. W związku z  powyższym formalną podstawą do dysponowania nieruchomością jest umowa użytkowania gruntów pokrytych wodami zawarta pomiędzy Inwestorem, a Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie (sprawy związane z udostępnianiem gruntów pokrytych wodami w użytkowanie koordynuje: PGW WP RZGW we Wrocławiu Pion Usług Wodnych (U) Wydział Gospodarowania Mieniem Skarbu Państwa i Współpracy z użytkownikami Wód (RUM), tel. 71 337 89 70).

Mając na uwadze powyższe informujemy właścicieli/inwestorów pomostów i przystani, które mają nieuregulowany stan prawny, że jeżeli nie wystąpią z wnioskami o legalizację
urządzeń i zawarcie umów użytkowania w terminie do dnia 31 marca 2022 r., Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie przystąpi do likwidacji nielegalnych pomostów/przystani.

W ZWIĄZKU Z POWYŻSZYM WYZNACZAMY TERMIN DO ZŁOŻENIA STOSOWNYCH DOKUMENTÓW W CELU UREGULOWANIA STANU PRAWNEGO ISTNIEJĄCYCH POMOSTÓW/PRZYSTANI DO DNIA 31 MARCA 2022 r.

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarząd Zlewni w Legnicy
ul. Macieja Rataja 32, 59-220 Legnica
tel.: +48 (76) 862 70 08 | e-mail: zzlegnica@wody.gov.pl