Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Legnicy (PPIS) informuje, że podmioty prowadzące działalność w zakresie produkcji pierwotnej na terenie gminy mają obowiązek rejestracji prowadzonej działalności w Inspekcji Sanitarnej, co wynika z przepisów prawa żywnościowego tj m.in.:

  • Rozporządzenia (WE) Nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002 r. (Dz.U.UE L z dnia 1 lutego 2002r. z późn.zm.)
  • Rozporządzenia (WE) Nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004r. (Dz.Urz.UE L 139 z 30 kwietnia 2004r. z późn. zm.)
  • Rozporządzenia (WE) Nr 882/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004r. (Dz.Urz.UE L z dnia 30 kwietnia 2004r. z późn. zm.)
  • Ustawy z dnia 25 sierpnia 2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz.U.z 2019r, poz. 1252).

Za produkcję pierwotną uważa się produkcję, uprawę lub hodowlę produktów podstawowych, w tym zbiory (warzywa, owoce, zioła, grzyby). Oznacza także zbieranie runa leśnego oraz wprowadzanie do obrotu żywności z produkcji pierwotnej na placach targowych, dostaw bezpośrednich do zakładów żywienia zbiorowego np. z uprawy produktów roślinnych: owoce, warzywa, zioła, grzyby.

Wniosek można pobrać ze strony internetowej www.psselegnica.pis.gov.pl lub w siedzibie Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Legnicy przy ul. Mickiewicza 24.

Ponadto producenci prowadzący działalność j/w zobowiązani są do wdrażania procesów związanych z Dobrą Praktyką Rolniczą. Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie www.gis.gov.pl

Zgodnie z art. 103 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz.U. z 2019r., poz. 1252), kto prowadzi działalność w zakresie produkcji lub obrotu żywnością bez złożenia wniosku o wpis do rejestru zakładów lub o zatwierdzenie zakładu i wpis do rejestru zakładów lub wbrew decyzji o odmowie zatwierdzenia zakładu w trybie i na zasadach określonych w art. 6 rozporządzenia 852/2004 oraz art. 63, podlega karze pieniężnej.