Prochowice, dnia 21.10.2021r.

OGŁOSZENIE O KONSULTACJACH

Burmistrz Miasta i Gminy Prochowice serdecznie zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie działających na rzecz mieszkańców Miasta i Gminy Prochowice do przedkładania propozycji zadań i uwag do rocznego programu współpracy na 2022 rok.

W związku z nowelizacją ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego uchwala, po konsultacjach z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3, przeprowadzonych w sposób określony w art. 5 ust. 5 wieloletni program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art 3 ust. 3.

W związku z powyższym Burmistrz Miasta i Gminy Prochowice serdecznie zaprasza przedstawicieli ww. organizacji do przedkładania propozycji zadań i uwag do programu współpracy na 2022 rok.

Propozycje prosimy wnosić na „formularzu zgłaszania opinii” do dnia 12 listopada 2021 roku na adres Urzędu Miasta i Gminy Prochowice, ul. Rynek 1, osobiście w pokoju nr 6 lub e-mail: b.rosiak@prochowice.com.
Barbara Rosiak Referat Spraw Społecznych i Obywatelskich

Burmistrz Miasta i Gminy Prochowice
Alicja Sielicka

 

Projekt Uchwały Rady Miasta i Gminy Prochowice w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Miasta i Gminy Prochowice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022 (PDF, 421kB)