Burmistrz Miasta i Gminy Prochowice – Gminny Komisarz Spisowy
ogłasza nabór kandydatów na rachmistrza terenowego
do przeprowadzenia Powszechnego Spisu Rolnego,
który odbędzie się w dniach

od 01 września 2020 r. do 30 listopada 2020 r.

I.  WYMAGANIA

Nabór kandydatów na rachmistrza terenowego dokonywany jest w oparciu o przepisy ustawy z dnia 31 lipca 2019 r. o powszechnym spisie rolnym w 2020 r. (Dz.U. z dnia 10 września 2019 r., poz. 1728).

Naboru kandydatów na rachmistrza terenowego dokonuje się spośród osób:

1)      pełnoletnich;

2)      zamieszkałych na terenie danej gminy;

3)      posiadających co najmniej średnie wykształcenie;

4)      posługujących się językiem polskim w mowie i w piśmie;

5)      które nie były skazane za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dodatkowe: znajomość obsługi komputera i funkcjonowania obsługi GPS, komunikatywność i umiejętności interpersonalne,

podstawowa znajomość zagadnień z zakresu rolnictwa, obowiązkowość, rzetelność, staranność oraz umiejętność organizacji własnej pracy,

II.  HARMONOGRAM ZADAŃ – dyspozycyjność rachmistrza

Wszyscy kandydaci na rachmistrza terenowego z naboru otwartego zobligowani są do wzięcia udziału w szkoleniu. Szkolenia dla kandydatów na  rachmistrza terenowego obejmować będą część teoretyczną oraz część praktyczną.

 1. 03 sierpnia -11 września 2020 r. – szkolenie kandydatów na rachmistrza terenowego
 2. 03 sierpnia -13 września 2020 r. przeprowadzenie testów egzaminacyjnych na rachmistrza terenowego
 3. 01 października do 30 listopada 2020 przeprowadzenie spisu rolnego przez rachmistrza terenowego

Egzamin kandydatów na rachmistrza terenowego po szkoleniu będzie realizowany za pomocą aplikacji e/m-learning. Kandydat, który nie weźmie udziału w całości szkolenia, nie może przystąpić do egzaminu kończącego szkolenie.

Kandydaci na rachmistrzów terenowych, których dane będą zarejestrowane w systemie SER otrzymają login do aplikacji e/m-learning, a na wskazany adres e-mail hasło oraz informacje o sposobie dostępu do aplikacji e/m-learning, która zawierać będzie materiały oraz przykłady szkoleniowe, niezbędne instrukcje i prezentacje oraz materiały popularyzacyjne.

W czasie swojej pracy rachmistrz terenowy będzie posługiwał się urządzeniem mobilnym wyposażonym  w oprogramowanie dedykowane do przeprowadzenia spisu rolnego – aplikacja CAPI . Aplikacja CAPI umożliwi:

a) uwierzytelnienie rachmistrza terenowego w celu rozpoczęcia pracy z aplikacją;

b)  wypełnienie formularzy spisowych podczas bezpośrednich wywiadów

z użytkownikami gospodarstw rolnych;

c) synchronizacje, tj. pobieranie danych z systemu CORstat_Rol oraz przesyłanie

wypełnionych formularzy spisowych do systemu spisowego;

d) planowanie pracy rachmistrza terenowego

W sytuacji wzmożonej epidemii wirusa COVID-19 rachmistrze terenowi będą spisywać przydzielone im gospodarstwa rolne telefonicznie w metodzie CATI na urządzeniach mobilnych, w które zostaną wyposażeni.

Ważna informacja !

Nabór kandydatów na rachmistrza terenowego ogłoszony przez Wójta jest pierwszym etapem naboru. Osoby wybrane w pierwszym etapie zobligowane są do wzięcia udziału w szkoleniu z zakresu metodologii i organizacji spisu oraz w warsztatach nt. posługiwania się urządzeniami mobilnymi i zainstalowanymi na nich aplikacjami. Kandydat, który nie wziął udziału w całości szkolenia, nie może przystąpić do egzaminu kończącego szkolenie.

Drugim etapem naboru jest powołanie rachmistrzów przez zastępcę właściwego wojewódzkiego komisarza spisowego  na wniosek Gminnego Komisarza Spisowego po uzyskaniu pozytywnej oceny z egzaminu kończącego szkolenie oraz po złożeniu pisemnego przyrzeczenia o treści określonej w art. 12 ustawy o statystyce publicznej.

III. GŁÓWNE ZADANIA RACHMISTRZA TERENOWEGO:

 1. przeprowadzenie wywiadów bezpośrednich lub telefonicznych w zależności od aktualnej sytuacji związanej z epidemią COVID-19;
 2. zebranie danych według ustalonej metodologii i zgodnie z kluczem pytań, opracowanym przez CBS;
 3. przejęcie części zadań innych rachmistrzów terenowych, w sytuacji awaryjnej, np. gdy zmniejszona zostanie liczba rachmistrzów w gminie lub termin spisu  będzie zagrożony.

IV. TERMIN  SKŁADANIA  OFERT:   od 15 czerwca do 08 lipca 2020 r.

V. WYMAGANE DOKUMENTY

 1. Zgłoszenie swojej kandydatury z podaniem:
  -imienia i nazwiska
  – adresu zamieszkania
  – telefon, adres e-mail
  – data urodzenia
  – miejsce zatrudnienia – nazwa i adres zakładu pracy
  – w przypadku pobierania renty lub emerytury – numer emerytury lub renty
  – w przypadku braku pracy – określenie bezrobotny,
 2. dokument poświadczający wykształcenie,
 3. oświadczenie o korzystaniu z pełni praw  publicznych,
 4. oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie (w tym przestępstwa skarbowe),
 5. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą  z dnia 10 maja 2018 o ochronie danych osobowych ( Dz. U z 2019 r. poz. 1781)

Uwaga!
Bezrobotny, na czas zawarcia umowy o pracę zleconą przy Powszechnym Spisie Rolnym 2020 r., traci prawo do zasiłku i status bezrobotnego a bezrobotny zarejestrowany bez prawa do zasiłku traci status bezrobotnego.

V. MIEJSCE  SKŁADANIA  OFERT

Urząd Miasta i Gminy Prochowice

Ul. Rynek 1

59 – 230 Prochowice

Sekretariat, pok. Nr 17

Wymagane dokumenty należy składać w formie pisemnej osobiście lub przesłać pocztą (liczy się data wpływu wniosku do Urzędu) z dopiskiem: „Zgłoszenie kandydata  na rachmistrza terenowego w Powszechnym Spisie Rolnym 2020”.

Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie lub będą niekompletne nie będą rozpatrywane.