Informacja Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Legnicy

Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Legnicy informuje, iż trwa nabór kandydatów na urzędnika wyborczego:
– gmina MIŁKOWICE
– gmina RUJA
– gmina ŚCINAWA

Urzędników wyborczych powołuje się dla obszaru danej gminy na okres 6 lat, spośród posiadających wykształcenie wyższe:
1) pracowników urzędów obsługujących: organy administracji rządowej, samorządowej lub jednostek im podległych lub przez nie nadzorowanych;
2) innych osób mających co najmniej 5-letni staż pracy w urzędach lub jednostkach, o których mowa w pkt 1.

Urzędnikiem wyborczym nie może być osoba kandydująca w wyborach w okręgu, w skład którego wchodzi gmina właściwa dla obszaru działania urzędnika wyborczego, komisarz wyborczy, pełnomocnik wyborczy, pełnomocnik finansowy, mąż zaufania lub członek komisji wyborczej. Urzędnikiem wyborczym nie może być osoba zatrudniona w urzędzie gminy, gminnej jednostce organizacyjnej lub osobie prawnej, w gminie, w której miałaby wykonywać swoją funkcję.
Urzędnik wyborczy nie może należeć do partii politycznych ani prowadzić działalności publicznej niedającej się pogodzić z pełnioną funkcją.
Urzędnikiem wyborczym nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Wzór zgłoszenia oraz szczegółowe informacje dotyczące funkcji urzędnika wyborczego dostępne są pod adresem:
https://pkw.gov.pl/kbw/urzednicy-wyborczy

Szczegółowe informacje można uzyskać w biurze Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Legnicy pod nr telefonu: 76 721 35 70. Kandydaci na funkcję urzędnika wyborczego składają zgłoszenie do Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Legnicy, Pl. Słowiański 1, 59 -220 Legnica.

Zapraszamy do współpracy
Dyrektor Delegatury
Krajowego Biura Wyborczego w Legnicy
/-/ Anna Zych