OGŁOSZENIE O  PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM

Burmistrz  Miasta i Gminy Prochowice ogłasza pierwszy   ustny przetarg nieograniczony (licytacja) na sprzedaż drewna opałowego zlokalizowanego na poboczu drogi – ulica Rogowska k/ PSZOK w Prochowicach.  

 1. Nazwa i siedziba jednostki:

Gmina Prochowice z siedzibą w Prochowicach, ul. Rynek 1, 59-230 Prochowice

 1. Przedmiot sprzedaży:
 • Przedmiotem sprzedaży jest drewno opałowe pozyskane w wyniku wycinki prowadzonej w  związku z przebudową ulicy Rogowskiej w Prochowicach.
 • Drewno będące przedmiotem sprzedaży zlokalizowane jest na poboczu drogi ulica Rogowska k/PSZOK.
 • Drewno podlega sprzedaży w całości.
 • Drewno zostało zgromadzone w stosie – w wałkach luźno przylegających do siebie..
 • Ustalona ilość drewna  45 m 3.
 • Gatunek pozyskanego drewna: jesion polny, robinia akacjowa, dąb, lipa.
 • W grupie drewna średniowymiarowego  dopuszcza się takie wady jak chodniki owadzie oraz zgnilizny miękkiej do 50% powierzchni przekroju poprzecznego, które mogą występować w przedmiocie sprzedaży.
 1. Cena wywoławcza : 8 500,00 złotych  /słownie: osiem tysięcy pięćset złotych ) netto. Do wylicytowanej ceny sprzedaży zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%
 2. Termin i miejsce  przetargu:

Przetarg odbędzie się w dniu  11 grudnia 2023 r. o godz. 10,00 w sali nr 20 Urzędu Miasta i Gminy Prochowice.

 1. Pozostałe informacje:
 2. Udział w przetargu mogą brać osoby fizyczne, prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej.
 3. Osoby prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, w tym przedsiębiorcy winny dysponować odpisem z rejestru przedsiębiorców albo innego rejestru właściwego rejestru lub ewidencji wskazującym w szczególności zasady reprezentacji i osoby uprawnione do reprezentowania.
 4. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej, wystawionego do przetargu drewna opałowego, tj. 1 600,00 zł /słownie: jeden tysiąc sześćset złotych 00/100/ płatne na rachunek bankowy tut. Urzędu B.S. Wschowa Oddz. Prochowice nr 86 8669 0001 0341 3597 2000 0003 najpóźniej do dnia 8 grudnia 2023 r. z dopiskiem „Przetarg na sprzedaż drewna opałowego”. Wadium wpłacone w pieniądzu przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia, pozostałym uczestnikom będzie zwrócone w ciągu 3 dni od zakończenia przetargu.
 5. Licytacja odbywa się poprzez podniesienie ręki osoby biorącej udział w przetargu oraz podanie oferowanej ceny, będącej powiększeniem stawki wywoławczej o co najmniej jedno postąpienie.
 6. O wysokości postąpienia decyduje Komisja przetargowa biorąc pod uwagę wnioski uczestników przetargu. Wysokość postąpienia jest ogłaszana uczestnikom przed rozpoczęciem licytacji.
 7. Wydanie przedmiotu sprzedaży nastąpi niezwłocznie po zapłaceniu przez nabywcę ceny nabycia (pomniejszoną o wysokość wpłaconego wadium) w terminie określonym przez sprzedającego (nie dłuższym niż 14 dni od dnia przetargu), na podstawie protokołu odbioru.
 8. Burmistrz Miasta i Gminy Prochowice zastrzega sobie prawo odwołania przetargu w uzasadnionych przypadkach.
 9. Dodatkowych informacji w sprawie sprzedaży drewna udziela Referat Gospodarki Gruntami, Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta i Gminy w Prochowicach pokój 9 tel. (76) 8584342 wew. 23; oraz na stronie internetowej Referatem www.prochowice.com
 10. Przedmiot sprzedaży można oglądać w godzinach: 8.00 – 14.00 po uprzednim  porozumieniu z w/w Referatem.

Prochowice 30 listopada 2023 r..