W związku z obowiązywaniem od 01 lutego 2020 roku nowych stawek z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi informujemy, że wszyscy mieszkańcy, którzy nie prowadzili segregacji odpadów są zobowiązani do złożenia korekty deklaracji. Termin w jakim należy dokonać zmiany to 14 dni, a zgodnie z art. 10 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach kto wbrew obowiązkowi nie składa deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, podlega karze grzywny.
Pomimo obowiązku złożenia korekty deklaracji nie wszyscy mieszkańcy dokonali tej czynności.

Proszę zatem o dokonanie zmiany deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.