W dniu 5 czerwca br. miało miejsce
Podpisanie Listu Intencyjnego pomiędzy
Gminą Prochowice a Gminą Ścinawa

Celem podpisania listu intencyjnego jest potwierdzenie nawiązania współpracy między Gminą Prochowice i Gminą Ścinawa w zakresie utworzenia połączenia granicznego trasami rowerowymi na terenie gminy Prochowice i gminy Ścinawa, aby uzyskać ciągłość tras rowerowych w układzie międzygminnym oraz wspólnego aplikowania o pozabudżetowe środki na realizację przedsięwzięcia w formie projektu Partnerskiego.
Zadanie realizowane jest we współpracy ze Stowarzyszeniem Rzeczpospolita Samorządna.

Przedmiotem wspólnych działań Stron jest budowa drogi rowerowej na terenie gmin Prochowice i Ścinawa z podziałem na odcinki:

  1. odcinek I: droga rowerowa na terenie Gminy Ścinawa na odcinku miasto Ścinawa do granic Gminy Prochowice (w obrębie sołectwa Gromadzyń). Trasa przebiegać będzie głównie nieczynną linią kolejową łączącą miasta Ścinawę i Prochowice,

  2. odcinek II: droga rowerowa na terenie Gminy Prochowice przebiegająca po nieczynnej trasie kolejowej do Lisowic, których tereny stanowią własność Gminy Ścinawa pozyskane od PKP tj. działki nr 95, 96 obręb Gromadzyń, 51, 160, 389, 429 obręb Mierzowice, 711 obręb Lisowice, 23, 51 obręb 1 miasta Prochowice. Równocześnie dla zachowania ciągłości drogi rowerowej Gmina Ścinawa zobowiązuje się do przejęcia lub uzyskania zgody na realizacje przedsięwzięcia na działkach nr 13/1, 13/2, 525/1, 525/3, 525/3 obręb Lisowice, – 5,5 km

  3. odcinek III: droga rowerowa na terenie Gminy Prochowice na odcinku od Lisowic przez Prochowice (miejska część drogi rowerowej) przez wały rzeki Kaczawy i Odry kończąc na drodze wojewódzkiej nr 338 umożliwiając turystom podróżowanie w kierunku miejscowości Lubiąż w Gminie Wołów.
    Zalety projektu:

zaspokojenie potrzeb i oczekiwań mieszkańców
wykorzystanie walorów przyrodniczo-turystycznych naszych gmin

rozwój turystyki i sportu.

Wspólne przedsięwzięcie jest zbieżne z planowanymi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego – planami rozbudowy sieci dróg rowerowych łączących większość miast i gmin wspólną infrastrukturą rowerową.

Inicjatywa podejmowana przez Gminę Prochowice łączy sąsiednie miasta z miejscowościami tj. Legnica, Ścinawa, Malczyce trasą nieczynnych linii kolejowych, lub istniejącą infrastrukturą wzdłuż rzeki Odry powstałej w ramach Dolnośląskiej polityki Rowerowej.

Wspólne plany Gmina Prochowice i Gminy Ścinawa rozpoczęły się już wcześniej, rezultacie w konsultacjach społecznych nad programowaniem Dolnośląskiej Polityki Rowerowej Urząd Marszałkowski przyjął naszą propozycje budowy trasy rowerowej, która wpisuje się w szerszą inicjatywę tworząc korytarz rowerowy w planach nazywany Trasą Blue Velo – Odrzańska Drogą Rowerową.

Kolejnym zamierzeniem Gminy Prochowice jest rozbudowa infrastruktury turystycznej związanej z budową drogi rowerowej po nieczynnej linii kolejowej nr 362 z Lisowic (gmina Prochowice) do Legnicy realizując zamierzenia Dolnośląskiej Polityki Rowerowej w ramach budowy głównej trasy rowerowej Województwa Dolnośląskiego – Trasa Via Regia ale to już kolejny etap realizacji wspólnych działań samorządów.