Na podstawie art. 33 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713, ze zm.) oraz art. 3 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 1842) i w związku z § 22 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów, zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. poz. 2091)

Od dnia 2 grudnia 2020 roku do dnia 27 grudnia 2020 roku polecam wykonywanie pracy zdalnej wszystkim pracownikom zatrudnionym w Urzędzie Miasta i Gminy w Prochowicach na stanowiskach kierowniczych urzędniczych, stanowiskach urzędniczych oraz stanowiskach pomocniczych i obsługi wykonujących czynności biurowe.

Wyłącza się z zakresu pracy zdalnej pracowników realizujących zadania:
1) prowadzenia sekretariatu Urzędu Miasta i Gminy Prochowice i spraw kancelaryjnych,
2) z zakresu Urzędu Stanu Cywilnego, dowodów osobistych i ewidencji ludności,
3) ewidencji działalności gospodarczej, epuap,
4) dot. obsługi kasowej.

Zobacz Zarządzenie nr 111/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice z dnia 2 grudnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia pracy zdalnej w Urzędzie Miasta i Gminy Prochowice (PDF, 222 KB)