Szanowni Państwo,

Z przyjemnością informujemy, że w okresie od 01.09.2021r. do 30.06.2023r. Fundacja PRIMOHUMAN w partnerstwie z Centrum Doradztwa i Szkoleń Europrojekt realizuje na terenie województwa dolnośląskiego projekt pt. „Życie jest piękne – aktywizacja społeczna i zawodowa mieszkańców Dolnego Śląska” o numerze RPDS.09.01.01-02-0175/20. Projekt jest realizowany w ramach Działania 9.1 Aktywna integracja, Poddziałania 9.1.1 Aktywna integracja – konkursy horyzontalne, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt skierowany jest do 60 osób zamieszkujących teren Dolnego Śląska (zgodnie z definicją KC), w tym osób zagrożonych ubóstwem/ wykluczeniem społecznym, w tym pozostających bez zatrudnienia, wymagających w pierwszej kolejności aktywizacji społecznej zgodnie z demarkacją wsparcia dla Celu tematycznego oraz osi 9 oraz ich otoczenia w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne dla udzielenia wsparcia dla osób zagrożonym ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w ramach projektu.

Wsparcie skierowane jest do 60 osób, w tym 50 osób biernych zawodowo oraz 10 osób bezrobotnych. Około 10% Uczestników projektu będą stanowiły osoby z niepełnosprawnościami. Minimum 50% Uczestników Projektu będą stanowiły osoby zamieszkujące tereny objęte rewitalizacją. W projekcie mogą uczestniczyć osoby bezrobotne, wobec których zastosowanie wyłącznie instrumentów i usług rynku pracy jest niewystarczające i istnieje konieczność zastosowania w pierwszej kolejności usług aktywnej integracji o charakterze społecznym.

Celem głównym projektu jest aktywna integracja społeczno-zawodowa 60 osób (34K,26M) zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, w tym osób ze społeczności objętych programem rewitalizacji, kobiet, osób z niepełnosprawnościami, zamieszkałych na Dolnym Śląsku poprzez zastosowanie zindywidualizowanej ścieżki wsparcia w zakresie aktywizacji społecznej i zawodowej do końca 06.2023r

W ramach projektu oferujemy uczestniczkom:

Poradnictwo psychologiczne dla 60 Uczestników projektu w wymiarze 2h/1 osobę.
Poradnictwo Zawodowe w zakresie planowania rozwoju aktywizacji zawodowej dla 60 Uczestników projektu w wymiarze 4h/1 osobę.
Usługi specjalistycznego poradnictwa tj.

– poradnictwo prawne – dla 60 Uczestników projektu w wymiarze średnio 5h/1 osobę;
– poradnictwo rodzinne – dla 60 Uczestników projektu w wymiarze średnio 2h/1 osobę;
– poradnictwo psychologiczne – dla 60 Uczestników projektu w wymiarze średnio 2h/1 osobę;
– coaching – dla 10 Uczestników projektu w wymiarze średnio 10h/1 osobę.

Pośrednictwo pracy dla 60 Uczestników projektu w wymiarze średnio 7h/1 osobę.
Staże dla 25 Uczestników projektu po 3 miesiące/1 osobę.
Kursy i szkolenia dla 60 Uczestników projektu (średnio 120 godzin/osobę).
Zatrudnienie wspomagane -trener pracy dla 10 Uczestników projektu (osób z niepełnosprawnościami) * średnio 40h/1 osobę

Rekrutacja ma charakter ciągły i trwa przez cały okres trwania projektu lub do czasu osiągnięcia zaplanowanej liczby Uczestników.

Więcej informacji znajdziecie Państwo na naszej stronie internetowej: www.primohuman.pl/zycie. Zapraszamy również do kontaktu z Biurami Projektu, odpowiemy na wszystkie pytania.