Sposób prowadzenia konsultacji projektu „Rocznego Programu współpracy Miasta i Gminy Prochowice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023”, został określony w uchwale nr LXI/264/2010 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 27 października 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

Przedmiot konsultacji:
– „Roczny Program współpracy Miasta i Gminy Prochowice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023”.

Data rozpoczęcia i zakończenia konsultacji:
konsultacje rozpoczęto – 7 listopada 2022r.
konsultacje zakończono – 21 listopada 2022r.

Wynik konsultacji:
Podczas prowadzonych konsultacji, w wyznaczonym terminie nie wniesiono propozycji do rocznego Programu współpracy Miasta i Gminy Prochowice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023. Konsultacje uznaje się za przeprowadzone bez wniesienia uwag.

Burmistrz Miasta i Gminy Prochowice
Alicja Sielicka