Referat Gospodarki Nieruchomościami, Ochrony Środowiska i Rolnictwa


Kierownik:
Franciszek Pińczuk
tel. (076) 858-43-42/43 wew.51

pracownicy:
Katarzyna Hatlaś-Węgłowska – podinspektor ds. gospodarki nieruchomościami

Zadania:

 1. gospodarka zasobem mienia komunalnego (m.in.: sprzedaż, oddanie w wieczyste użytkowanie, zamiany, oddanie w użytkowanie, najem, dzierżawę, trwały zarząd, użyczenie, darowizny,)
 2. tworzenie poprzez scalanie, wymianę i nabywanie gruntów gminnego zasobu nieruchomości,
 3. naliczanie opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego, zarządu i czynszu z tytułu dzierżaw, najmu,
 4. wykonywanie zadań gminy z zakresu prawa ochrony środowiska a w szczególności wydawanie uwarunkowań środowiskowych na realizacje przedsięwzięć,
 5. realizacja zadań gminy wynikających z ustawy o ochronie przyrody a w szczególności wydawanie zgody na usunięcie drzew i krzewów,
 6. wykonywanie zadań wynikających z ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych,
 7. nadawanie numerów porządkowych dla nieruchomości,
 8. prowadzenie spraw z zakresu nazw miejscowości oraz nazewnictwa ulic i placów,
 9. gospodarka lasami gminnymi na podstawie „planów urządzania lasów”
 10. wykonywanie zadań z zakresu gospodarki wodnej, a w szczególności z zakresu ochrony przeciwpowodziowej oraz melioracji wodnych
 11. wykonywanie zadań z zakresu geodezji i kartografii a w szczególności ochrona znaków geodezyjnych ,
 12. prowadzenie spraw z zakresu gospodarki rolnej,
 13. przekształcanie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności,
 14. prowadzenie spraw gminnego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, w tym zadań realizowanych z funduszu,
 15. współpraca z Powiatowym Ośrodkiem Dokumentacji Geodezyjno-Kartogaficznej, Ewidencją Gruntów i Wydziałem Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego Legnicy,
 16. wykonywanie zadań z zakresu ustawy o wystąpieniu chorób zakaźnych zwierząt,
 17. współpraca z innymi organami w zakresie zwalczania chorób, szkodników chwastów roślin uprawnych,
 18. prowadzenie spraw z zakresu utrzymania i napraw dróg gminnych i wewnętrznych o nawierzchni gruntowej,
 19. Obsługa administracyjna Gminnej Spółki Wodnej.
 20. Prowadzenie spraw z zakresu gospodarki odpadami a w szczególności: selektywna zbiórka odpadów, likwidacja „dzikich wysypisk odpadów,
 21. Prowadzenie spraw z zakresu podziału nieruchomości
 22. Prowadzenie ewidencji:
 • mienia komunalnego
 • nazw ulic i placów
 • numeracji porządkowej