Referat Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej


Kierownik:
Edyta Rogos
tel. (076) 858-43-42/43 wew.37

pracownicy:
Szymon Jabłoński – inspektor ds planowania i zagospodarowania przestrzennego

Zadania:

 1. realizacja zadań gminy wynikających z ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym a w szczególności :
 1. nadzór merytoryczny nad sporządzanymi dokumentami planistycznymi miasta i gminy:
  • studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego;
  • miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego;
  • okresowych ocen skutków zmian w zagospodarowaniu przestrzennym;
  • aktualności studium i planów miejscowych;
 2. prowadzenia rejestru planów miejscowych;
 3. przyjmowanie i ewidencjonowanie wniosków o sporządzenie lub zmianę planu;
 4. przechowywania oryginałów planów obowiązujących, uchylonych i nieobowiązujących;
 5. przygotowywanie materiałów do opracowywanych dokumentów planistycznych;
 6. opiniowanie projektów miejscowych planów zagospodarowania gmin ościennych;
 7. wydawanie wypisów i wyrysów z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz zaświadczeń o funkcji – przeznaczeniu terenów w m.p.z.p.
 8. prowadzenie spraw dotyczących wydawania decyzji naliczających opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości wynikających z uchwalenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy
 9. wydawania postanowień wynikających z ustawy o gospodarce nieruchomościami, dotyczących opiniowania projektów podziałów nieruchomości pod kątem ich zgodności z ustaleniami miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego;
 10. prowadzenie spraw związanych z ochroną zabytków i prowadzeniem robót ziemnych na terenie objętym ochroną konserwatorską, współpraca z Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków;
 11. prowadzenie spraw związanych z lokalizacją reklam na gruntach gminnych – przyjmowanie wniosków lokalizacji reklam, rozpatrywanie, zawieranie umów dzierżawy.
 12. współdziałanie z organami administracji rządowej i samorządowej w zakresie nadzoru urbanistyczno-budowlanego i architektonicznego.
 13. prowadzenie i koordynacji działań dotyczących realizacji strategii rozwoju miasta i gminy,
 14. opracowywanie rocznych i wieloletnich planów inwestycyjnych i remontowych,
 15. organizowanie i przeprowadzanie procedur o udzielenie zamówień publicznych na wykonanie przyjętych w uchwale budżetowej zadań inwestycyjnych i remontowych, pozostających w zakresie zadań Referatu Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej, w tym w szczególności:
  1. przygotowanie dokumentów przetargowych w tym m.in. projektów: specyfikacji istotnych warunków zamówienia, umów, ogłoszeń, zarządzeń o powołaniu komisji przetargowej;
  2. udział w pracach komisji przetargowych, prowadzenie obsługi administracyjnej komisji, dokumentowanie prowadzonych postępowań.
 16. prowadzenie rejestru zamówień publicznych dla Urzędu Miasta i Gminy Prochowice oraz sporządzanie sprawozdań rocznych w tym zakresie,
 17. służenie jednostkom organizacyjnym gminy doradztwem odnośnie zamówień publicznych oraz planowanych oraz wykonywanych robót budowlanych.
 18. przygotowywanie wniosków o wyłączenie z produkcji rolnej gruntów przeznaczonych na realizację inwestycji gminnych;
 19. współpraca z referatami i jednostkami organizacyjnymi (przyszłymi użytkownikami) w zakresie ustalania programów funkcjonalno-użytkowych dla zadań inwestycyjnych i remontowych, określanie danych wyjściowych do projektowania;
 20. nadzór nad przygotowaniem dokumentacji projektowej planowanych inwestycji, jej sprawdzanie, uzgadnianie, odbiór oraz występowanie o wydanie decyzji pozwolenia na budowę
 21. organizowanie i kierowanie procesami budowlanymi związanymi z realizacją zadań inwestycyjnych i remontowych przyjętych w uchwale budżetowej do realizacji w tym w szczególności: .
  1. zgłaszanie rozpoczęcia i zakończenia robót budowlanych właściwym organom
  2. przekazywanie placów budowy dla wykonawców
  3. nadzór nad realizacją w zakresie zgodności z harmonogramem rzeczowo-finansowym
  4. sprawowanie nadzoru inwestorskiego przez pracownika referatu
  5. nadzór nad wykonywaniem obowiązków przez inspektorów nadzoru inwestorskiego nie będących pracownikami referatu
  6. organizacja i uczestnictwo w odbiorach etapowych i końcowych realizowanych zadań
  7. rozliczanie, we współpracy z Referatem Finansowym, kosztów zrealizowanych zadań inwestycyjnych i remontowych
  8. przygotowywanie dokumentacji zrealizowanych obiektów budowlanych i przekazanych do eksploatacji użytkownikom w tym dokumenty OT/PT
  9. organizowanie i uczestnictwo w przeglądach gwarancyjnych
 22. poszukiwanie źródeł pozyskiwania środków pozabudżetowych, w tym z programów unijnych na realizację zadań inwestycyjnych i remontowych;
 23. sporządzanie, kompletowanie wniosków na uzyskanie dofinansowania inwestycji z zewnątrz;
 24. nadzór nad przygotowaniem dokumentacji i opracowań wymaganych przy składaniu wniosków aplikacyjnych o dofinansowanie z funduszy UE – współdziałanie z podmiotami zewnętrznymi, sprawdzanie, uzgadnianie, odbiór.
 25. monitorowanie i raportowanie realizacji i finansowania zadań, które uzyskały dofinansowanie;
 26. sporządzanie wniosków o płatność dla projektów, które uzyskały dofinansowanie;
 27. rozliczanie inwestycji objętych dofinansowaniem środkami zewnętrznymi.
 28. współdziałanie z Referatem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w zakresie planowanych i realizowanych remontów budynków komunalnych, w tym m.in.:
  1. wykonywanie ocen technicznych, typowanie i przedmiarowanie robót;
  2. przygotowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót;
  3. kosztorysowanie robót w tym sporządzanie kosztorysów inwestorskich;
  4. nadzór inwestorski w zakresie realizowanych robót budowlanych.
 29. współpraca i udzielenie pomocy gminnym jednostkom organizacyjnym w zakresie przygotowywania i wykonania remontów bieżących i napraw.