Referat Organizacyjno – Prawny


Kierownik:
Dorota Kiełb
tel. (076) 858-43-42/43 wew.12

Pracownicy:

Jolanta Szpularz – inspektor ds. obsługi rady, jej organów i archiwum zakładowego
Barbara Kwiecień – inspektor ds. gospodarczych, kadrowych i bhp
Justyna Woźniak – inspektor ds organizacyjnych i obsługi sekretariatu

Zadania:

 1. zapewnienie właściwej organizacji pracy, sprawnego i praworządnego funkcjonowania Urzędu,
 2. przygotowanie materiałów dla Burmistrza i Rady, zapewnienie bezpośredniej obsługi organizacyjnej, biurowej i technicznej burmistrzowi, radzie i komisjom rady,
 3. przekazywanie do wykonania aktów prawnych Burmistrza i Rady właściwym referatom i jednostkom organizacyjnym gminy,
 4. współpraca z organami administracji publicznej,
 5. organizacja obsługi interesantów,
 6. koordynowanie i kontrola sposobu załatwiania skarg i wniosków obywateli oraz prowadzenie rejestru skarg i wniosków,
 7. prowadzenie spraw kadrowych pracowników Urzędu oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych,
 8. organizowanie i prowadzenie szkoleń, doskonalenia i kształcenia pracowników Urzędu,
 9. zapewnienie materialno -technicznych warunków pracy Urzędu,
 10. prowadzenie archiwum zakładowego,
 11. prowadzenie biblioteki Urzędu i rejestru księgozbioru,
 12. prenumerata czasopism, wydawnictw i dzienników urzędowych,
 13. zapewnienie właściwych warunków bhp i ppoż. w Urzędzie,
 14. prowadzenie zbiorów przepisów prawa,
 15. prowadzenie rejestrów:
 • zarządzeń Burmistrza
 • postanowień Burmistrza,
 • uchwał Rady,
 • wniosków interpelacji radnych,
 • pieczęci i stempli urzędowych,
 • pełnomocnictw i upoważnień Burmistrza
 1. organizacja praktyk zawodowych i studenckich Urzędzie,
 2. przygotowanie organizacyjno-techniczne wyborów i referendów,
 3. gospodarowanie środkami trwałymi i wyposażeniem Urzędu, w tym prowadzenie konserwacji i remontów sprzętu i wyposażenia biurowego,
 4. nadzór nad internetową stroną biuletynu informacji publicznej,
 5. nadzór nad oprogramowaniem i sprzętem komputerowym w Urzędzie,
 6. organizacja obiegu dokumentów oraz prowadzenie ekspedycji korespondencji,
 7. ubezpieczanie majątku Urzędu,
 8. utrzymanie porządku i czystości w Urzędzie,
 9. zapewnienie informacji wizualnej w pomieszczeniach biurowych i budynku Urzędu,
 10. współpraca z sołectwami,
 11. wykonywanie kontroli wewnętrznej w stosunku do referatów, wynikającej z postanowień Burmistrza,
 12. przygotowywanie projektów uchwał i zapewnienie publikacji aktów prawnych,
 13. prowadzenie gospodarki drukami i formularzami oraz drukami ścisłego zarachowania,
 14. prowadzenie promocji gminy i współpracy z zagranicą.